Home       MP3          Tìm kiếm
 • 000-Lời Nói Đầu-Ban Hoằng Pháp.mp3
 • 001-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta).mp3
 • 002-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta).mp3
 • 003-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta).mp3
 • 004-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta).mp3
 • 005-Trường Bộ (01) Kinh Phạm võng (Brahmajàla Sutta)-hết.mp3
 • 006-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta).mp3
 • 007-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta).mp3
 • 008-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta).mp3
 • 009-Trường Bộ (02) Kinh Sa-môn quả (Sàmanna-Phala Sutta)-hết.mp3
 • 010-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta).mp3
 • 011-Trường Bộ (03) Kinh A-ma-trú (Ambattha Sutta)-hết.mp3
 • 012-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta).mp3
 • 013-Trường Bộ (04) Kinh Chủng Ðức (Sonadanda Sutta)-hết.mp3
 • 014-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta).mp3
 • 015-Trường Bộ (05) Kinh Cứu-la-đàn-đầu (Kutadanta Sutta)-hết.mp3
 • 016-Trường Bộ (06) Kinh Jaliya.mp3
 • 017-Trường Bộ (06) Kinh Ma-ha-li (Mahàli Sutta).mp3
 • 018-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta).mp3
 • 019-Trường Bộ (08) Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta)-hết.mp3
 • 020-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta).mp3
 • 021-Trường Bộ (09) Kinh Bố-sá-bà-lâu (Potthapàda Sutta)-hết.mp3
 • 022-Trường Bộ (10) Kinh Tu-ba (Subha Sutta).mp3
 • 023-Trường Bộ (11) Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta).mp3
 • 024-Trường Bộ (12) Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta).mp3
 • 025-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta).mp3
 • 026-Trường Bộ (13) Kinh Tam minh (Tevijja Sutta).mp3
 • 027-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta).mp3
 • 028-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta).mp3
 • 029-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta).mp3
 • 030-Trường Bộ (14) Kinh Ðại bổn (Mahà-Padàna Sutta)-hết.mp3
 • 031-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta).mp3
 • 032-Trường Bộ (15) Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta)-hết.mp3
 • 033-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta).mp3
 • 034-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta).mp3
 • 035-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta).mp3
 • 036-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta).mp3
 • 037-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta).mp3
 • 038-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta).mp3
 • 039-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta).mp3
 • 040-Trường Bộ (16) Kinh Ðại Bát-niết-bàn (Mahà-parinibbàna Sutta)-hết.mp3
 • 041-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta).mp3
 • 042-Trường Bộ (17) Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta) tt.mp3
 • 043-Trường Bộ (18) Kinh Xà-ni-sa (Janavasabha Sutta).mp3
 • 044-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta).mp3
 • 045-Trường Bộ (19) Kinh Ðại Ðiền-tôn (Mahà-Govinda Sutta) tt.mp3
 • 046-Trường Bộ (20) Kinh Ðại hội (Mahà-Samaya Sutta).mp3
 • 047-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta).mp3
 • 048-Trường Bộ (21) Kinh Ðế-thích sở vấn (Sakka-panha Sutta) tt.mp3
 • 049-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta).mp3
 • 050-Trường Bộ (22) Kinh Ðại niệm xứ (Mahà-Satipatthàna Sutta) tt.mp3
 • 051-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta).mp3
 • 052-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta).mp3
 • 053-Trường Bộ (23) Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta) tt hết.mp3
 • 054-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta).mp3
 • 055-Trường Bộ (24) Kinh Ba-lê (Pàtika Sutta) hết.mp3
 • 056-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta).mp3
 • 057-Trường Bộ (25) Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử hống (Udumbarika-Sìhanàdà Sutta) tt.mp3
 • 058-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta).mp3
 • 059-Trường Bộ (26) Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống (Cakkavatti-Sìhanàda Sutta) tt.mp3
 • 060-Trường Bộ (27) Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta).mp3
 • 061-Trường Bộ (28) Kinh Tự hoan hỷ (Sampasàdaniya Sutta).mp3
 • 062-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta).mp3
 • 063-Trường Bộ (29) Kinh Thanh tịnh (Pàsàdika Sutta) tt.mp3
 • 064-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta).mp3
 • 065-Trường Bộ (30) Kinh Tướng (Lakkhana Sutta) tt.mp3
 • 066-Trường Bộ (31) Kinh Giáo thọ Thi-ca-la-việt (Singàlovàda Sutta).mp3
 • 067-Trường Bộ (32) Kinh A-sá-nang-chi (Atànàtiya Sutta).mp3
 • 068-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta).mp3
 • 069-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta).mp3
 • 070-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta).mp3
 • 071-Trường Bộ (33) Kinh Phúng tụng (Sangiti Sutta) tt.mp3
 • 072-Trường Bộ (34) Kinh Thập thượng (Dasuttara Sutta).mp3
 • 073-Trung Bộ (01) Kinh Pháp môn căn bản.mp3
 • 074-Trung Bộ (02) Kinh Tất cả lậu hoặc.mp3
 • 075-Trung Bộ (03) Kinh Thừa tự Pháp.mp3
 • 076-Trung Bộ (04) Kinh Sợ hãi và khiếp đảm.mp3
 • 077-Trung Bộ (05) Kinh Không uế nhiễm.mp3
 • 078-Trung Bộ (06) Kinh Ước nguyện.mp3
 • 079-Trung Bộ (07) Kinh Ví dụ tấm vải.mp3
 • 080-Trung Bộ (08) Kinh Ðoạn giảm.mp3
 • 081-Trung Bộ (09) Kinh Chánh tri kiến.mp3
 • 082-Trung Bộ (10) Kinh Niệm xứ.mp3
