Home       MP3          Tìm kiếm
 • 05-BatNhaTamKinh-tiengPhan-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 1 Biến Chú Đại Bi (Tiếng Phạn) và các chơn ngôn.mp3
 • 1 giờ phát tiếng chuông vang dễ ngủ Nhạc thiền Yoga Nhạc thiền tịnh tâm dễ ngủ.mp3
 • 1 giờ phát tiếng suối chảy róc rách Nhạc thiền Yoga Nhạc thiền tịnh tâm dễ ngủ.mp3
 • 1 giờ phát tiếng sóng biển rì rào Âm thanh dễ ngủ Nhạc thiền tịnh tâm.mp3
 • 1 giờ phát tiếng sấm sét dễ ngủ âm thanh dễ ngủ nhạc thiền tịnh tâm.mp3
 • 1 giờ tiếng mưa rơi dễ ngủ Âm thanh dễ ngủ nhạc thiền tịnh tâm.mp3
 • 10 Biến Chú Dược Sư.mp3
 • 10 Biến Công Đức Bảo Sơn Thần Chú.mp3
 • 10 Biến Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni.mp3
 • 10 Biến Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú.mp3
 • 10 Biến Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn.mp3
 • 10 Biến Thiện Thiên Nữ Chú.mp3
 • 10 Biến Thánh Vô Lượng Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni.mp3
 • 10 Biến Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn.mp3
 • 10 Biến Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú.mp3
 • 10 Biến Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú.mp3
 • 108 Biến Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • 21 Lục Độ Phật Mẫu Tara Và Thần Chú Đức Tara Xanh Om Tare Tuttare Ture Soha 7 biến.mp3
 • 3 Biến Chú Đại Bi Tiếng Sanskrit.mp3
 • 3 Biến Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • 7 line Prayer to Guru Rinpoche - Bài Nguyện Cầu Bảy Dòng tới Guru Rinpoche.mp3
 • Ai Okumura - Salut D'Amour (HD-HQ Audio).mp3
 • Bo_re_xin_zhou_(jing_shan_yuan_xi_lie_fo_le)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Buddha Bandana -Buddha Mantra-- Chandra Kumar Dong ll Buddha Mantra For Positive Energy ll MEDIATION.mp3
 • Buddha Vandana (1).mp3
 • Buddha Vandana - बदध वदन (recited by Rakhi).mp3
 • Buddha Vandana.mp3
 • Bài Bát Nhã Tâm Kinh (Hán Việt) (Đọc 3 Lần).mp3
 • Bát Nhã Tâm Kinh Prajna Paramita Hrdaya Sutra by Imee Ooi.mp3
 • CHÚ ĐẠI BI (VÔ LƯỢNG) - Masew, Khoi Vu.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Kim-Linh_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Liveshow-Ve-Chon-Binh-Yen-Ung-Hoang-Phuc-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Nam-Du-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Ngoc-Lam-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Version-2-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phuong-Nghi-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Tieng-Phan-7-Bien-Kim-Linh-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Thần Chú Vi Diệu Tiêu Trừ Tà Ma Quỷ Dữ.mp3
 • Chú Đại Bi, Vô Lượng - Masew x Khoi Vu - Instrumental.mp3
 • Chú Đại Bi.mp3
 • Câu chuyện về Thần Chú BẢO KHIẾP ẤN Đà La Ni - Bản đẹp [ Full HD ].mp3
 • Cầu Nguyện 21 Lục Độ Phật Mẫu Tara Và Thần Chú Đức Tara Xanh Om Tare Tuttare Ture Soha.mp3
 • Dai-Bi-Tam-Chu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Dai-Bi-Tam-Chu-Version-2-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Diễn đọc- Kinh Phật Ðảnh Tôn Thắng Ðà Ra Ni (HQ).mp3
 • Diệu Kỳ Thần Chú Đức Phật A Di Đà Tiếng Phạn Om Ami Dewa Hrih Nhạc Thiền Phật Giáo.mp3
 • Green Tara Mantra Lục Độ Phật Mẫu Thần Chú Tinna Tình.mp3
 • Guanyinshan_Inspired_Song-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Huang_Bo,tao_Pei_Li_-_Amida_Buddha_In_The_Heart-432hz-infolifetoday.com-192kbps.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 1.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 10.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 11.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 12.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 13.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 14.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 2.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 3.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 4.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 5.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 6.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 7.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 8.mp3
 • Hướng Dẫn Đọc Bài Đại Tùy Cầu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) Phần 9.mp3
 • Học 3 Câu Bổ Khuyết Chơn Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học 4 Câu Kệ Trong Bài Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn).mp3
 • Học A Di Đà Mạn Đà La Chú (Tiếng Phạn) AMITĀBHA-BUDDHA MAṆḌALA MANTRA.mp3
 • Học An Thổ Địa Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Biến Thực Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bài Chú Cầu Nguyện Bảy Dòng.mp3
 • Học Bài Chú Dài Tài Bảo Thiên Vương (Tiếng Phạn) VAIŚRAVAṆA DĪRGHA MANTRA.mp3
 • Học Bài Kệ Hồi Hướng Công Đức (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Báo Phụ Mẫu Ân Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phần 1 (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phần 2 (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phần 3 (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh - Phần 4 (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bạch Thần Tài Chú (Sita Jambhala Mantra).mp3
 • Học Bạch Tản Cái Phật Mẫu Chú (Tiếng Phạn) SITĀTAPATRĀ DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Bạch Văn Thù Lục Tự Tâm Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bạch Y Quán Âm Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bạch Độ Mẫu Chú (Tiếng Phạn) SITATĀRĀ DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bảo Kế Như Lai Hộ Sanh Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bất Nhiễm Quang Minh Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bất Động Minh Vương Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bốn Câu Thần Chú Quý Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Bổ Khuyết Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Cam Lồ Thủy Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 01 Tay Cầm Ngọc Như Ý (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 02 - Tay Cầm Nhành Dương Liễu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 03 - Tay Cầm Cái Bát Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 04 Tay Cầm Nhật Tinh Ma Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 05 Tay Cầm Chày Kim Cang Bạt Chiết La (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 06 Tay Cầm Chày Kim Cương Độc Cổ (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 07 Tay Vô Úy Thủ (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 08 Tay Cầm Sợi Dây (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 09 Tay Cầm Châu Nguyệt Tinh Ma Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 10 Tay Cầm Cung Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 11 Tay Cầm Mũi Tên Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 12 Tay Cầm Gươm Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 13 Tay Cầm Cây Phất Trắng (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 14 Tay Cầm Cái Hồ Bình (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 15 Tay Cầm Cái Bàng Bài (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 16 Tay Cầm Cây Búa Lớn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 17 Tay Cầm Cái Vòng Ngọc (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 18 Tay Cầm Hoa Sen Trắng (Tiếng Phạn) 42 Thủ Nhãn Ấn Pháp - Bạch Liên Hoa Thủ.mp3
