Home       MP3          Tìm kiếm
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 001 100 Thiên Thứ Nhất Kiếp Lượng, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 002 100 Thiên Thứ Hai Tam Giới, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 003 100 Thiên Thứ Hai Tam Giới (tiếp theo), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 004 100 Thiên Thứ Ba Nhật Nguyệt, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 005 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 006 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo tiếp theo, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 007 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo tiếp theo, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 008 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (1 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 009 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (2 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 010 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (3 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 011 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (4 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 012 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (5 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 013 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (1 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 014 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (2 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 015 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (3 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 016 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (4 5), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 017 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (5 5) - Thiên Thứ Bảy Kính Pháp (1 2), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 018 100 Thiên Thứ Bảy Kính Pháp (2 2), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 019 100 Thiên Thứ Tám Kính Tăng, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 020 100 Thiên Thứ Chín Trí Kính, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 021 100 Thiên Thứ 10 Phước Điền - Thiên Thứ 12 Nam Nữ, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 022 100 Thiên Thứ Mười Ba Vào Đạo, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 023 100 Thiên Thứ Mười Bốn Xấu Hổ - - Thiên Thứ Mười Sáu Nói Và Nghe, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 024 100 Thiên Thứ Mười Sáu Nói Và Nghe (Tiếp theo), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 025 100 Thiên Thứ Mười Bảy Kiến Giải, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 026 100 Thiên Thứ Mười Tám Túc Mệnh, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 027 100 Thiên Thứ Mười Chín Chí Thành, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 028 100 Thiên Thứ Hai Mươi Thần Dị, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 029 100 Thiên Thứ Hai Mươi Mốt Cảm Thông, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 030 100 Thiên Thứ Hai Mươi Hai Trú Trì, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 031 100 Thiên Thứ 23 Tiềm Độn và Thiên Thứ 24 Yêu Quái, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 032 100 Thiên Thứ Hai Mươi Lăm Biến Hóa, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 033 100 Thiên Thứ Hai Mươi Bảy Hưng Phước, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 034 100 Thiên Thứ 28 Nhiếp Niệm và Thiên Thứ 29 Phát Nguyện, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 035 100 Thiên Thứ 30 Pháp Phục và Thiên Thứ 31 Nhiên Đăng, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 036 100 Thiên Thứ 32 Huyền Phan - 33 Hoa Hương - 34 Bối Tán, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 037 100 Thiên Thứ 35 Kính Tháp -1 2, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 038 100 Thiên Thứ 35 Kính Tháp -2 2, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 100 100 Thiên Thứ 100 Truyền Ký, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 39 100 Thiên Thứ 36 Già Lam, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 40 100 Thiên Thứ 37 Xá Lợi, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 41 100 Thiên Thứ 38 Cúng Dường và Thiên Thứ 39 Thọ Thỉnh, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 42 100 Thiên Thứ 39 Thiên Thứ 39 Thọ Thỉnh (Tiếp theo), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 43 100 Thiên Thứ 40 Luân Vương, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 44 100 Thiên Thứ 41 Quân Thần, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 45 100 Thiên Thứ 42 Nạp Gián và Thiên Thứ 43 Thầm Sát, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 46 100 Thiên Thứ 44 Tư Thân và Thiên Thứ 45 Kiêm Ước, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 47 100 Thiên Thứ 46 Trừng Quá và Thiên Thứ 47 Hòa Thuận, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 48 100 Thiên Thứ 4 Giới Húc, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 49 100 Thiên Thứ 49 Trung Hiếu và Thiên Thứ 50 Bất Hiếu, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 50 100 Thiên Thứ 51 Báo Ân và Thiên Thứ 52 Bội Ân, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 51 100 Thiên Thứ 53 Thiện Hữu và Thiên Thứ 54 Ác Hữu, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 52 100 Thiên Thứ 56 Quyến Thuộc và Thiên Thứ 57 Giảo Lượng, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 53 100 Thiên Thứ 58 Cơ Biện và Thiên Thứ 59 Ngu Trang, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 54 100 Thiên Thứ 60 Trá Ngụy và Thiên thứ 61 Đạo Mạn, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 55 100 Thiên Thứ 62 Phá Tà, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 56 100 Thiên Thứ 63 Phú Quý và Thiên Thứ 64 Bần Tiện, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 57 100 Thiên Thứ 65 Trái Phụ và Thiên Thứ 66 Tranh Tụng, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 58 100 Thiên Thứ 67 Mưu Báng (Phần 1), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 59 100 Thiên Thứ 67 Mưu Báng (Phần 2), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 60 100 Thiên Thứ 68 Chú Thuật (Phần 1), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 61 100 Thiên Thứ 68 Chú Thuật (Phần 2), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 62 100 Thiên Thứ 69 Tế Từ và Thiên Thứ 70 Chiêm Tướng, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 63 100 Thiên Thứ 71 Kỳ Vũ và Thiên Thứ 72 Viên Quả, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 64 100 Thiên Thứ 73 Ngư Liệp và Thiên Thứ 74 Từ Bi, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 65 100 Thiên Thứ 75 Phóng Sanh và Thiên Thứ 76 Cứu Ách, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 66 100 Thiên Thứ 77 Oán Khổ (Phần 01), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 67 100 Thiên Thứ 78 Oán Khổ (Phần 02), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 68 100 Thiên Thứ 78 Nghiệp Nhân, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 69 100 Thiên Thứ 79 Thọ Báo, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 70 100 Thiên Thứ 79 Thọ Báo (Tiếp theo), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 71 100 Thiên Thứ 80 Tội Phước và Thiên Thứ 81 Dục Cái, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 72 100 Thiên Thứ 82 82 Tứ Sanh và Thiên Thứ 83 Thập Sử, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 73 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Đầu), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 74 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Hai), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 75 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Ba), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 76 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Bốn), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 77 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Năm), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 78 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Sáu), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 79 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Bảy), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 80 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Một), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 81 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Hai), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 82 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Ba), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 83 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Bốn), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 84 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Năm), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 85 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Sáu), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 86 100 Thiên Thứ 86 Sám Hối, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 87 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Một), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 88 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Hai), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 89 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Ba), Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 90 100 Thiên Thứ 88 Phá Giới, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 91 100 Thiên Thứ 89 Thọ Trai, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 92 100 Thiên Thứ 92 Lợi Hại, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 93 100 Thiên Thứ 93 Tửu Nhục, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 94 100 Thiên Thứ 93 Tửu Nhục (TT) và Thiên Thứ 94 Uế Trược, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 95 100 Thiên Thứ 95 Bệnh Khổ, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 96 100 Thiên Thứ 96 Xả Thân, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 97 100 Thiên Thứ 97 Tống Chung, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 98 100 Thiên Thứ 98 Pháp Diệt, Pháp Âm HD.mp3
 • Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 99 100 Thiên Thứ 99 Tạp Yếu, Pháp Âm HD.mp3
 • index.php

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!