 • 083-Trung Bộ (11) Kinh Tiểu Sư tử hống.mp3
 • 084-Trung Bộ (12) Kinh Ðại Sư tử hống.mp3
 • 085-Trung Bộ (12) Kinh Ðại Sư tử hống-hết.mp3
 • 086-Trung Bộ (13) Đại Kinh Khổ uẩn.mp3
 • 087-Trung Bộ (14) Tiểu Kinh Khổ uẩn.mp3
 • 088-Trung Bộ (15) Kinh Tư lượng.mp3
 • 089-Trung Bộ (16) Kinh Tâm hoang vu.mp3
 • 090-Trung Bộ (17) Kinh Khu rừng.mp3
 • 091-Trung Bộ (18) Kinh Mật hoàn.mp3
 • 092-Trung Bộ (19) Kinh Song tầm.mp3
 • 093-Trung Bộ (20) Kinh An trú tầm.mp3
 • 094-Trung Bộ (21) Kinh Ví dụ cái cưa.mp3
 • 095-Trung Bộ (22) Kinh Ví dụ con rắn.mp3
 • 096-Trung Bộ (22) Kinh Ví dụ con rắn-hết.mp3
 • 097-Trung Bộ (23) Kinh Gò mối.mp3
 • 098-Trung Bộ (24) Kinh Trạm xe.mp3
 • 099-Trung Bộ (25) Kinh Bẫy mồi.mp3
 • 100-Trung Bộ (26) Kinh Thánh cầu.mp3
 • 101-Trung Bộ (26) Kinh Thánh cầu-hết.mp3
 • 102-Trung Bộ (27) Tiểu Kinh Ví dụ dấu chân voi.mp3
 • 103-Trung Bộ (28) Ðại Kinh Ví dụ dấu chân voi.mp3
 • 104-Trung Bộ (29) Ðại Kinh Ví dụ lõi cây.mp3
 • 105-Trung Bộ (30) Tiểu Kinh Ví dụ lõi cây.mp3
 • 106-Trung Bộ (31) Tiểu Kinh Khu rừng sừng bò.mp3
 • 107-Trung Bộ (32) Đại Kinh Khu rừng sừng bò.mp3
 • 108-Trung Bộ (33) Đại Kinh Người chăn bò.mp3
 • 109-Trung Bộ (34) Tiểu Kinh Người chăn bò.mp3
 • 110-Trung Bộ (35) Tiểu kinh Saccaka.mp3
 • 111-Trung Bộ (36) Ðại kinh Saccaka.mp3
 • 112-Trung Bộ (36) Ðại kinh Saccaka-hết.mp3
 • 113-Trung Bộ (37) Tiểu Kinh Ðoạn tận ái.mp3
 • 114-Trung Bộ (38) Ðại Kinh Ðoạn tận ái.mp3
 • 115-Trung Bộ (38) Ðại kinh Ðoạn tận ái-hết.mp3
 • 116-Trung Bộ (39) Ðại kinh Xóm ngựa.mp3
 • 117-Trung Bộ (40) Tiểu kinh Xóm ngựa.mp3
 • 118-Trung Bộ (41) Kinh Saleyyaka.mp3
 • 119-Trung Bộ (42) Kinh Veranjaka.mp3
 • 120-Trung Bộ (43) Ðại kinh Phương quảng.mp3
 • 121-Trung Bộ (44) Tiểu kinh Phương quảng.mp3
 • 122-Trung Bộ (45) Tiểu kinh Pháp hành.mp3
 • 123-Trung Bộ (46) Ðại kinh Pháp hành.mp3
 • 124-Trung Bộ (47) Kinh Tư sát.mp3
 • 125-Trung Bộ (48) Kinh Kosampiya.mp3
 • 126-Trung Bộ (49) Kinh Phạm thiên cầu thỉnh.mp3
 • 127-Trung Bộ (50) Kinh Hàng ma.mp3
 • 128-Trung Bộ (51) Kinh Kandaraka.mp3
 • 129-Trung Bộ (52) Kinh Bất Thành.mp3
 • 130-Trung Bộ (53) Kinh Hữu Học.mp3
 • 131-Trung Bộ (54) Kinh Potaliya.mp3
 • 132-Trung Bộ (55) Kinh Jivaka.mp3
 • 133-Trung Bộ (56) Kinh Ưu Ba Ly.mp3
 • 134-Trung Bộ (56) Kinh Ưu Ba Ly.mp3
 • 135-Trung Bộ (57) Kinh Hạnh Con Chó.mp3
 • 136-Trung Bộ (58) Kinh Vương Tử Vô Úy Abhaya.mp3
 • 137-Trung Bộ (59) Kinh Nhiều Cảm Thọ.mp3
 • 138-Trung Bộ (60) Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng.mp3
 • 139-Trung Bộ (60) Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng.mp3
 • 140-Trung Bộ (61) Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở rừng Ambala.mp3
 • 141-Trung Bộ (62) Kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La.mp3
 • 142-Trung Bộ (63) Tiểu Kinh Malunkya.mp3
 • 143-Trung Bộ (64) Đại Kinh Malunkya.mp3
 • 144-Trung Bộ (65) Đại Kinh Bhaddali.mp3
 • 145-Trung Bộ (66) Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy.mp3
 • 146-Trung Bộ (67) Kinh Catuma.mp3
 • 147-Trung Bộ (68) Kinh Nalakapana.mp3
 • 148-Trung Bộ (69) Kinh Gulissani.mp3
 • 149-Trung Bộ (70) Kinh Kitagiri.mp3
 • 150-Trung Bộ (71) Kinh Ba Minh Vacchagota Về Tam Minh.mp3
 • 151-Trung Bộ (72) Kinh Aggivacchagotta Về Lửa.mp3
 • 152-Trung Bộ (73) Kinh Aggivacchagotta.mp3
 • 153-Trung Bộ (74) Kinh Trường Trảo.mp3
 • 154-Trung Bộ (75) Kinh Magandiya.mp3
 • 155-Trung Bộ (76) Kinh Sandaka.mp3
 • 156-Trung Bộ (77) Kinh Mahasakuludayi.mp3
 • 157-Trung Bộ (78) Kinh Samanamandika.mp3
 • 158-Trung Bộ (79) Kinh Sakuludayi (Thiện Sanh Ưu Đà Di).mp3
 • 159-Trung Bộ (80) Kinh Vekhanassa.mp3
 • 160-Trung Bộ (81) Kinh Ghatikara.mp3
 • 161-Trung Bộ (82) Kinh Ratthapala.mp3
 • 162-Trung Bộ (82) Kinh Ratthapala-tt.mp3
 • 163-Trung Bộ (83) Kinh Makhadeva.mp3
 • 164-Trung Bộ (84) Kinh Madhura.mp3
 • 165-Trung Bộ (85) Kinh Bồ Đề Vương Tử.mp3
 • 166-Trung Bộ (86) Kinh Angulimala.mp3
 • 167-Trung Bộ (87) Kinh Ái Sanh.mp3
 • 168-Trung Bộ (88) Kinh Bahitika.mp3
 • 169-Trung Bộ (89) Kinh Pháp Trang Nghiêm.mp3
 • 170-Trung Bộ (90) Kinh Kannakatthala.mp3
 • 171-Trung Bộ (91) Kinh Brahmayu.mp3
 • 172-Trung Bộ (92) Kinh Sela.mp3
 • 173-Trung Bộ (93) Kinh Assalayana.mp3
 • 174-Trung Bộ (94) Kinh Ghotamukha.mp3
 • 175-Trung Bộ (95) Kinh Canki.mp3
 • 176-Trung Bộ (96) Kinh Esukari.mp3
 • 177-Trung Bộ (97) Kinh Dhananjani.mp3
 • 178-Trung Bộ (98) Kinh Vasettha.mp3
 • 179-Trung Bộ (99) Kinh Subha.mp3
 • 180-Trung Bộ (100) Kinh Sangarava.mp3
 • 181-Trung Bộ (101) Kinh Devadaha.mp3
 • 182-Trung Bộ (101) Kinh Davadaha tt.mp3
 • 183-Trung Bộ (102) Kinh Năm Và Ba.mp3
 • 184-Trung Bộ (103) Kinh Nghĩ Như Thế Nào.mp3
 • 185-Trung Bộ (104) Kinh Làng Sama.mp3
 • 186-Trung Bộ (105) Kinh Thiện Tinh.mp3
 • 187-Trung Bộ (106) Kinh Bất Động Lợi Ích.mp3
 • 188-Trung Bộ (107) Kinh Gonaka Moggallana.mp3
 • 189-Trung Bộ (108) Kinh Gopaka Moggallana.mp3
 • 190-Trung Bộ (109) Kinh Đại Mãn Nguyệt.mp3
 • 191-Trung Bộ (110) Kinh Tiểu Mãn Nguyệt.mp3
 • 192-Trung Bộ (111) Kinh Bất Đoạn.mp3
 • 193-Trung Bộ (112) Kinh Sáu Thanh Tịnh.mp3
 • 194-Trung Bộ (113) Kinh Chân Nhân.mp3
 • 195-Trung Bộ (114) Kinh Nên Hành Trì-Không Nên Hành Trì.mp3
 • 196-Trung Bộ (114) Kinh Nên Hành Trì-Không Nên Hành Trì tt.mp3
 • 197-Trung Bộ (115) Kinh Đa Giới.mp3
 • 198-Trung Bộ (116) Kinh Thôn Tiên.mp3
 • 199-Trung Bộ (117) Kinh Đại Kinh Bốn Mươi.mp3
 • 200-Trung Bộ (118) Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm.mp3
 • 201-Trung Bộ (119) Kinh Thân Hành Niệm.mp3
 • 202-Trung Bộ (120) Kinh Hành Sanh.mp3