 • Học Chú 42 Tay - 19 Tay Cầm Hoa Sen Xanh (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 20 Tay Cầm Cái Gương Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 21 Tay Cầm Hoa Sen Tím (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 22 Tay Cầm Cái Rương Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 23 Tay Hóa Hiện Mây Ngũ Sắc (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 24 Tay Cầm Bình Quân Trì (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 25 Tay Cầm Hoa Sen Hồng (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 26 Tay Cầm Cây Bảo Kích (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 27 Tay Cầm Ống Loa Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 28 Tay Cầm Trượng Đầu Lâu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 29 Tay Cầm Tràng Hạt (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 30 Tay Cầm Cái Chuông Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 31 Tay Cầm Cái Ấn Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 32 Tay Cầm Câu Thi Thiết Câu Thủ (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 33 Tay Cầm Cây Tích Trượng (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 34 Hai Tay Chắp Lại (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 35 Hóa Phật Thủ (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 36 Cung Điện Thủ (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú 42 Tay - 37 Bảo Kinh Thủ (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Biến Thân (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Do Phật DRODEN GYÄLWA CHHÖ Truyền Dạy (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Gia Trì Bàn Chân (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Gia Trì Tràng Hạt (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Hàng Ma (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Ngũ Hội - Đoạn 1).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Ngũ Hội - Đoạn 2).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Ngũ Hội - Đoạn 3).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Ngũ Hội - Đoạn 4).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Ngũ Hội - Đoạn 5).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Ngũ Hội - Đoạn 6).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 1).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 10).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 2).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 3).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 4).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 5).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 6).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 7).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 8).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhất Hội - Đoạn 9).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhị Hội - Đoạn 1).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Nhị Hội - Đoạn 2).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tam Hội - Đoạn 1).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tam Hội - Đoạn 2).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tam Hội - Đoạn 3).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tam Hội - Đoạn 4 & 5).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tứ Hội - Đoạn 1).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tứ Hội - Đoạn 2).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tứ Hội - Đoạn 3).mp3
 • Học Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit (Đệ Tứ Hội - Đoạn 4).mp3
 • Học Chú Phật Di Lặc (Tiếng Phạn) Maitreya Buddha Mantra.mp3
 • Học Chú Phổ Hiền (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Tăng Công Đức Lễ Lạy (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Tăng Trưởng Công Đức (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Tăng Trưởng Công Đức Tụng Niệm (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Chú Uế Tích Kim Cang (Ucchuṣma Mantra) Tiếng Phạn.mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 1).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 2).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 3).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 4).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 5).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 6).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 7).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 8).mp3
 • Học Chú Đại Bi Tiếng Phạn (Đoạn 9).mp3
 • Học Chú Đại Nhật Như Lai (Tiếng Phạn) Mahā-Vairocana Buddha Mantra.mp3
 • Học Chú Địa Tạng Bản Dài (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Các Bài Tán 21 Tara (Tiếng Phạn) - Tara #1 Thắng Dũng Đa La.mp3
 • Học Các Bài Tán 21 Tara (Tiếng Phạn) - Tara #2 Đại Tịnh Độ Mẫu Đa La.mp3
 • Học Các Bài Tán 21 Tara (Tiếng Phạn) - Tara #3 Hoàng Kim Độ Mẫu Đa La.mp3
 • Học Các Bài Tán 21 Tara (Tiếng Phạn) - Tara #4 Trang Nghiêm Thắng Đảnh Độ Mẫu.mp3
 • Học Các Bài Tán 21 Tara (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Các Câu Chú Trong Bài Tây Phương Nhựt Khóa (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Công Năng Bài Phật Đỉnh Tôn Thắng Thần Chú.mp3
 • Học Công Đức Bảo Sơn Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Diệp Y Mẫu Chú (Tiếng Phạn) PARṆAŚAVARĪ MANTRA.mp3
 • Học Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Dược Sư Lưu Ly Quang Phật Đại Đà La Ni Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn Thần Chú.mp3
 • Học Dược Thượng Bồ Tát Chú (Tiếng Phạn) BHAIṢAJYASAMUDGATA BODHISATVA MANTRA.mp3
 • Học Dược Vương Bồ Tát Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Dược Vương Quán Tự Tại Chú (Dương Liễu Quán Âm) Tiếng Phạn BHAIṢAJYA RĀJĀVALOKITEŚVARA MANTRA.mp3
 • Học Gia Trì Sổ Châu Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Giải Oán Kết Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Hoa Nghiêm Bổ Khuyết Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Hoàng Thần Tài Chú (Jambhala Mantra).mp3
 • Học Hoạch Chư Thiền Tam Muội Nhất Thiết Phật Pháp Môn Đà Ra Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Hư Không Tạng Bồ Tát Chú (Tiếng Phạn) ĀKĀŚAGARBHA DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Hắc Thần Tài Chú (Kala Jambhala Mantra).mp3
 • Học Hồng Thần Tài Chú (Rakta Jambhala Mantra).mp3
 • Học Khai Yết Hầu Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Kim Cương Phổ Ba Chú (Tiếng Phạn) Vajra-kīlaya Mantra.mp3
 • Học Kim Cương Thủ Chú (Tiếng Phạn) VAJRAPĀṆI MANTRA.mp3
 • Học Kim Cương Tát Đỏa Bách Tự Minh Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Kim Sí Điểu Vương Chân Ngôn (Tiếng Phạn) GĀRUḌA-RĀJA TANTRA.mp3
