Home       MP3          Tìm kiếm
DANH MỤC THƯ MỤC PHÁP ÂM
1 . Nghe Khai-Thị-1200-Đề-Tài-của-HT-Tịnh-Không
2 . Nghe [01-28-Phụ-đề]-Quán-Vô-Lượng-Thọ-Phật-Kinh-Sớ-Sao-Diễn-Nghĩa
3 . Nghe [0001-0200]-Kinh-Đại-Phương-Quảng-Phật-Hoa-Nghiêm
4 . Nghe [0201-0400]-Kinh-Đại-Phương-Quảng-Phật-Hoa-Nghiêm
5 . Nghe [0401-0555]-Kinh-Đại-Phương-Quảng-Phật-Hoa-Nghiêm
6 . Nghe Kinh-Địa-Tạng-Huyền-Nghĩa-{Việt~Hoa}
7 . Nghe Khai Thị Trích Đoạn của HT Tịnh Không
8 . Nghe Kinh-A-Di-Đà-Sớ-Sao-Diễn-Nghĩa
9 . Nghe [Việt]-Kinh-Lăng-Nghiêm-Chương-Thanh-Tịnh-Minh-Hối
10 . Nghe [0001-0300] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
11 . Nghe [0301-0500] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
12 . Nghe [0501-0700] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
13 . Nghe [001-300]-(Việt~Hoa)-Tịnh-Độ-Đại-Kinh-Giải-Diễn-Nghĩa
14 . Nghe [301-600]-(Việt~Hoa)-Tịnh-Độ-Đại-Kinh-Giải-Diễn-Nghĩa
15 . Nghe [0701-0900] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
16 . Nghe [0901-1100] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
17 . Nghe [1101-1200] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
18 . Nghe [1201-1400] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
19 . Nghe Tập 1-128 Giảng-Thái Thượng Cảm Ứng Thiên - Tịnh Không Lão Pháp sư chủ giảng
20 . Nghe Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
21 . Nghe {Việt~Hoa} - Ðịa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh
22 . Nghe Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 555 tập
23 . Nghe Giảng Kinh Thập Thiện Nghiệp
24 . Nghe Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 10 - 1998 - 374 tập
25 . Nghe Giảng Kinh Vô Lượng Thọ (188) (Pháp Sư Tịnh Không) Khai giảng lần thứ 10 tại Hội Phật giáo Cư Sĩ LÂM Tân Gia Ba. Lão Pháp Sư thượng Tịnh hạ Không tuyên giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10, bắt đầu từ tháng 4 năm 1998 đến tháng 3 năm 2006. Ngài đã giảng 188 thời thì tạm ngưng. Kinh Vô Lượng Thọ gồm 48 phẩm, Ngài đã giảng đến Phẩm 24 Tam Bối Vãng Sanh.
26 . Nghe Giảng Liễu Phàm Tứ Huấn
27 . Nghe Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán 2008 (đến 154/216 tập tạm ngưng) – HT Tịnh Không
28 . Nghe Khai Thị Ngắn - HT-Tịnh Không - PS Tự Liễu
29 . Nghe Tịnh độ đại kinh khoa chú giảng lần thứ 3 - 2013
30 . Nghe Tịnh độ đại kinh khoa chú giảng lần thứ 4 Chủ giảng: Tịnh Không Pháp Sư
31 . Nghe [1401-1600] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
32 . Nghe [1601-1800] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
33 . Nghe [1801-2000] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
34 . Nghe [2001-2200] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
35 . Nghe [2201-2400] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
36 . Nghe [2401-2600] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
37 . Nghe [2601-2800] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
38 . Nghe [2801-3000] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
39 . Nghe [3001-3200] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
40 . Nghe [3201-3400] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
41 . Nghe [3401-3600] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
42 . Nghe [3601-3800] - Trích đoạn - Tịnh Độ Đại Kinh giải diễn nghĩa Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không
.