 • 203-Trung Bộ (121) Kinh Tiểu Không.mp3
 • 204-Trung Bộ (122) Kinh Đại Không.mp3
 • 205-Trung Bộ (123) Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp.mp3
 • 206-Trung Bộ (124) Kinh Bạc Câu La.mp3
 • 207-Trung Bộ (125) Kinh Điều Ngự Địa.mp3
 • 208-Trung Bộ (126) Kinh Phù Di.mp3
 • 209-Trung Bộ (127) Kinh A Na Luật.mp3
 • 210-Trung Bộ (128) Kinh Tuỳ Phiền Não.mp3
 • 211-Trung Bộ (129) Kinh Hiền Ngu.mp3
 • 212-Trung Bộ (129) Kinh Hiền Ngu tt.mp3
 • 213-Trung Bộ (130) Kinh Thiên Xứ.mp3
 • 214-Trung Bộ (131) Kinh Nhất Dạ Hiền Giả.mp3
 • 215-Trung Bộ (132) Kinh A Nan Nhất Dạ Hiền Giả.mp3
 • 216-Trung Bộ (133) Kinh Đại Ca Chiên Diên Nhất Dạ Hiền Giả.mp3
 • 217-Trung Bộ (134) Kinh Lomasakangiya nhất dạ hiền giả.mp3
 • 218-Trung Bộ (135) Kinh Tiểu Nghiệp phân biệt.mp3
 • 219-Trung Bộ (136) Kinh Đại Nghiệp phân biệt.mp3
 • 220-Trung Bộ (137) Kinh Phân biệt sáu xứ.mp3
 • 221-Trung Bộ (138) Kinh Tổng thuyết và biệt thuyết.mp3
 • 222-Trung Bộ (139) Kinh Vô tránh phân biệt.mp3
 • 223-Trung Bộ (140) Kinh Giới phân biệt.mp3
 • 224-Trung Bộ (141) Kinh Phân biệt về sự thật.mp3
 • 225-Trung Bộ (142) Kinh Phân biệt cúng dường.mp3
 • 226-Trung Bộ (143) Kinh Giáo giới Cấp Cô Ðộc.mp3
 • 227-Trung Bộ (144) Kinh Giáo giới Channa.mp3
 • 228-Trung Bộ (145) Kinh Giáo giới Phú-lâu-na.mp3
 • 229-Trung Bộ (146) Kinh Giáo giới Nandaka.mp3
 • 230-Trung Bộ (147) Kinh Tiểu giáo giới La-hầu-la.mp3
 • 231-Trung Bộ (148) Kinh Sáu sáu.mp3
 • 232-Trung Bộ (149) Kinh Đại kinh Sáu xứ.mp3
 • 233-Trung Bộ (150) Kinh Nói cho dân chúng Nagaravinda.mp3
 • 234-Trung Bộ (151) Kinh Khất thực thanh tịnh.mp3
 • 235-Trung Bộ (152) Kinh Căn tu tập.mp3
 • 236-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-Cây lau-Vườn Hoan Hỷ.mp3
 • 237-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-kiếm-Quần Tiên.mp3
 • 238-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Chư Thiên-Thiêu cháy-Già-Thắng-Đoạn.mp3
 • 239-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Thiên Tử-Ca Diếp-Cấp Cô Độc.mp3
 • 240-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Thiên Tử-Các Ngoại Đạo.mp3
 • 241-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Tuổi Trẻ.mp3
 • 242-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Bện Tóc.mp3
 • 243-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Kosala-Người.mp3
 • 244-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Ác ma-Khổ hạnh và Nghiệp.mp3
 • 245-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Ác ma-Đa Số.mp3
 • 246-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Tỳ kheo ni-Alavikha.mp3
 • 247-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Phạm Thiên-Thỉnh Cầu.mp3
 • 248-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Phạm Thiên-Sanamkumàra (Thường Đồng Tử).mp3
 • 249-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Bà La Môn-A La Hán.mp3
 • 250-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Bà La Môn-Cư Sĩ.mp3
 • 251-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Trưởng Lão Vangìsa.mp3
 • 252-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Rừng.mp3
 • 253-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Dạ Xoa.mp3
 • 254-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Sakka-Suvìra.mp3
 • 255-TƯB-Thiên Có Kệ Tập 1 Tương Ưng Sakka-Chư Thiên hay cấm giới-Năm Kinh.mp3
 • 256-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Phật Đà.mp3
 • 257-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Đồ Ăn.mp3
 • 258-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Mười Lực.mp3
 • 259-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Kalara-Vị Sát Đế Lỵ.mp3
 • 260-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Gia Chủ.mp3
 • 261-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Cây.mp3
 • 262-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Đại.mp3
 • 263-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Bó Lau.mp3
 • 264-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Nhân Duyên-Sa Môn-Bà La Môn.mp3
 • 265-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Minh Kiến.mp3
 • 266-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Nội Giới.mp3
 • 267-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Căn Nhà Bằng Gạch.mp3
 • 268-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Giới-Nghiệp Đạo Thứ Ba.mp3
 • 269-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Vô Thỉ-Cỏ và Củi.mp3
 • 270-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Tri Túc.mp3
 • 271-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Giáo Giới.mp3
 • 272-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp)-Trú Xứ-hết.mp3
 • 273-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính-Khổ Lụy.mp3
 • 274-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lợi Đắc Cung Kính-Sa Môn-Bà La Môn.mp3
 • 275-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Ràhula-Mắt.mp3
 • 276-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Lakkhana-Đống Xương.mp3
 • 277-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Thí Dụ-Chóp Mái.mp3
 • 278-TƯB-Thiên Nhân Duyên Tập 2 Tương Ưng Tỳ Kheo-Kolita.mp3
 • 279-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Uẩn (Năm Mươi Kinh Căn Bản)-Nakulapità.mp3
 • 280-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Vô Thường.mp3
 • 281-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Không Phải Của Các Ông.mp3
 • 282-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Căn Bản-Tham Luyến.mp3
 • 283-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-A La Hán-Chấp Trước.mp3