 • Học Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phổ Môn Phẩm Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Kết Đàn Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Lục Thần Tài Chú (Palāśa Jambhala Mantra).mp3
 • Học Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Lục Độ Mẫu Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Ma Lợi Chi Thiên Chú (Tiếng Phạn) MĀRĪCĪ BODHISATVA MANTRA.mp3
 • Học Minh Chú Gia Trì Lời Nói (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Minh Chú Tổ DRIKUNG JIGTEN SUMGÖN (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Mật Chú Lục Đạo Kim Cang (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Nghi Thức Căn Bản Hành Trì Chân Ngôn Của Sư Thích Quảng Trí Biên Soạn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Nguyệt Quang Bồ Tát Thần Chú (Tiếng Phạn) CANDRA-PRABHA-BODHISATVA DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Ngũ Bộ Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Nhũ Hải Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Như Ý Bảo Luân Vương Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Nhất Thiết Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Nhất Tự Thủy Luân Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Nhật Quang Bồ Tát Chú (Tiếng Phạn) SŪRYA-PRABHA-BODHISATVA.mp3
 • Học Nhật Quang Bồ Tát Chú Phiên Bản 2 (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Niệm Danh Hiệu Tây Phương Tam Thánh (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Phá Địa Ngục Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Pháp Giới Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Pháp Tức Tai, Tăng Ích, Kính Ái Chú Chuẩn Đề (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Phật Tâm Ấn Đà Ra Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Tiếng Phạn (Phần 1).mp3
 • Học Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Tiếng Phạn (Phần 2).mp3
 • Học Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Tiếng Phạn (Phần 3).mp3
 • Học Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Tiếng Phạn (Phần 4).mp3
 • Học Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Tiếng Phạn (Phần 5).mp3
 • Học Phổ Cúng Dường Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Phổ Lễ Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Phụng Tống Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Sái Tịnh Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 1.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 10.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 11.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 12.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 2.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 3.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 4.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 5.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 6.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 7.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 8.mp3
 • Học Sám Hối 35 Vị Phật (Tiếng Phạn) - Phần 9.mp3
 • Học Sư Diện Phật Mẫu Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tam Muội Da Giới Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Tâm Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Âm Tùy Tâm Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thiên Địa Bát Dương Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thiện Thiên Nữ Chú Tiếng Phạn (Sanskrit).mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Ngũ Hội Đoạn 1.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Ngũ Hội Đoạn 2.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Ngũ Hội Đoạn 3.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Ngũ Hội Đoạn 4.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Ngũ Hội Đoạn 5.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Ngũ Hội Đoạn 6.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 1.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 10.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 11.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 12.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 13.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 2.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 3.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 4.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 5.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 6.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 7.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 8.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhất Hội Đoạn 9.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhị Hội Đoạn 1.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Nhị Hội Đoạn 2.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Tam Hội Đoạn 1.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Tam Hội Đoạn 2.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Tam Hội Đoạn 3.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Tam Hội Đoạn 4.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Tứ Hội Đoạn 1.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Tứ Hội Đoạn 2.mp3
 • Học Thuộc Chú Lăng Nghiêm Đệ Tứ Hội Đoạn 3.mp3
 • Học Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà La Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thí Vô Giả Thực Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Chú (Tiếng Phạn) ŚĀKYA-MUṆI-BUDDHA MANTRA.mp3
 • Học Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thần Chú Luân Xa Như Ý (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thần Chú Tiêu Trừ Nghiệp Chướng (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (Tiếng Phạn) MAÑJUŚRĪ MANTRA.mp3
 • Học Thập Cam Lộ Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thập Nhất Diện Quán Âm Phiên Bản Của Ngài Bất Không (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Thập Nhất Diện Quán Âm Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Trì Cú Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tài Bảo Thiên Vương Chú (Tiếng Phạn) VAIŚRAVAṆA MANTRA.mp3
 • Học Tác Minh Phật Mẫu Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tâm Chú Địa Tạng Bồ Tát (Tiếng phạn) KṢITI-GARBHA MANTRA Earth Store Bodhisattva Mantra.mp3
 • Học Tâm Địa Căn Bản Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tăng Tuệ Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) PRAJÑĀVARDHANI DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Tịnh Khẩu Nghiệp Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tịnh Tam Nghiệp Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tịnh Thân Nghiệp Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tịnh Ý Nghiệp Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tốc Tật Thành Tựu Nhất Thế Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Tối Thắng Đăng Vương Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) AGRA-PRADĪPA-RĀJA DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Tụng Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật bằng tiếng Nam Phạn (Pali).mp3
 • Học Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Vô Lượng Thọ Như Lai Tâm Chân Ngôn (Tiếng Phạn) - Amitāyus Heart Mantra.mp3
 • Học Vô Tận Ý Bồ Tát Chú (Tiếng Phạn) AKṢAYA-MATI-BODHISATVA MANTRA.mp3
 • Học Ái Nhiễm Minh Vương Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà Ra Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Đại Cát Tường Đà La Ni (Tiếng Phạn) MAHĀ-ŚRĪ DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Đại Hắc Thiên Chú (Tiếng Phạn) MAHĀKĀLA DHĀRAṆĪ.mp3
 • Học Đại Khổng Tước Minh Vương Chú (Tiếng Phạn) MAHĀ-MAYŪRA-VIDYA-RĀJÑA MANTRA.mp3
 • Học Đại Luân Kim Cang Chân Ngôn (Tiếng Phạn).mp3
 • Học Đại Thế Chí Bồ Tát Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Maha Shivratri Special2023 समवर सपशल भजन, शवज क भजन - NON STOP SHIVA BHAJANS - Monday Morning.mp3
 • Maitreya Bodhisattva Mantra Di Lặc Bồ Tát Thần Chú.mp3
 • Medicine Buddha Mantra (Dược Sư Tâm Chú) Tinna Tình.mp3
 • Minh Chú Tara Trắng Bạch Độ Phật Mẫu Tăng Trưởng Thọ Mệnh Và Phước Tuệ Như Ý Luân.mp3
 • Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát (Pháp Trống Sơn) - Foyin TV Network.mp3
 • Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (giọng nam 108 lần) - Foyin TV Network.mp3
 • Nghe Người Ấn Tụng (Chanting) Bài Bát Nhã Tâm Kinh..mp3
 • Nghe Sư Tây Tạng Tụng (Recite) Bát Nhã Tâm Kinh (Nhanh).mp3
 • Nghi Thức Sám Hối 35 Danh Hiệu Phật (Tiếng Phạn).mp3
 • Nhạc hòa tấu không lời Piano êm dịu Nhạc nhẹ dễ ngủ Bình Yên + tiếng mưa rơi.mp3
 • Nhạc không lời dễ ngủ nhạc nhẹ dễ ngủ Eternal Garden - Dan Henig.mp3
 • Nhạc không lời dễ ngủ nhạc nhẹ dễ ngủ nhạc piano không lời 1 giờ phát No.4 Piano Journey.mp3
 • Nhạc không lời dễ ngủ nhạc nhẹ dễ ngủ nhạc piano không lời Khởi đầu ngày mới 1 giờ phát.mp3
 • Nhạc không lời nhẹ nhàng Nhạc nhẹ dễ ngủ Nhạc thiền tĩnh tâm Vũ trụ 01.mp3
 • Nhạc không lời nhẹ nhàng Nhạc truyền năng lượng tích cực Nhạc truyền cảm hứng Vũ trụ 02.mp3
 • Nhạc thiền tịnh tâm hay Nhạc không lời dễ ngủ nhạc nhẹ dễ ngủ 01.mp3
 • Nhạc tạo năng lượng tích cực Nhạc truyền cảm hứng sáng tạo Instant Crush.mp3
 • Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Toàn Thân Xá Lợi Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni PHẠN NGỮ.mp3
 • Niệm Danh Hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật (Tiếng Phạn).mp3
 • Om Mani Padme Hum Mantra of Avalokiteshvara.mp3
 • Om Mani Padme Hum (108 Times) - Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn 108 biến Thần chú Quán Thế Âm Bồ Tát.mp3
 • Om-Mani-Pad-Me-Hum-Lieng-Kien-Quang-Tan-Quoc-Kim-Linh-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om-Mani-Pad-Me-Hum-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om-Mani-Pad-Me-Hum-Viet-Version-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om-Mani-Padme-Hum-Various-Artists-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_hay_nhat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Phát Âm Theo Luật Sandhi Và Visarga (Tiếng Phạn).mp3
 • Phát Âm Đúng ANUSVĀRA Trong Các Câu Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Phát Âm Đúng Chữ J, JH, C, và CH Trong Tiếng Phạn.mp3
 • Phật Pháp Nhiệm Màu Chú Đại Bi 21 Biến Tiếng Hoa Quán Thế Âm Bồ Tát.mp3
 • Phật Pháp Nhiệm Màu Chú Đại Bi 5 Biến Tiếng Hoa Quán Thế Âm Bồ Tát.mp3
 • Phật Pháp Nhiệm Màu Chú Đại Bi Tiếng Hoa 3 Biến Quán Thế Âm Bồ Tát.mp3
 • Phật Pháp Nhiệm Màu Kinh Phật Chú Đại Bi 7 Biến Tiếng Hoa Tiêu Trừ Nghiệp Chướng.mp3
 • Phật Thuyết BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ LA NI và CÁCH ĐỌC ÂM PHẠN - Âm Hán Việt - 21 Biến.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni Kinh - Pháp sư Phật Đà Ba Lợi - Phim Phật Giáo.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni - Usnisa Vijaya Dharani - Tinna Tình x Masew.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni Chú ( Có Chữ Đọc Theo) -- Usnisa Vijaya Dharani Sutra.mp3
 • Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni bản 2024.mp3
 • Quy Mệnh Thế Tôn Như Lai - Chú Lăng Nghiêm (Câu 1).mp3
 • Quy Mệnh Thế Tôn Như Lai - Chú Lăng Nghiêm (Câu 2).mp3
 • Quy Mệnh Thế Tôn Như Lai - Chú Lăng Nghiêm (Câu 3).mp3
 • Quy Mệnh Thế Tôn Như Lai - Chú Lăng Nghiêm (Câu 4).mp3
 • Quy Mệnh Thế Tôn Như Lai - Chú Lăng Nghiêm (Câu 5).mp3
 • Quy Mệnh Thế Tôn Như Lai - Chú Lăng Nghiêm (Câu 6).mp3
 • Quy Mệnh Thế Tôn Như Lai - Chú Lăng Nghiêm (Câu 7).mp3
 • Than-Chu-Kim-Cang-Om-Benza-Sato-Hum-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Than-Chu-Kim-Cang-Om-Benza-Sato-Hum-Phan-Ngu-Version-2-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Thần Chú Bảo Khiếp Ấn Đà La Ni - Trì Tụng 108 Biến Có Chữ.mp3
 • Thần Chú Bất Động Minh Vương Acala Namo Samanto Vajra Nai Ham Tiêu Trừ Ma Quỷ.mp3
 • Thần Chú Của Bồ Tát Phổ Hiền – Phổ Hiền Hạnh Nguyện- Samantabhadra Mantra.mp3
 • Thần Chú Dược Sư Tiếng Phạn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tiêu Trừ Bệnh Tật.mp3
 • Thần Chú Dược Sư Tiếng Phạn 108 biến Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tiêu Trừ Bệnh Tật.mp3
 • Thần Chú Dược Sư Vương Quang Phật tiếng Phạn Nhạc thiền tịnh tâm Nhạc Phật giáo.mp3
 • Thần Chú Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni 108 Biến. Có Chữ Tiếng Việt Dễ Thuộc (Ushnisha Vijaya Dharani).mp3
 • Thần Chú Tối Cao - MẬT TÔNG - Kim Cương Thừa - Usnisa Vijaya Dharani- Tinna Tình x Masew.mp3
 • Thần Chú Uế Tích Kim Cang – Thiêu Trừ Uế Ác - Ucchusma Mantra.mp3
 • Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Khai Mở Trí Tuệ Om Wagi Shori Mum.mp3
 • Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát Giải Trừ Nghiệp Chướng Nhạc Thiền Tịnh Tâm.mp3
 • Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát Tiếng Phạn Mẹ Bầu Nên Nghe Mỗi Ngày.mp3
 • Thần Chú Đức Phật A Di Đà Tiếng Phạn Om Ami Dewa Hrih.mp3
 • Thần Chú Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Tiếng Phạn Om muni muni maha muniye soha.mp3
 • Thần Chú Đức Tara Xanh Om Tare Tuttare Ture Soha Lục Độ Phật Mẫu 1 Tiếng.mp3
 • Thần Chú Đức Tara Xanh Om Tare Tuttare Ture Soha - Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.mp3
 • Thầy Định Thành -PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI.mp3
 • Thập Nhất Diện Thần Chú Arya Ekadasa-Mukha Dharani by Imee Ooi.mp3
 • Thập Nhất Diện Thần Chú Tâm Kinh Eleven-Faced Avalokitesvara Heart Dharani Sutra.mp3
 • Trì Chậm Bài Ngũ Bộ Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Trì Âm Om.mp3
 • TÂM KINH TIẾNG PHẠN SANSKRIT & ENGSUB.mp3
 • Tác Minh Phật Mẫu thần chú - Kurukulle mantra.mp3
 • Tâm Chú Lăng Nghiêm Âm Việt (18 Biến).mp3
 • Tâm Chú Địa Tạng Tiếng Phạn (108 Biến) KṢITI-GARBHA MANTRA Earth Store Bodhisattva Mantra.mp3
 • Tập Phát Âm 25 Phụ Âm Chánh (Tiếng Phạn).mp3
 • Tập Đọc Bài Thắng Diệu Đà Ra Ni (Tiếng Phạn) JAYAMATĪ DHĀRAṆĪ.mp3
 • Tụng Chú Đại Bi Tiếng Hoa 1 Biến Quán Thế Âm Bồ Tát Phật Pháp Nhiệm Màu.mp3
 • Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn 21 biến Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Thần Chú.mp3
 • Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn 5 biến Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Thần Chú.mp3