 • 284-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-Những Gì Được Ăn-Vị Ngọt.mp3
 • 285-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh-Trưởng Lão-Ananda.mp3
 • 286-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Ở Giữa-Hoa-Dòng Sông.mp3
 • 287-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Biên.mp3
 • 288-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Thuyết Pháp-Vô Minh.mp3
 • 289-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Vô Minh-Tập Pháp.mp3
 • 290-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kinh Sau-Than Đỏ-Than Đỏ Hực.mp3
 • 291-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Radha.mp3
 • 292-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kiến.mp3
 • 293-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Sanh-Con Mắt.mp3
 • 294-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Phiền Não.mp3
 • 295-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Sariputta.mp3
 • 296-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Loài Rồng.mp3
 • 297-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Kim Xí Điểu.mp3
 • 298-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Càn Thác Bà.mp3
 • 299-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Thần Mây.mp3
 • 300-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Vacchagota.mp3
 • 301-TƯB-Thiên Uẩn Tập 3 Tương Ưng Thiên.mp3
 • 302-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Vô Thường.mp3
 • 303-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Tất Cả.mp3
 • 304-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Vô Minh.mp3
 • 305-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Bệnh.mp3
 • 306-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Punna.mp3
 • 307-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần hai-Năm Mươi Kinh-Từ Bỏ.mp3
 • 308-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần ba-Năm Mươi Kinh-An Ổn-Khỏi Các Khổ Ách.mp3
 • 309-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Phần ba-Năm Mươi Kinh-Thế Giới Dục Công Đức.mp3
 • 310-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Gia Chủ.mp3
 • 311-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Devadaha.mp3
 • 312-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Duyệt Hỷ Tiêu Tận.mp3
 • 313-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Biển.mp3
 • 314-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Rắn Độc.mp3
 • 315-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Khúc Gỗ.mp3
 • 316-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Sáu Xứ-Đờn Tỳ Bà.mp3
 • 317-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thọ-Phẩm Có Kệ-Thiền Định.mp3
 • 318-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng thọ-Sống Một Mình.mp3
 • 319-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng thọ-Một Trăm Lẻ Tám Pháp Môn-Sivaka.mp3
 • 320-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Nữ Nhân-Trung Lược-Khả Ý và Không Khả Ý.mp3
 • 321-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Jambukhadaka-Nibbana (Niết Bàn).mp3
 • 322-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Moggalana-Với Tầm.mp3
 • 323-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Tâm-Kiết Sử.mp3
 • 324-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Tâm-Kamabhu.mp3
 • 325-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-Canda.mp3
 • 326-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-tt.mp3
 • 327-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Thôn Trưởng-hết.mp3
 • 328-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Vô Vi-Thân.mp3
 • 329-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Trưởng Lão Ni Khema.mp3
 • 330-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Sariputta Kotthika.mp3
 • 331-TƯB-Thiên Sáu Xứ Tập 4 Tương Ưng Không Thuyết-Vaccha.mp3
 • 332-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Vô Minh.mp3
 • 333-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Tà Tánh.mp3
 • 334-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Đạo-Không Phóng Dật.mp3
 • 335-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Núi.mp3
 • 336-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Về Bịnh.mp3
 • 337-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Triền Cái.mp3
 • 338-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Tổng Nhiếp Giác Chi.mp3
 • 339-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Giác Chi-Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra.mp3
 • 340-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Ambapali.mp3
 • 341-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Nalanda.mp3
 • 342-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niệm Xứ-Giới Trú.mp3
 • 343-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Niêm Xứ-Bất Tử.mp3
 • 344-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Thanh Tịnh.mp3
 • 345-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tuong Ưng Căn-Lạc Căn.mp3
 • 346-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Về Già.mp3
 • 347-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Căn-Giác Phần.mp3
 • 348-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Chánh Cần-Sông Hằng Rộng Thuyết.mp3
 • 349-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Lực-Sông Hằng Rộng Thuyết.mp3
 • 350-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Anuruddha-Độc Cư.mp3
 • 351-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Hơi Thở Vô-Hơi Thở Ra.mp3
 • 352-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Hơi Thở Vô Hơi Thở Ra.mp3
 • 353-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Veludvara.mp3
 • 354-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Một Ngàn.mp3
 • 355-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Saranani.mp3
 • 356-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Phước Đức Sung Mãn.mp3
 • 357-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Dự Lưu-Phước Đức Sung Mãn với Kệ.mp3
 • 358-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Sự Thật-Định.mp3
 • 359-TƯB-Thiên Đại Phẩm Tập 5 Tương Ưng Sự Thật-Vực Thẳm.mp3
 • 361-TCB C1 Sắc-Đoạn Triền Cái-Khó Xử Dụng-Không Điều Phục-Đặt Hướng Và Trong Sáng.mp3
 • 362-TCB C1 Phóng Dật-Phi Pháp-Vô Phạm-Một Người-Người Tối Thắng.mp3
 • 363-TCB C1 Không Thể Có Được-Chủng Tử-Makkhali-Không Phóng Dật.mp3
 • 364-TCB C1 Thiền Định.mp3
 • 365-TCB C2 Hình Phạt-Tranh Luận.mp3
 • 366-TCB C2 Người Ngu-Tâm Thăng Bằng.mp3
 • 367-TCB C2 Hội Chúng-Người-Tướng.mp3
 • 368-TCB C2 Các Pháp-Kẻ Ngu-Các Hy Vọng-Hy Cầu-Bố Thid-Đón Chào-Nhập Định-Phẩn Nộ.mp3
 • 369-TCB C3 Người Ngu-Người Đóng Xe.mp3
 • 370-TCB C3 Người.mp3
 • 371-TCB C3 Sứ Giả Của Trời.mp3
 • 372-TCB C3 Nhỏ- Các Bà La Môn.mp3
 • 373-TCB C3 Các Bà La Môn- Tikanna.mp3
 • 374-TCB C3 Lớn.mp3
 • 375-TCB C3 Lớn tt.mp3
 • 376-TCB C3 Các Căn Bản Bất Thiện.mp3
 • 377-TCB C3 Ananda.mp3
 • 378-TCB C3 Sa Môn.mp3
 • 379-TCB C3 Hạt Muối.mp3
 • 380-TCB C3 Hạt Muối tt.mp3
 • 381-TCB C3 Chánh Giác.mp3
 • 382-TCB C3 Đoạ Xứ.mp3
 • 383-TCB C3 Kusinara.mp3
 • 384-TCB C3 Kẻ Chiến Sĩ.mp3
 • 385-TCB C3 Cát Tường- Lõa Thể.mp3
 • 386-TCB C4 Bhandagama.mp3
 • 387-TCB C4 Hành-Uruvelà..mp3
 • 388-TCB C4 Bánh xe.mp3
 • 389-TCB C4 Rohitassa.mp3
 • 390-TCB C4 Nguồn sanh phước.mp3
 • 391-TCB C4 Nghiệp Công Đức.mp3
 • 392-TCB C4 Không Hý Luận.mp3
 • 393-TCB C4 Không Có Rung Động.mp3
 • 394-TCB C4 Asura.mp3
 • 395-TCB C4 Mây Mưa.mp3
 • 396-TCB C4 Kesi.mp3
 • 397-TCB Sợ Hãi.mp3
 • 398-TCB C4 Loài Người- Ánh sáng- Các Căn.mp3
 • 399-TCB C4 Đạo Hành.mp3
 • 400-TCB C4 Tư Tâm Sở.mp3
 • 401-TCB C4 Chiến Sĩ.mp3
 • 402-TCB C4 Chiến Sĩ.mp3
 • 403-TCB C4 Đại.mp3
 • 404-TCB C4 Đại tt.mp3
 • 405-TCB C4 Đại tt.mp3
 • 406-TCB C4 Bậc Chân Nhân.mp3
 • 407-TCB C4 Ô Uế.mp3
 • 408-TCB C4 Diệu Hạnh-Phẩm Nghiệp.mp3
 • 409-TCB C4 Sợ Hải Phạm Tội.mp3
 • 410-TCB C4 Thắng trí- Phẩm Nghiệp Đạo- Tham.mp3
 • 411-TCB C5 Sức Mạnh Hữu Học.mp3
 • 412-TCB C5 Năm Phần.mp3
 • 413-TCB C5 Sumana.mp3
 • 414-TCB C5 Vua Munda.mp3
 • 415-TCB C5 Triền Cái- Tưởng.mp3
 • 416-TCB C5 Chiến Sĩ.mp3
 • 417-TCB C5 Chiến Sĩ tt.mp3
 • 418-TCB C5 Trưởng Lão- Kakudha.mp3
 • 419-TCB C5 An Ổn Trú- Andhkavinda.mp3
 • 420-TCB C5 Bệnh.mp3
 • 421-TCB C5 Vua (Chuyển Luân Vương).mp3
 • 422-TCB C5 Vua (Không có thể kham nhẫn).mp3
 • 423-TCB C5 Tikandaki.mp3
 • 424-TCB C5 Diệu Pháp.mp3
 • 425-TCB C5 17 Hiềm Hận- Nam Cư Sĩ.mp3
 • 426-TCB C5 20 Bà La Môn.mp3
 • 427-TCB C5 Bà La Môn tt- Kimbila.mp3
 • 428-TCB C5 Mắng Nhiếc- Du Hành Dài.mp3
 • 429-TCB C5 Trú Tại Chổ- Phẩm Ác hành.mp3
 • 430-TCB C5 26 Cụ Túc Giới.mp3
 • 431-TCB C6 Đáng Được Cung Kính.mp3
 • 432-TCB C6 2 Cần Phải Nhớ.mp3
 • 433-TCB C6 3 Trên Tất Cả.mp3
 • 434-TCB C6 Chư Thiên.mp3
 • 435-TCB C6 Dhammika.mp3
 • 436-TCB C6 Dhammika (Khema).mp3
 • 437-TCB C6 Đại (Sona).mp3
 • 438-TCB C6 Đại (Người bán củi).mp3
 • 439-TCB C6 Đại (Một Pháp Môn Quyết Trạch).mp3
 • 440-TCB C6 Chư Thiên- A La Hán.mp3
 • 441-TCB C6 Mát Lạnh- Lợi Ích- Ba Pháp.mp3
 • 442-TCB C7 Tài Sản- Tuỳ Miên.mp3
 • 443-TCB C7 Vajjì (Bạt Kỳ).mp3
 • 444-TCB C7 Chư Thiên (Không Phóng Dật).mp3
 • 445-TCB C7 Đại Tế Đàn (Thức Trú).mp3
 • 446-TCB C7 Đại Tế Đàn (Dâm Dục).mp3
 • 447-TCB C7 Không Tuyên Bố.mp3
 • 448-TCB C7 Không Tuyên Bố (Siha).mp3
 • 449-TCB C7 Không Tuyên Bố (Bảy Pháp)-hết.mp3
 • 450-TCB C7 Đại (Xấu Hổ).mp3
 • 451-TCB C7 Đại (Pháp Trí).mp3
 • 452-TCB C7 Đại (Lửa)-hết.mp3
 • 453-TCB C7 Về Luật.mp3
 • 454-TCB C8 Từ.mp3
 • 455-TCB C8 Lớn (Veranjà) .mp3
 • 456-TCB C8 Lớn (Tướng Quân Siha).mp3
 • 457-TCB C8 Lớn (Con Ngựa Thuần Thục)-hết.mp3
 • 458-TCB C8 Gia Chủ (Ugga Ở Vesali).mp3
 • 459-TCB C8 Gia Chủ (Không Phải Thời)-hết.mp3
 • 460-TCB C8 Bố Thí.mp3
 • 461-TCB C8 Ngày Trai Giới.mp3
 • 462-TCB C8 Trai Giới (Visàkha)-hết.mp3
 • 463-TCB C8 Gotami.mp3
 • 464-TCB C8 Đất Rung Động (Dục).mp3
 • 465-TCB C8 Đất Rung Động (Các Giải Thoát)-hết.mp3
 • 466-TCB C8 Song Đôi (Lòng Tin).mp3
 • 467-TCB C8 Song Đôi-hết.mp3
 • 468-TCB C8 Niệm và Tham Ái.mp3
 • 469-TCB C9 Chánh Giác.mp3
 • 470-TCB C9 Chánh Giác-hết.mp3
 • 471-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử.mp3
 • 472-TCB C9 Tiếng Rống Sư Tử (Tôn Giả Samiddhi)-hết.mp3
 • 473-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình.mp3
 • 474-TCB C9 Chổ Cư Trứ các Hữu Tình-hết.mp3
 • 475-TCB C9 Đại (Chín Thứ Đệ Trú).mp3
 • 476-TCB C9 Đại.mp3
 • 477-TCB C9 Đại (Con Voi Lớn)-hết.mp3
 • 478-TCB C9 Pancala (Pancalacanda).mp3
 • 479-TCB C10 Lợi Ích.mp3
 • 480-TCB C10 Hộ Trì (Trú Xứ).mp3
 • 481-TCB C10 Hộ Trì (Đáng Được Cúng Dường)-hết.mp3
 • 482-TCB C10 Lớn (Con Sư Tử).mp3
 • 483-TCB C10 Lớn (Thiền Án Xứ).mp3
 • 484-TCB C10 Lớn (Người Kosala)-hết.mp3
 • 485-TCB C10 Upaly và Ananda.mp3
 • 486-TCB C10 Mắng Nhiếc.mp3
 • 487-TCB C10 Tâm Của Mình.mp3
 • 488-TCB C10 Song Đôi.mp3
 • 489-TCB C10 Ước Nguyện.mp3
 • 490-TCB C10 Ước Nguyện-hết.mp3
 • 491-TCB C10 Trưởng Lão.mp3
 • 492-TCB C10 Trưởng Lão (Tỷ Kheo Kàlaka)-hết.mp3
 • 493-TCB C10 Nam Cư Sĩ.mp3
 • 494-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Kiến).mp3
 • 495-TCB C10 Nam Cư Sĩ (Đáng Đảnh Lễ)-hết.mp3