 • Tụng Chú Đại Bi Tiếng Phạn 7 biến Thập Nhất Diện Quán Tự Tại Bồ Tát Thần Chú.mp3
 • Ushnisha Vijaya Dharani - Phật Đảnh Tôn Thắng thần chú.mp3
 • Usnisa Sitatapatra Bodhisattva Mantra.mp3
 • Uy Lực Mạnh Mẽ Chú Đại Bi 108 Biến Tiếng Phạn Nghe Kinh Phật Mỗi Ngày.mp3
 • Vajrasattva Mantra - Purifying Karma Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Tịnh Hóa Nghiệp by Tinna Tình.mp3
 • VÔ LƯỢNG ( trích Chú Đại Bi ) MASEW x KHOI VU.mp3
 • [ 30 Phút] Uế Tích Kim Cang – Thiêu Trừ Uế Ác - Ucchusma Myoo - Ucchusma Mantra.mp3
 • [1 2 Giờ] 💫 Sư Diện Phật Mẫu Thần Chú Tiếng Phạn Khử Tà Diệt Ma 💫.mp3
 • [1 2 Giờ] 🙏 Niệm Thần Chú Bát Nhã Tiếng Phạn Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha 🙏.mp3
 • [1 2 Giờ]☸ Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Đại Nhật Như Lai Thần Chú Maha Vairocana Mantra☸.mp3
 • [1 2 Giờ]⚡ Thần Chú Kim Cương Thủ Bồ Tát Vajrapani Mantra Om Vajrapani Hum⚡.mp3
 • [1 2 Giờ]❤ Thần Chú Tác Minh Phật Mẫu Om Kurukulle Hrih Svaha Cô Lỗ Cô Liệt Phật Mẫu❤.mp3
 • [1 2 Giờ]🌀 Địa Tạng Vương Bồ Tát Chú Om Ha Ha Ha Vismaye Soha Ksitigarbha Mantra🌀.mp3
 • [1 2 Giờ]🌟 Hayagreeva Mã Đầu Minh Vương Chú Om Shri Hayagrivaya Namaha Mã Đầu Quán Âm📖.mp3
 • [1 2 Giờ]🌟 Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát Namo Akasagarbhaya Om Arya Kalmali Mauli Svaha💥.mp3
 • [1 2 Giờ]🌿 Niệm Thần Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nhẹ Nhàng Drukmo Gyal 🌿.mp3
 • [1 2 Giờ]🌿 Om Akshobhya Hum Thần Chú Phật A Súc Bệ Tiếng Phạn Thanh Tẩy Nghiệp Chướng🌿.mp3
 • [1 2 Giờ]🎭 Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai Thần Chú Om Amoghasiddhi Ah 🎭.mp3
 • [1 2 Giờ]🎶 Thần Chú 100 Âm Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát 金刚萨埵百字明咒🌿.mp3
 • [1 2 Giờ]🎶 Thần Chú Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Om Mayura Krante Soha🛡.mp3
 • [1 2 Giờ]🎶 Đức Hộ Pháp Palden Lhamo Thần Chú Vượt Qua Chướng Ngại Dharmapala💥.mp3
 • [1 2 Giờ]💊 Thần Chú Ngắn Bạch Tản Cái Phật Đỉnh The Great White Canopy Sheetatapatra💊.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Ksitigarbha Địa Tạng Vương Bồ Tát Chú Tiêu Trừ Chướng Nghiệp Sayi Nyingpo💥.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Thần Chú Kim Cang Thủ Vajrapani Om Benza Pani Hum Phet Thanh Lọc Tinh Thần⚡.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Thần Chú Kim Sí Điểu Garuda Mantra Om Pa Kshi Svaha Hộ Pháp Garuda🦅.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Thần Chú Mã Đầu Minh Vương Hayagriva Là Một Hoá Thân Phẫn Nộ Của Avalokiteshvara💊.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Thần Chú Đa Văn Thiên Vương Om Vaisravana Ye Soha Ngài Hộ Thế💰.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Thần Chú Đại Hắc Thiên Om Shri Mahakala Hum Phat Mahakala Mantra💥.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Tác Minh Phật Mẫu Thần Chú Om Kurukulle Hrih Soha Red Tara Mantra❤.mp3
 • [1 2 Giờ]💥 Uy Lực Thần Chú Biến Diệt Định Nghiệp Om Pra Mani Dani Soha Tiếng Phạn💥.mp3
 • [1 2 Giờ]🔥 Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát - Om Ha Ha Ha Win Sam Mo Ti So Ha 🔥.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Akasagarbha Hư Không Tạng Bồ Tát Chú Vị Phật Bản Mệnh Của Tuổi Sửu🌟.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Bhaisajyaguru Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Đa La Ni Thần Chú Dược Sư💊.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Bất Không Thành Tựu Amogasiddhi Om Amoghasiddhi Ah Hum Không Phiền Não 🙏.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Channa Dorje Vajrapani Kim Cang Thủ Bồ Tát Thần Chú Om Vajrapani Hum⚡.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Dược Sư Tâm Chú tayata om bekadze bekadze maha bekadze radza samungate soha💊.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Maha Mayuri Kim Diệu Khổng Tước Minh Vương Chú Mưa Thuận Gió Hòa Kujaku Myoo🛡.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Namo Di Zhang Pu Sa 南無地藏王菩薩 🙏.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Thần Chú Hayagreeva Mã Đầu Bồ Tát Hrih Benza Todha Hayagriva Hulu Hulu Hum Phet💊.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Thần Chú Hàng Phục Dạ Ma Om Yamantaka Hum Phet The Vajrabhairava Mantra💥.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Thần Chú Hóa Thân Phẫn Nộ Bồ Tát Văn Thù The Yamantaka Mantra💥.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Thần Chú Om Benza Pani Hayagriva Garuda Hum Phat Thoát Khỏi Tham Sân Si💊.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Thần Chú Yamantaka Mantra Yamantaka Bhava Maha Samaya Sattva Ah Hum Phat💥.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Thần Tài Kubera Câu Tỳ La Chú Om Shri Kuberaya Namaha ॐ कुबेराय नम💰.mp3
 • [1 2 Giờ]🙏 Vajrasattva Bodhisattva Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa Thần Chú Om Vajrasattva Hum🌀.mp3
 • [1 2 Giờ]🦅 Thần Chú Garuda Kim Sí Điểu Om Benza Wismia Svaha… Trừ Tam Độc🦅.mp3
 • [1 2 Giờ]🦚 Phật Mẫu Khổng Tước Minh Vương Chơn Ngôn Mahamayuri Diệt Trừ Tai Họa🦚.mp3
 • [1 2 Giờ]🧘‍♀️ Thần Chú Dakini Yeshe Tsogyal Yeshe Tsogyel Mantra Phật Mẫu Linh Thiêng🧘‍♀️.mp3
 • [1 2 Hour]🎶 Tác Minh Phật Mẫu Chú Om Kurukulle Hrih Svaha Kurukulla Mantra ❤.mp3
 • [1 2 giờ]🎶 tayata om bekadze bekadze maha bekadze bekadze radza samungate svaha💊.mp3
 • [1 Giờ ] ❤ Tác Minh Phật Mẫu Red Tara Mantra Luật Hấp Dẫn Về Tình Yêu Tán Đổ Crush ❤.mp3
 • [1 Giờ] Niệm 🙏 A Di Đà Phật Tai Qua Nạn Khỏi Phật Pháp Vô Biên An Vui Niệm Phật 🙏.mp3
 • [1 Giờ] Thần Chú Bất Động Minh Vương Acala Namo Samanto Vajra Nai Ham Tiêu Trừ Ma Quỷ.mp3
 • [1 Giờ] Thần chú Đức Liên Hoa Sinh Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung.mp3
 • [1 Giờ] Uế Tích Kim Cang – Thiêu Trừ Uế Ác - Ucchusma Myoo - Ucchusma Mantra.mp3
 • [1 Giờ] 🎶 Chú Ngắn Phật Đảnh Tôn Thắng Tiếng Phạn Usnisa Vijaya Dharani Tăng Trưởng Thọ Mệnh☘.mp3
 • [1 Giờ] 💊 Thần Chú Bạch Thần Tài Jambala Mantra White Dzambhala Nhạc Chú Thần Tài Dzambhala 💊.mp3
 • [1 Giờ] 💕 Tác Minh Phật Mẫu Thần Chú Om Tare Tam Soha Luật Hấp Dẫn Về Tình Duyên 💕.mp3
 • [1 Giờ] 💙 Thần Chú Ugra Tara Thần Chú Tara Xanh Lưu Ly Loại Bỏ Chướng Ngại 💙.mp3
 • [1 Giờ] 💥 Thần Chú Hồng Thần Tài Jambhala Mantra Hồng Thần Tài Tâm Chú Dzambhala Mapo 💥.mp3
 • [1 Giờ] 💥Dakini Đen Troma Nagmo Black Tara Mantra Trừ Ác Ý Gỡ Bùa Ngãi 💥.mp3
 • [1 Giờ] 💫Thần Chú Hắc Thần Tài Jambhala Mantra Hắc Thần Tài Tâm Chú Jambala Kubera💫.mp3
 • [1 Giờ] 💰 Tara Vàng Tara Norterma Thu Hút Giàu Có Thịnh Vượng Thu Hút Tiền Bạc 💰.mp3
 • [1 Giờ] 🔥 Sư Diện Phật Mẫu Thần Chú Simhamukha Dakini Mantra Giải Trừ Chướng Ngại🔥.mp3
 • [1 Giờ] 🙏 Niệm Bát Nhã Tâm Kinh Tiếng Phạn Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha🙏.mp3
 • [1 Giờ]☀ Thần Chú Đại Nhật Như Lai Vairochana Mahavairochana Mantra 光明真言 Vairochana☀.mp3
 • [1 Giờ]☸ Lục Tự Đại Minh Chơn Ngôn Án Ma Ni Bát Di Hồng Mantra Of Avalokiteshvara☸.mp3
 • [1 Giờ]⚡ Thần Chú Kim Cương Thủ Bồ Tát Vajrapani Channa Dorje Mantra Om Vajrapani Hum⚡.mp3