 • 496-TCB C10 Sa Môn Tưởng.mp3
 • 497-TCB C10 Đi Xuống.mp3
 • 498-TCB C10 Thanh Tịnh- Thiện Lương- Thánh Đạo- Người- Janussoni.mp3
 • 499-TCB C10 Anussoni.mp3
 • 500-TCB C10 Thiện Lương- Thánh Đạo- Hạng Ngườii- Thân Do Nghiệp Sanh.mp3
 • 501-TCB C10 Thân Do Nghiệp Sanh (Tổn Giảm Và Tăng Trưởng).mp3
 • 502-TCB C11 Y Chỉ.mp3
 • 503-TCB C11 Tuy Niệm.mp3
 • 504-TCB C11 Tùy Niệm (Từ)-hết.mp3
 • 505-TCB C11 Tổng Kết.mp3
 • 506-TBK Tiểu Tụng.mp3
 • 507-TBK Pháp Cú câu 01-145.mp3
 • 508-TBK Pháp Cú Câu 146-287.mp3
 • 509-TBK Pháp Cú Câu 288-423.mp3
 • 510-TBK C1 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Bồ Đề.mp3
 • 511-TBK C2 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Muccalinda.mp3
 • 512-TBK C3 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Nanda.mp3
 • 513-TBK C4 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Meghiya.mp3
 • 514-TBK C5 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Trưởng Lão Sona.mp3
 • 515-TBK C6 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Sanh ra đã mù.mp3
 • 516-TBK C7 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm nhỏ.mp3
 • 517-TBK C8 Kinh Phật Tự Thuyết Phẩm Pataligamiya.mp3
 • 518-TBK C1 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Một Pháp).mp3
 • 519-TBK C2 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Hai Pháp).mp3
 • 520-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp).mp3
 • 521-TBK C3 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Ba Pháp)-tt.mp3
 • 522-TBK C4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Bốn Pháp).mp3
 • 523-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Rắn Urgavagga.mp3
 • 524-TBK C1 Kinh Tập Một Phẩm Kinh Bại Vong.mp3
 • 525-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm.mp3
 • 526-TBK C2 Kinh Tập Tiểu Phẩm Chiếc Thuyền.mp3
 • 527-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm.mp3
 • 528-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Sabhiya).mp3
 • 529-TBK C3 Kinh Tập Đại Phẩm (Kinh Nàlaka).mp3
 • 530-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục.mp3
 • 531-TBK C4 Kinh Tập Phẩm tám Kinh Về Dục tt.mp3
 • 532-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia.mp3
 • 533-TBK C5 Kinh Tập Trên Đường Đến Bờ Bên Kia tt.mp3
 • 534-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 01-07.mp3
 • 535-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 08-14.mp3
 • 536-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 15.mp3
 • 537-TBK Chuyện Thiên Cung p1 Lâu Đài Nữ Giới-Chuyện 16-17.mp3
 • 538-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 01-03.mp3
 • 539-TBK Chuyện Thiên Cung p2 Cittalata-Chuyện 04-11.mp3
 • 540-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 01-05.mp3
 • 541-TBK Chuyện Thiên Cung p3 Paricchattaka-Chuyện 06-10.mp3
 • 542-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 01-06.mp3
 • 543-TBK Chuyện Thiên Cung p4 Đỏ Sẫm-Chuyện 07-12.mp3
 • 544-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 01-08.mp3
 • 545-TBK Chuyện Thiên Cung p5 Đại xa- Chuyện 09-14.mp3
 • 546-TBK Chuyện Thiên Cung p6 Pàyasi.mp3
 • 547-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta.mp3
 • 548-TBK Chuyện Thiên Cung p7 Sunikkhitta tt.mp3
 • 549-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn.mp3
 • 550-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p1 Chuyện con Rắn tt.mp3
 • 551-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì.mp3
 • 552-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì tt.mp3
 • 553-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p2 Ubbarì-hết.mp3
 • 554-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm.mp3
 • 555-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p3 Tiểu Phẩm tt.mp3
 • 556-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm.mp3
 • 557-TBK Chuyện Ngạ Quỷ p4 Đại Phẩm tt.mp3
 • 558-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ p1-p2.mp3
 • 559-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Ba- Bốn.mp3
 • 560-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ-Phẩm Năm- Sáu.mp3
 • 561-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Vappa (phẩm 7-8 & 9).mp3
 • 562-TBK C1 Trưởng Lão Tăng Một Kệ Paripunnaka (phẩm 10 & 12).mp3
 • 563-TBK C2 Hai Kệ Utara (phẩm 1 & 2).mp3
 • 564-TBK C2 Hai Kệ Uttara (phẩm 3 & 4).mp3
 • 565-TBK C2 Kệ Kumàra Kassapa (phẩm 5).mp3
 • 566-TBK C3 Anganika Bhàradvàja (phẩm 3 Kệ).mp3
 • 567-TBK C4 Nàgasamàla (phẩm 4 Kệ).mp3
 • 568-TBK C5 Ràjadatta (Phẩm 5 Kệ).mp3
 • 569-TBK C6 Uruvelà Kassapa (Phẩm 6 Kệ).mp3
 • 570-TBK C7 Sundara Samudda (Phẩm 7 Kệ).mp3
 • 571-TBK C8 Sundara Samudda (Phẩm 8-10 Kệ).mp3
 • 572-TBK C11 Sankicca (Phẩm 11-15 Kệ).mp3
 • 573-TBK C16 Adhimutta (Phẩm 20 Kệ).mp3
 • 574-TBK C16 Bhaddiya Kàligo Dhàyaputta (Phẩm 20 Kệ tt).mp3
 • 575-TBK C17 Phussa (Phẩm 30 Kệ.mp3
 • 576-TBK C18 Mahà Kassapa (Phẩm 40-50 Kệ).mp3
 • 577-TBK C20 Mahà Moggallàna (Phẩm 60 Kệ).mp3
 • 578-TBK Trưởng Lão Ni Kệ (Tập 1 Kệ).mp3
 • 579-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Abhirùpa (Tập 2 Kệ).mp3
 • 580-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Sàmà Khác (Tập 3 Kệ).mp3
 • 581-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Bhaddà Thuộc Dòng Họ Kapllà (Tập 4 Kệ).mp3
 • 582-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Một Tỷ Kheo Ni Vô Danh (Tập 5 Kệ).mp3
 • 583-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Năm Trăm Patàcàrà (Tập 6 Kệ).mp3
 • 584-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uttarà (Tập 7 Kệ).mp3
 • 585-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sìsupacàlà (Tập 8 Kệ).mp3
 • 586-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Của Vaddha (Tập 9 Kệ).mp3
 • 587-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Kisà Gotamì (Tập 10 Kệ).mp3
 • 588-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Uppalavanna (Tập 11 Kệ).mp3
 • 589-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Punnà hay Punnikà (Tập 12 Kệ).mp3
 • 590-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Ambapàli (Tập 20 Kệ).mp3
 • 591-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Subhà ở Rừng Xoài của Jivaka (Tập 30 Kệ).mp3
 • 592-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Isidàsi (Tập 40 Kệ).mp3
 • 593-TBK Trưởng Lão Ni Kệ-Sumedhà (Tập 40 Kệ).mp3
 • 594-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyển Pháp Tối Thượng.mp3
 • 595-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 02-03.mp3
 • 596-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện Tiểu Triệu Phú.mp3
 • 597-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 06-07.mp3
 • 598-TBK C1 Phẩm Apannaka- Chuyện 08-09-10.mp3
 • 599-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 11-12.mp3
 • 600-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 13-14-15-16.mp3
 • 601-TBK C1 Phẩm Giới- Chuyện 17-18-19-20.mp3
 • 602-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 21-22-23-24-25.mp3
 • 603-TBK C1 Phẩm Kurunga- Chuyện 26-27-28-29-30.mp3
 • 604-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 31.mp3
 • 605-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 32-33-34-35-36-37.mp3
 • 606-TBK C1 Phẩm Kulavaka- Chuyện 38-39-40.mp3
 • 607-TBK C1 Phẩm Lợi Ái Chuyện 41-50.mp3
 • 608-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 51-54.mp3
 • 609-TBK C1 Phẩm Asimsa Chuyện 55-60.mp3
 • 610-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 61-64.mp3
 • 611-TBK C1 Phẩm Nữ Nhân Chuyện 65-70.mp3
 • 612-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 71-73.mp3
 • 613-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 74-76.mp3
 • 614-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 77.mp3
 • 615-TBK C1 Phẩm Varana Chuyện 78-80.mp3
 • 616-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 81-85.mp3
 • 617-TBK C1 Phẩm Apayimha Chuyện 86-90.mp3
 • 618-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 91-95.mp3
 • 619-TBK C1 Phẩm Litta Chuyện 96-100.mp3
 • 620-TBK C1 Phẩm Parossata Chuyện 101-110.mp3
 • 621-TBK C1 Phẩm Hamsa Chuyện 111-120.mp3
 • 622-TBK C1 Phẩm Kusanali 121-124.mp3
 • 623-TBK C1 Phẩm Kusanali 125-130.mp3
 • 624-TBK C1 Phẩm Asampadana 131-136.mp3
 • 625-TBK C1 Phẩm Asampadana 137-140.mp3
 • 626-TBK C1 Phẩm Kakantaka 141-147.mp3
 • 627-TBK C1 Phẩm Kakantaka 148-150.mp3
 • 628-TBK C2 Phẩm Dalda 151-155.mp3
 • 629-TBK C2 Phẩm Dalda 156-160.mp3
 • 630-TBK C2 Phẩm Santahava 161-163.mp3
 • 631-TBK C2 Phẩm Santahava 164-170.mp3
 • 632-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 171-174.mp3
 • 633-TBK C2 Phẩm Thiện Pháp 175-180.mp3
 • 634-TBK C2 Phẩm Asadisa 181-184.mp3
 • 635-TBK C2 Phẩm Asadisa 185-190.mp3
 • 636-TBK C2 Phẩm Ruhaka 191-194.mp3
 • 637-TBK C2 Phẩm Ruhaka 195-200.mp3
 • 638-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 201-205.mp3
 • 639-TBK C2 Phẩm Natamdaiha 206-210.mp3
 • 640-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 211-216.mp3
 • 641-TBK C2 Phẩm Biranatthambahaka 217-220.mp3
 • 642-TBK C2 Phẩm Kasava 221-223.mp3
 • 643-TBK C2 Phẩm Kasava 224-230.mp3
 • 644-TBK C2 Phẩm Upahana 231-237.mp3
 • 645-TBK C2 Phẩm Upahana 238-240.mp3
 • 646-TBK C2 Phẩm Sigala 241-244.mp3
 • 647-TBK C2 Phẩm Sigala 245-250.mp3
 • 648-TBK C3 Phẩm Sankappa 251-253.mp3
 • 649-TBK C3 Phẩm Sankappa 254-256.mp3
 • 650-TBK C3 Phẩm Sankappa 257.mp3
 • 651-TBK C3 Phẩm Sankappa 258-260.mp3
 • 652-TBK C3 Phẩm Kosya 261-263.mp3
 • 653-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 264-268.mp3
 • 654-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 269-275.mp3
 • 655-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 276.mp3
 • 656-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 277-281.mp3
 • 657-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 282-284.mp3
 • 658-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 285-289.mp3
 • 659-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 290-295.mp3
 • 660-TBK C3 Phẩm Ba Bài Kệ 296-300.mp3
 • 661-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 301-302.mp3
 • 662-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 303-310.mp3
 • 663-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 311-314.mp3
 • 664-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 315-319.mp3
 • 665-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 320-325.mp3
 • 666-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 326-332.mp3
 • 667-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 333-337.mp3
 • 668-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 338-343.mp3
 • 669-TBK C4 Phẩm Bốn Bài Kệ 344-350.mp3
 • 670-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 351-356.mp3
 • 671-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 357-361.mp3
 • 672-TBK C5 Phẩm Năm Bài Kệ 362-371.mp3
 • 673-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 372-376.mp3
 • 674-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 377-380.mp3
 • 675-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 381-386.mp3
 • 676-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 387-390.mp3