 • [1 Giờ]❤ Thần Chú Tác Minh Phật Mẫu Om Kurukulle Hrih Soha Hồng Độ Mẫu Tara ❤.mp3
 • [1 Giờ]🌏 Thần Chú Bảo Sinh Ratnasambhava Mantra Oṃ Ratnasambhava Traṃ Lời Phật Dạy 🌏.mp3
 • [1 Giờ]🌟 Akasagarbha Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú Akasagarbha Trí Tuệ Vô Biên💥.mp3
 • [1 Giờ]🌟 Thần Chú Lục Thần Tài Green Dzambhala Mantra Nhạc Chú Thần Tài Jambhala🌟.mp3
 • [1 Giờ]🌿 Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Thần Chú Usnisa Sitatapatra Bảo Vệ Khỏi Bùa Ngải 💊.mp3
 • [1 Giờ]🌿 Om Akshobhya Hum Thần Chú Phật A Súc Bệ Phật Tịnh Hóa Nghiệp Chướng🌿.mp3
 • [1 Giờ]🌿 Om Tare Tuttare Ture Soha Thần Chú Lục Độ Mẫu Tara Phát Triển Bồ Đề Tâm 🌿.mp3
 • [1 Giờ]🎭 Bất Không Thành Tựu Thần Chú Om Amoghasiddhi Ah Hum Buông Xả Phiền Não🎭.mp3
 • [1 Giờ]🎭 Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai Thần Chú Amogasiddhi Om Amoghasiddhi Ah🎭.mp3
 • [1 Giờ]🎶 Nữ Thần Vinh Quang Palden Lhamo Vượt Qua Chướng Ngại Shri Devi💥.mp3
 • [1 Giờ]🎶 Bồ Tát Kim Cương Tát Đỏa Bách Tự Thần Chú Vajrasattva Tịnh Hóa Chướng Nghiệp🌿.mp3
 • [1 Giờ]🎶 Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Bhashajyaguru Medicine Buddha Mantra💊.mp3
 • [1 Giờ]🎶 Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Bản Dịch Thơ Tiếng Anh Thích Nhất Hạnh 🎶.mp3
 • [1 Giờ]🎶 Phật Mẫu Đại Khổng Tước Minh Vương Tâm Chú Om Mayura Krante Soha🛡.mp3
 • [1 Giờ]🎶 Thần Chú Mahakala 6 Cánh Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza💰.mp3
 • [1 Giờ]🎶 Thần Chú Đại Hắc Thiên Mahakala Om Shri Mahakala Hum Hum Phat Không Tức Giận🌿.mp3
 • [1 Giờ]💥 Mã Đầu Minh Vương Hayagriva Mantra Hoá Thân Phẫn Nộ Của Avalokiteshvara💊.mp3
 • [1 Giờ]💥 Thần Chú Kim Cang Thủ Vajrapani Om Benza Pani Hum Phet Giải Toả Năng Lượng Tiêu Cực⚡.mp3
 • [1 Giờ]💥 Thần Chú Mahakala Đại Huyền Kim Cương Hộ Pháp Xua Tan U Tối Mahakala Mantra💥.mp3
 • [1 Giờ]💥 Thần Chú Nữ Thần Hộ Pháp Palden Lhamo Xua Tan U Tối Dharmapala💥.mp3
 • [1 Giờ]💥 Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát Ksitigarbha Bodhisattva Tiêu Trừ Nghiệp Chướng💥.mp3
 • [1 Giờ]🔥 Địa Tạng Vương Bồ Tát Thần Chú Om Hahaha Vismaye Svaha Tiêu Trừ Nghiệp Chướng🔥.mp3
 • [1 Giờ]🙏 Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Đa La Ni Chú Dược Sư Tiếng Phạn💊.mp3
 • [1 Giờ]🙏 Mã Đầu Quán Âm Hayagreeva Mantra Hri Benza Todha Hayagriva Hulu Hulu Hum Phet💊.mp3
 • [1 Giờ]🙏 Thần Chú 100 Âm Yamantaka Mantra Vajrabhairava Vượt Qua Mọi Chướng Ngại💥.mp3
 • [1 Giờ]🙏 Thần Chú Câu Tỳ La Kubera Mantra Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteshvaraya Namaha💰.mp3
 • [1 Giờ]🙏 Thần Chú Câu Tỳ La Kubera Mantra Om Shri Kuberaya Namaha Tài Lộc Dồi Dào💰.mp3
 • [1 Giờ]🙏 Thần Chú Mahakala Trắng Vị Thần Bảo Vệ Trí Tuệ Cho Tài Bảo Vẹn Toàn 💰.mp3
 • [1 Giờ]🙏 Thần Chú Văn Thù Chiến Thắng Dạ Ma The Yamantaka Manjhusrhi Mantra💥.mp3
 • [1 Giờ]🤍 Minh Chú Tara Trắng Om Tare Tuttare Ture Mama Ayur Jnana Punye Pushtim Kuru Svaha🤍.mp3
 • [1 Giờ]🦁 Thần Chú Hộ Pháp Sư Diện Phật Mẫu Simhamukha Dakini Tiêu Trừ Chướng Ngại 🦁.mp3
 • [1 Giờ]🦅 Thần Chú Đại Bàng Kim Sí Điểu Garuda Om Benza Garuda Dale Dale Hum Phet🦅.mp3
 • [10 Phút] 🙏 Niệm Danh Hiệu A Di Đà Phật Rất Hay Bớt Lo Âu Tai Qua Nạn Khỏi 🙏.mp3
 • [108 Biến] 🌟 Thần Chú Lục Thần Tài Green Dzambhala Mantra Mang Lại Công Danh Sự Nghiệp 🌟.mp3
 • [108 Biến] 💫 Phẫn Nộ Tôn Sư Diện Phật Mẫu Hộ Pháp Thần Chú Giải Trừ Chướng Ngại 💫.mp3
 • [108 Biến] 🙏 Niệm Thần Chú Bát Nhã Tiếng Phạn Gate Gate Pāragate Pārasaṃgate Bodhi Svāhā 🌊.mp3
 • [108 Biến]☘ Phật Đảnh Tôn Thắng Thần Chú Ngắn Short Usnisa Vijaya Dharani☘.mp3
 • [108 Biến]☸ Bất Không Thành Tựu Amoghasiddhi Om Amoghasiddhi Ah Hum Chuyển Hóa Phiền Não ☸.mp3
 • [108 Biến]🌀 Bảo Sinh Như Lai Thần Chú Ratnasambhava Mantra Thu Hút Tiền Bạc 🌀.mp3
 • [108 Biến]🌌 Bạch Độ Phật Mẫu Minh Chú Minh Chú Tara Trắng Quan Âm Tara Trắng🌌.mp3
 • [108 Biến]🌏 Thần Chú Bảo Sinh Ratnasambhava Buddha Mantra Bình Đẳng Tánh Trí 🌏.mp3
 • [108 Biến]🌟 Thần Chú Mã Đầu Minh Vương Hayagriva Mantra Om Shri Hayagrivaya Namaha 📖.mp3
 • [108 Biến]🌿 Yeshe Tsogyal Không Hàng Mẫu Vĩ Đại Yeshe Tsogyal Mantra Om Ah Hum🌿.mp3
 • [108 Biến]🌿 Om Akshobhya Hum Thần Chú Phật A Súc Bệ Tiếng Phạn Tịnh Hóa Nghiệp Chướng 🌿.mp3
 • [108 Biến]🌿 Thần Chú Đức Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu Om Tare Tuttare Ture Soha Shyamatara Mantra🌿.mp3
 • [108 Biến]🎭 Thần Chú Đức Bất Không Thành Tựu Như Lai Amoghasiddhi Buddha Mantra 🎭.mp3
 • [108 Biến]🎶 Chú Hộ Pháp Đại Hắc Thiên Om Shri Mahakala Hum Hum Phat Kiềm Chế Giận Dữ🌿.mp3
 • [108 Biến]🎶 Shadbhuja Mahakala Trắng Thần Chú Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza💰.mp3
 • [108 Biến]💊 Thần Chú Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Om Mama Hum Ni Soha Usnisa Sitatapatra Mantra💊.mp3
 • [108 Biến]💙 Thần Chú Phật A Súc Bệ Tiếng Phạn Akshobhya Mantra A Súc Bệ Phật Akshobhya💙.mp3
 • [108 Biến]💥 Hộ pháp Bạch Lạp Mỗ Thần Chú Palden Lhamo 1 Trong Bát Đại Hộ Pháp💥.mp3
 • [108 Biến]💥 Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Đại Nhật Như Lai Thần Chú Tiếng Phạn Mahavairocana Mantra💥.mp3
 • [108 Biến]💥 Đại Hắc Thiên Thần Chú Om Shri Mahakala Hum Phat Bát Đại Hộ Pháp💥.mp3
 • [108 Biến]💫 Chú A Di Đà Như Lai Amitabha Buddha Long Mantra Thần Chú Vãng Sanh Tịnh Độ 💫.mp3
 • [108 Biến]🙏 Niệm Thần Chú Yeshe Tsogyal Tiếng Phạn Vị Phối Ngẫu Của Đức Liên Hoa Sanh🙏.mp3
 • [108 Biến]🙏 Thần Chú Kubera Câu Tỳ La Thần Om Shri Kuberaya Namah ॐ कुबेराय नम💰.mp3
 • [108 Biến]🙏 Thần Chú Mahakala Vị Thần Của Cải Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza💰.mp3
 • [108 Biến]🙏 Thần Chú Om Yamantaka Hum Phet Văn Thù Chiến Thắng Dạ Ma Vương Chú💥.mp3
 • [108 Biến]🙏 Thần Chú Đại Nhật Như Lai Mahavairochana Maha Vairochana Mantra Ngũ Trí Phật🙏.mp3
 • [108 Biến]🙏 Thần Chú Đạt Được Sự Giàu Có Kubera Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem💰.mp3
 • [108 Biến]🦁 Thần Chú Hộ Pháp Sư Diện Aka Samara Ca Siadara Samaraya Phet Simhamukha Dakini 🦁.mp3
 • [108 biến] 🍀 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Tiêu Trừ Ách Nạn Hóa Giải Điềm Xấu 🍀.mp3
 • [108 biến] 💥 Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn Vãng Sanh Cực Lạc Nghiệp Chướng Tiêu Trừ 💥.mp3
 • [2 in 1]🎶 Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát Akasagarbha & Ksitigarbha Địa Tạng Vương Bồ Tát🌟.mp3
 • [2 in 1]🎶 Thần Chú Ksitigarbha Địa Tạng Vương Bồ Tát Và Hư Không Tạng Bồ Tát Akasagarbha🌟.mp3
 • [21 Biến]💙 Thần Chú Đức Phật A Súc Bệ Tiếng Phạn Akshobhya Buddha Mantra Ngũ Trí Phật 💙.mp3
 • [21 Biến]🙏 Bách Tự Minh Chú Kim Cang Tát Đỏa Vajrasattva om benza sato samaya🌀.mp3
 • [21 biến] 🍀 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú Tiêu Trừ Ách Nạn Hóa Giải Điềm Xấu 🍀.mp3
 • [21 biến] 🙏 Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn Vãng Sanh Cực Lạc Lời Phật Dạy 🙏.mp3
 • [3 Biến] Thần Chú Đức Phật A Súc Bệ Tụng Bởi Gyalwang Karmapa Đời Thứ 17.mp3
 • [30 Phút] 💖 Tác Minh Phật Mẫu Thần Chú Om Tare Tam Soha Luật Hấp Dẫn Về Tình Duyên 💖.mp3
 • [30 Phút] 💫 Dakini Đen Troma Nagmo Black Tara Mantra Trừ Tà Ma Gỡ Bùa Ngãi 💫.mp3