 • 677-TBK C6 Phẩm Sáu Bài Kệ 391-395.mp3
 • 678-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 396-399.mp3
 • 679-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 400-401.mp3
 • 680-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 402-405.mp3
 • 681-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 406-407.mp3
 • 682-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 408-409.mp3
 • 683-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 410-412.mp3
 • 684-TBK C7 Phẩm Bảy Bài Kệ-Chuyện 413-416.mp3
 • 685-TBK C8 Phẩm Tám Phẩm Tám Bài Kệ 417-419.mp3
 • 686-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 420-421.mp3
 • 687-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 422.mp3
 • 688-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 423-424.mp3
 • 689-TBK C8 Phẩm Tám Bài Kệ 425-426.mp3
 • 690-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 427-431.mp3
 • 691-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 432.mp3
 • 692-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 433-334.mp3
 • 693-TBK C9 Phẩm Chín Bài Kệ 435-438.mp3
 • 694-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 439-441.mp3
 • 695-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 442-443.mp3
 • 696-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 444-445.mp3
 • 697-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 446-448.mp3
 • 698-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 449-452.mp3
 • 699-TBK C10 Phẩm Mười Bài Kệ 453-454.mp3
 • 700-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 455-457.mp3
 • 701-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 458-459.mp3
 • 702-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 460-561.mp3
 • 703-TBK C11 Phẩm10 Một Bài Kệ 462-463.mp3
 • 704-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 464-465.mp3
 • 705-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 466-467.mp3
 • 706-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 468-470.mp3
 • 707-TBK C12 Phẩm10 Hai Bài Kệ 471-473.mp3
 • 708-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(474 Trái xoài, Cây hồng phượng vĩ).mp3
 • 709-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(478 Sứ thần, Cây bồ đề).mp3
 • 710-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(480 Hiền giả Akita, Takkàriya).mp3
 • 711-TBK C13 Phẩm 13 Bài Kệ(482 Lộc Vương, Chúa Nai Sarabha).mp3
 • 712-TBK C14 Tạp Phẩm(484 Cánh đồng lúa, Đôi ca thần Canda).mp3
 • 713-TBK C14 Tạp Phẩm(487 Nam Tử Uddalaka).mp3
 • 714-TBK C14 Tạp Phẩm(490 Năn Vị hành trì trai giới, Đại Khổng Tước).mp3
 • 715-TBK C14 Tạp Phẩm(492 Lợn rừng của thợ mộc, Đại Vương Sàdhìna).mp3
 • 716-TBK C14 Tạp Phẩm(496 Cúng thưc phẩm đúng cấp bậc).mp3
 • 717-TBK C15 Tạp Phẩm(501 Lộc Vương Rohanta).mp3
 • 718-TBK C15 Tạp Phẩm(502 Chúa Thiên Nga, Anh Vũ).mp3
 • 719-TBK C15 Tạp Phẩm(506 Long Vương Campeyya).mp3
 • 720-TBK C16 Tạp Phẩm(510 Vương Tử Trong Ngôi Nhà Sắt).mp3
 • 721-TBK C16 Tạp Phẩm(514 Tượng Vương ở Hồ Chaddanta).mp3
 • 722-TBK C16 Tạp Phẩm(515 Nam Tử Sambhava).mp3
 • 723-TBK C16 Tạp Phẩm(518 Long Vương Pandara).mp3
 • 724-TBK C17 (521 Ba con Chim).mp3
 • 725-TBK C17 (522 Đại Nhân Thiện Xạ SARABHANGA).mp3
 • 726-TBK C17 (523 Thiên Nữ ALMBUSA).mp3
 • 727-TBK C17 (524 Long Vuong SAMKHPALA).mp3
 • 728-TBK C17 (525 Tiểu SUTASOMA).mp3
 • 729-TBK C18 (526 Công Chúa NALINIKA).mp3
 • 730-TBK C18 (527 Kỷ Nữ UMMADANTI).mp3
 • 731-TBK C18 (528 Hiền Giả Đại Bồ Đề).mp3
 • 732-TBK C19 (529 Hiền Giả SONAKA).mp3
 • 733-TBK C19 (530 Hiền Giả SAMKICCA).mp3
 • 734-TBK C20 (531 Đại Đế KUSA-Duc Uy).mp3
 • 735-TBK C20 (532 Hai Hiền Giả SoNa-NanDa).mp3
 • 736-TBK C21 (533 Tiểu Thiên Nga).mp3
 • 737-TBK C21 (534 Đại Thiên Nga).mp3
 • 738-TBK C21 (535 Thực Phẩm Thiên Giới).mp3
 • 739-TBK C21 (535 Tthuc Phẩm Thiên Giới-hết ).mp3
 • 740-TBK C21 (536 Chúa chim KUNALA).mp3
 • 741-TBK C21 (537 Đại SUTASUMA-Duc Uy).mp3
 • 742-TBK C21 (537 Đại SUTASOMA-hết).mp3
 • 743-TBK C22 (538 Vương Tử què câm).mp3
 • 744-TBK C22 (539 Đại Vương MAHAJANAKA).mp3
 • 745-TBK C22 (540 Hiếu Tử SaMa).mp3
 • 746-TBK C22 (541 Đại Vương NIMI).mp3
 • 747-TBK C22 (542 Tế Sư Khandahala).mp3
 • 748-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta).mp3
 • 749-TBK C22 (543 Bậc Đại Trí Bhuradatta-hết).mp3
 • 750-TBK C22 (544 Bậc Đại trí Mahanarada).mp3
 • 751-TBK C22 (545 Bậc Đại trí Vô Song).mp3
 • 752-TBK C22 (545 Bậc Đại Trí Vô Song-hết).mp3
 • 753-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại).mp3
 • 754-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Viên Bảo Ngọc).mp3
 • 755-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Con Đường Bí Mật).mp3
 • 756-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Năm Vị Hiền Nhân).mp3
 • 757-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-Cuộc Đại Chiến).mp3
 • 758-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại).mp3
 • 759-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại).mp3
 • 760-TBK C22 (546 Đường Hầm Vĩ Đại-hết).mp3
 • 761-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara).mp3
 • 762-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Thái Tử Bị Đày Lên Núi Vamka).mp3
 • 763-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Cuộc Hành Trình Lên Núi Vamka).mp3
 • 764-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-Bố Thí Hai Con).mp3
 • 765-TBK C22 (547 Đại Vương Vessantara-hết-Sakka Thiên Chủ Xuất Hiện).mp3
 • index.php

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!