 • [30 Phút] 💰 Tara Vàng Tara Norterma Thu Hút Giàu Có Thịnh Vượng Thu Hút Tiền Bạc 💰.mp3
 • [30 Phút] 🕉Thần Chú Ganesha Thần Voi May Mắn Lord Ganesha Mantra गणेश मंत्र 🕉.mp3
 • [30 Phút] 🙏 Niệm Danh Hiệu A Di Đà Phật Rất Hay Tai Qua Nạn Khỏi Phật Pháp Vô Biên 🙏.mp3
 • [49 Biến]🙏 Bách Tự Minh Chú Kim Cang Tát Đỏa Vajrasattva om benza sato samaya🌀.mp3
 • [49 biến] 🙏 Thần Chú Vãng Sanh Tiếng Phạn Vãng Sanh Cực Lạc Nghiệp Chướng Tiêu Trừ 🙏.mp3
 • [7 Biến]🎶 Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phiên Bản Của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 🎶.mp3
 • [9 Biến] 🎶 Bách Tự Minh Chú Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Vajrasattva Bodhisattva 🌀.mp3
 • [9 Biến]💙 Thần Chú Đức Phật A Súc Bệ Tiếng Phạn Akshobhya Mantra Karmapa Đời Thứ 17 💙.mp3
 • [9 Biến]💥 Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát Tiêu Trừ Chướng Nghiệp Sayi Nyingpo 💥.mp3
 • [Bản dài] Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát Giải Trừ Nghiệp Chướng Nhạc thiền Phật giáo.mp3
 • [HD] Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa Bách Tự Nhạc thiền tịnh tâm Nhạc Phật giáo.mp3
 • [Niệm Chậm - Có Chữ] 🎆🎆🎆 Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Thần Chú Vi Diệu.mp3
 • [Tụng Chậm] Thần Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Thần Chú Vi Diệu Tiêu Trừ Tà Ma Quỷ Dữ.mp3
 • [Đọc chậm 21 biến] Chú Đại Bi Tiếng Phạn 84 Câu Kinh Phật.mp3
 • [💥Tuyệt Vời💥]🙏 Bát Nhã Tâm Kinh Niệm Bởi Đức Khenpo Pema Choephel Rinpoche 🙏.mp3
 • [🙏 21Biến] 💥 Phật Đảnh Tôn Thắng Có Chữ Maha Usnisa Vijaya Long Mantra💥.mp3
 • [🙏 3 Biến] ☘ Phật Đảnh Tôn Thắng Dalani Có Chữ Usnisa Vijaya Dharani Sutra☘.mp3
 • [🙏 9 Biến] ☘ Phật Đảnh Tôn Thắng Dalani Có Chữ Trừ Nghiệp Chướng Thần Chú ☘.mp3
 • [🙏1 2 Giờ] Thần Chú Bạch Tản Cái Phật Mẫu Hum Mama Hum Ni Svaha Usnisa Sitatapatra 💊.mp3
 • [🙏1 Giờ] Chú Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Hum Mama Hum Ni Svaha Usnisa Sitatapatra Mantra💊.mp3
 • [🙏1 Giờ] Thần Chú Bạch Tản Cái Phật Mẫu Usnisa Sitatapatra Thoát Khỏi Đau Khổ💊.mp3
 • [🙏108 Biến] Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Thần Chú Phẫn Nộ Tôn Usnisa Sitatapatra💊.mp3
 • bat-nha-tam-kinh-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • chu-om-mani-padme-hum-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • index.php
 • tam-chu-dia-tang-bo-tat-trong-kinh-dia-tang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Đọc Bài KỆ TỤNG SĪVALI 1 (Tiếng Nam Phạn Pali) SĪVALI-GĀTHĀ (Tôn Giả Thi Bà La - Đệ Nhất Tài Lộc).mp3
 • Đọc Bài KỆ TỤNG SĪVALI 2 (Tiếng Nam Phạn Pali) SĪVALI-GĀTHĀ (Tôn Giả Thi Bà La - Đệ Nhất Tài Lộc).mp3
 • Đọc Bát Lộ Tài Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Bát Nhã Tâm Kinh (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Bạch Y Quán Âm Chân Ngôn (Tiếng Phạn) PĀṆḌARA-VĀSINĪ DHĀRAṆĪ.mp3
 • Đọc Chậm Bài Bốn Câu Thần Chú Quý Báu (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Chuẩn Đề Có 4 Câu Kệ (Tiếng Phạn) MAHĀ-CUNDĪ DHĀRAṆĪ - महा चुन्दी धारणी.mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Dược Sư (Phiên Bản 2) - 108 Biến (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Lăng Nghiêm (Tiếng Việt).mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề 108 Biến (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Phổ Hiền (Tiếng Phạn) - 10 Biến DAṆḌAPATI DHĀRAṆĪ (10 times).mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Vãng Sanh Quyết Định Chân Ngôn (108 Biến).mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 108 Biến (Tiếng Phạn) MAÑJUŚRĪ MANTRA.mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Đại Bi (21 Biến) Great Compassion Mantra (21 times) MAHĀ KARUṆĀ DHĀRAṆĪ.mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Đại Bi (Tiếng Phạn) 21 Biến.mp3
 • Đọc Chậm Bài Chú Địa Tạng Bản Dài Tiếng Phạn (10 Biến).mp3
 • Đọc Chậm Bài Di Lặc Bồ Tát Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Di Lặc Bồ Tát Thủ Ấn Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Dược Sư Lưu Ly Quang Phật Đại Đà La Ni Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Hư Không Tạng Bồ Tát Chân Ngôn (Tiếng Phạn) ĀKĀŚAGARBHA DHĀRAṆĪ.mp3
 • Đọc Chậm Bài Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai Chú (Tiếng Phạn) 10 Biến.mp3
 • Đọc Chậm Bài Liên Hoa Kim Cương Tâm Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Minh Chú Gia Trì Lời Nói (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Mật Chú Lục Đạo Kim Cang (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Nhất Thiết Chư Phật Tâm Ấn Đà La Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Phật Tâm Ấn Đà Ra Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà La Ni (Tiếng Phạn) UṢṆĪṢA VIJAYA DHĀRAṆĪ (Phiên Bản Ngắn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Thần Chú Tiêu Trừ Nghiệp Chướng (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bài Thập Cam Lộ Chú Tiếng Phạn (10 Biến).mp3
 • Đọc Chậm Bài Thập Chú (DAŚA CULA MANTRA).mp3
 • Đọc Chậm Bài Tâm Chú Lăng Nghiêm (Tiếng Phạn) Phiên Bản Của Ngài Đại Quảng Trí Bất Không.mp3
 • Đọc Chậm Bài Tỳ Lô Quán Đảnh Chân Ngôn (Tiếng Phạn) VAIROCANA ABHIṢEKA MANTRA.mp3
 • Đọc Chậm Bài Ái Nhiễm Minh Vương Chú (Tiếng Phạn) RĀGA-VIDYA-RĀJA MANTRA.mp3
 • Đọc Chậm Bài Đại Bảo Quảng Bác Lâu Các Thiện Trụ Bí Mật Đà Ra Ni (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Bạch Tản Cái Phật Mẫu Chú (Câu Chú Dài - 108 Biến Tiếng Phạn) SITĀTAPATRĀ DHĀRAṆĪ.mp3
 • Đọc Chậm Các Câu Chú Trong Bài Tây Phương Nhựt Khóa (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Câu Chú Kim Cương Thủ (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Câu Chú Luân Xa Như Ý (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Câu Tâm Chú Bát Nhã Tâm Kinh (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Chậm Nghi Thức Trì Tụng Bạch Y Quán Âm Thần Chú (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Các Bài Chú Trong Nghi Thức Mông Sơn Thí Thực (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Câu Chú Dược Sư (Tiếng Phạn).mp3
 • Đọc Liên Hoa Sanh Chú (Padmasambhava Mantra) पद्मसम्भव मन्त्र - 1 Hour.mp3
 • Đọc Tâm Chú Lăng Nghiêm Tiếng Phạn Sanskrit.mp3
 • Đọc Tâm Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát (108 Biến) - Tiếng Phạn.mp3
 • ཧ ཨརནཡལགནབབངཚམས Seven Line Prayers GURUPADMASAMBHAVA CẦU NGUYỆN ĐỨC LIÊN HOA SANH.mp3
 • ☘ Phật Đảnh Tôn Thắng Đa Ra Ni Thần Chú Tiêu Trừ Cái Xấu Usnisa Vijaya Dharani☘.mp3
 • ☸ Cầu Nguyện 7 Dòng Đến Đức Liên Hoa Sinh Guru Rinpoche Padmasambhava ☸.mp3
 • ☸ Lời Nguyện 7 Dòng Đến Đức Liên Hoa Sinh Guru Rinpoche Padmasambhava ☸.mp3
 • ☸ Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung Cầu Nguyện 7 Dòng Đến Đức Liên Hoa Sinh Guru Rinpoche ☸.mp3
 • ☸ Thần Chú Om Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum Thần Chú Đức Liên Hoa Sanh ☸.mp3
 • ☸ Thần Chú Đại Nhật Như Lai Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật Maha Vairocana Mantra ☸.mp3
 • ☸ Thần chú Đức Liên Hoa Sinh Om Ah Hung Benza Guru Pema Siddhi Hung Tiêu Trừ Chướng Ngại ☸.mp3
 • ⚡ Thần Chú Kim Cương Thủ Bồ Tát 108 Biến Vajrapani Mantra Thần Chú Om Vajrapani Hum⚡.mp3
 • ✨Biểu Tượng Thần Voi Ấn Độ Ganesha Mantra 108 Times Thần Chú Cầu May Mắn Bí Quyết Thành Công ✨.mp3
 • ❤ Hồng Độ Mẫu Tara Tác Minh Phật Mẫu Red Tara Mantra Luật Hấp Dẫn Tình Yêu ❤.mp3
 • ❤ Hồng Độ Mẫu Tara Tác Minh Phật Mẫu Red Tara Mantra Thần Chú Tình Yêu ❤.mp3
 • ❤ Thần Chú Tác Minh Phật Mẫu 108 Biến Om Kurukulle Hrih Svaha Kurukulla Mantra❤.mp3
 • ❤ Tác Minh Phật Mẫu Thần Chú Om Tare Tam Soha Luật Hấp Dẫn Về Tình Yêu Nhân Duyên Tâm ❤.mp3
 • 一声佛号一声心(觉慧法音合唱团_粤语).mp3
 • 令人感動流淚的歌曲媽媽我想你- 陳敏 #女中音版.mp3
 • 動畫佛曲帶我去極樂容榕.mp3
 • 動畫佛曲讚佛偈容榕.mp3
 • 地藏菩萨礼赞歌(觉慧法音合唱团).mp3
 • 奥村愛 - Salut d' Amour.mp3
 • 宝塔赞 容榕.mp3
 • 布農語 母親節 唱 chi-na 基娜.mp3
 • 感人歌曲 媽媽我想你湯潮 獻給天下最偉大的媽媽 ! Happy Mothers Day !! -.mp3
 • 觀音聖號 (七音調) - 觀音偈 念佛.mp3
 • 觉慧法音合唱团_一声佛号一声心.mp3
 • 觉慧法音合唱团_三世因果歌.mp3
 • 觉慧法音合唱团_信心一炷香_粤语.mp3
 • 觉慧法音合唱团_劝布施偈.mp3
 • 觉慧法音合唱团_午睡的梦.mp3
 • 觉慧法音合唱团_南无大悲观世音菩萨.mp3
 • 觉慧法音合唱团_小和尚.mp3
 • 觉慧法音合唱团_弘法者之歌.mp3
 • 觉慧法音合唱团_普渡众生_粤语.mp3
 • 觉慧法音合唱团_清净法身佛_粤语.mp3
 • 觉慧法音合唱团_观音灵感歌.mp3
 • 엘가_ 사랑의 인사_이승원 지휘_KBS교향악단 [KBS 클래식FM ].mp3
 • 🌀 Bảo Sinh Như Lai Thần Chú Ratnasambhava Mantra Cầu Suôn Sẻ Bình An🌀.mp3
 • 🌀 Địa Tạng Vương Thần Chú Om Ha Ha Ha Vismaye Svaha Ksitigarbha Bồ Tát Cõi U Minh🌀.mp3
 • 🌀Ngũ Trí Phật A Di Đà, A Súc Bệ, Tỳ Lô Giá Na, Bảo Sanh, Bất Không Thành Tựu Ngũ Phương Phật🌀.mp3
 • 🌏Thần Chú Bảo Sinh Ratnasambhava Mantra Đức Phật Bố Thí Thần Chú Ngũ Trí Phật 🌏.mp3
 • 🌟 Thần Chú Hư Không Tạng Bồ Tát Akasagarbha Bodhisattva Mantra 虛空藏菩薩💥.mp3
 • 🌟Thần Chú Lục Thần Tài Dzambhala Green Jambhala Mantra Mang Lại Công Danh Sự Nghiệp 🌟.mp3
 • 🌿 Thần Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nhẹ Nhàng Trình Bày Drukmo Gyal 🌿.mp3
 • 🍀 Minh Chú Tara Trắng Bạch Độ Phật Mẫu Tăng Trưởng Thọ Mệnh Và Phước Tuệ White Tara Mantra 🍀.mp3
 • 🍀 Thần Chú Bạch Độ Phật Mẫu Tara Om Tare Tuttare Ture Mama Ayur Jnana Punye Pushtim Kuru Svaha 🍀.mp3
 • 🍀Thần Chú Đức Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu Om Tare Tuttare Ture Soha The Green Tara Mantra 🍀.mp3
 • 🎶 Thần Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Tayata Om Bekandze Mantra Bhaisajyaguru💊.mp3
 • 🎶 Bách Tự Minh Chú Kim Cang Tát Đỏa 100 Syllable Mantra Of Vajrasattva Bodhisattva🌿.mp3
 • 🎶 Bát Nhã Tâm Kinh Tuệ Giác Qua Bờ Dịch Bởi Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Heart Sutra English🎶.mp3
 • 🎶 Hồng Độ Mẫu Tara Thần Chú Tình Yêu Red Tara Mantra Om Kurukulla Hrih Svaha ❤.mp3
 • 🎶 Hộ Pháp Đại Hắc Thiên Thần Chú Om Shri Mahakala Hum Phat Nghe Hết Khổ Hết Bệnh🌿.mp3
 • 🎶 Nữ Thần Vinh Quang Palden Lhamo Xua Tan U Tối Hộ Pháp Đức Đạt Lai Lạt Ma💥.mp3
 • 🎶 Thần Chú A Di Đà Như Lai Amitabha Buddha Mantra Chú Vãng Sanh Tịnh Độ 🎶.mp3
 • 🎶 Thần Chú Khổng Tước Minh Vương Mahamayuri Bodhisattva Mantra Om Mayura Krante Svaha🛡.mp3
 • 🎶 Thần Chú Mahakala Trắng 6 Cánh Tay Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza💰.mp3
 • 💊 Thần Chú Bạch Độ Phật Mẫu Tara Minh Chú Tara Trắng White Tara Cintachakra Mantra 💊.mp3
 • 💙 Thần Chú Ekajati Thần Chú Tara Xanh Lưu Ly Loại Bỏ Chướng Ngại Kiểm Soát Cơn Giận 💙.mp3
 • 💙Thần Chú Ugra Tara Thần Chú Tara Xanh Lưu Ly Loại Bỏ Chướng Ngại Kiểm Soát Cơn Giận 💙.mp3
 • 💥 Hộ Pháp Mã Đầu Minh Vương Hayagriva Mantra Om Shie Bei Ma Da Ji Hayagriva Shie Hung Pei💊.mp3
 • 💥 Palden Lhamo Mantra Nữ thần hộ pháp Bạch Lạp Mỗ Thần Chú Bát Đại Hộ Pháp 💥.mp3
 • 💥 Thần Chú Hồng Thần Tài Jambhala Mantra Red Dzambhala Nhạc Chú Thần Tài Dzambhala 💥.mp3
 • 💥 Thần Chú Kim Cang Thủ Bồ Tát Om Benza Pani Hum Phet Quyền Năng Của Chư Phật⚡.mp3
 • 💥 Thần Chú Đại Bàng Kim Sí Điểu Garuda Mantra Om Pa Kshi Svaha Loại Bỏ Tất Cả Sợ Hãi🦅.mp3
 • 💥 Tác Minh Phật Mẫu Chú Om Kurukulle Hrih Svaha Phẫn Nộ Phật Mẫu Tara Đỏ 咕嚕咕咧佛母心咒❤.mp3
 • 💥 Tổng Hợp 06 Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu 108 Biến Phật Độ Mẫu Tara Mantra💥.mp3
 • 💥 Vaisravana Tỳ Sa Môn Thiên Thần Chú Om Vaishravana Ye Svaha Mang Đến Thịnh Vượng💰.mp3
 • 💥 Vãng Sanh Quyết Định Chơn Ngôn Lời Phật Dạy Chú Vãng Sanh Tịnh Độ x 12 Biến 💥.mp3
 • 💥 [108 Biến] Thần Chú Hồng Thần Tài Dzambhala Mantra Hồng Thần Tài Tâm Chú Red Jambhala 💥.mp3
 • 💥 Địa Tạng Bồ Tát Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn Om Pra Mani Svaha Ksitigarbha Mantra💥.mp3
 • 💥5 Đức Ngũ Trí Như Lai Thần Chú Ngũ Trí Phật Ngũ Phương Phật 💥.mp3
 • 💫 Dakini Đen Troma Nagmo Black Tara Mantra Trừ Tà Ma Gỡ Bùa Ngãi💫.mp3
 • 💫 Thần Chú Hắc Thần Tài Jambhala Mantra Hắc Thần Tài Tâm Chú Nhạc Chú Thần Tài 💫.mp3
 • 💰 Tara Vàng Tara Norterma Thu Hút Giàu Có Thịnh Vượng Luật Hấp Dẫn Thu Hút Tiền Bạc 💰.mp3
 • 🔔 Tiếng Chuông Xoay Tây Tạng Khai Mở 7 Luân Xa Hình Phật Wallpaper🔔.mp3
 • 🔥 Thần Chú Đại Nhật Như Lai Mahavairocana Maha Vairocana Mantra Thần Chú Ánh Sáng🔥.mp3
 • 🔥 Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát Ksitigarbha Bodhisattva Om Ha Ha Ha Vismaye Svaha🔥.mp3
 • 🙏 Om Benza Pani Hayagriva Garuda Hum Phet Thần Chú Thần Chú Ba Vị Phẫn Nộ Tôn💊.mp3
 • 🙏 04 Thần Chú Kim Cang Thủ Vajrapani, Mã Đầu Minh Vương Hayagriva, Kim Sí Điểu Garuda🙏.mp3
 • 🙏 Akasagarbha Hư Không Tạng Bồ Tát Chú Akasagarbha Trí Tuệ & Phước Đức Vô Biên 🌟.mp3
 • 🙏 Bhaisajyaguru Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Đa La Ni Medicine Buddha Dharani💊.mp3
 • 🙏 Bồ Tát Kim Cang Tát Đỏa Chú Om Vajrasattva Hum Vajrasattva Bodhisattva Short Mantra🌀.mp3
 • 🙏 Chú Dược Sư Tayata Om Bekadze Bekadze Maha Bekadze Radza Samungate Svaha 💊.mp3
 • 🙏 Hayagreeva Mã Đầu Minh Vương Chú Hrih Benza Trodha Hayagriva Hulu Hulu Hung Phat💊.mp3
 • 🙏 Mahamayuri Vidyarajni Khổng Tước Minh Vương Thần Chú Om Mayura Krante Svaha🛡.mp3
 • 🙏 Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Namo Di Zhang (Wang) Pu Sa 南無地藏王菩薩 🙏.mp3
 • 🙏 Niệm Thần Chú Yeshe Tsogyal Mantra Dakini Vĩ Đại Yeshe Tsogyel 🙏.mp3
 • 🙏 Om Sarva Tathagata Usnisha Sitatapatra Hum Phat Hum Mama Hum Ni Svaha Bạch Tản Cái Phật Đỉnh💊.mp3
 • 🙏 Om Yamantaka Hum Phet Thần Chú Văn Thù Chiến Thắng Dạ Ma Thiên The Yamantaka Mantra💥.mp3
 • 🙏 Thần Chú 100 Âm Kim Cang Tát Đỏa 100 Syllable Mantra Of Vajrasattva Faye Wong🌀.mp3
 • 🙏 Thần Chú Bạch Tản Cái Phật Đỉnh Hum Mama Hum Ni Svaha Thoát Khỏi Đau Khổ💊.mp3
 • 🙏 Thần Chú Câu Tỳ La Kubera Mantra Om Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteshvaraya Namaha💰.mp3
 • 🙏 Thần Chú Kim Cang Thủ Bồ Tát Channa Dorje Vajrapani Mantra Om Vajrapani Hum⚡.mp3
 • 🙏 Thần Chú Mahakala Trắng 6 Cánh Om Guru Mahakala Hari Ni Sa Siddhi Dza💰.mp3
 • 🙏 Thần Chú Phật Di Lặc Tiếng Phạn Maitreya Mantra Om Maitreya Maim Svaha ❤.mp3
 • 🙏 Văn Thù Chiến Thắng Dạ Ma Thần Chú Dài The Yamantaka Long Mantra 百字明咒💥.mp3
 • 🦁 Sư Diện Phật Mẫu Minh Chú Aka Samara Ca Siadara Samaraya Phet Simhamukha Dakini 🦁.mp3
 • 🦅 Thần Chú Kim Sí Điểu Garuda Om Benza Wismia Svaha Om Benza Garuda Dale Dale Hum Phet🦅.mp3
 • 🦚 Phật Mẫu Kim Diệu Khổng Tước Minh Vương Thần Chú Mahamayuri Khử Trừ Phiền Não🦚.mp3
 • 🧘‍♀️ Thần Chú Dakini Vĩ Đại Yeshe Tsogyel Yeshe Tsogyal Mantra🧘‍♀️.mp3

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!