Home       MP3          Tìm kiếm
 • 001. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 1 100 Thiên Thứ Nhất Kiếp Lượng.mp3
 • 002. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 2 100 Thiên Thứ Hai Tam Giới.mp3
 • 003. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 3 100 Thiên Thứ Hai Tam Giới (tiếp theo).mp3
 • 004. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 4 100 Thiên Thứ Ba Nhật Nguyệt.mp3
 • 005. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 5 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo.mp3
 • 006. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 6 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo tiếp theo (2).mp3
 • 007. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 7 100 Thiên Thứ Tư Lục Đạo tiếp theo (3).mp3
 • 008. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 8 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (1 5).mp3
 • 009. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 9 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (2 5).mp3
 • 010. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 10 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (3 5).mp3
 • 011. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 11 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (4 5).mp3
 • 012. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 12 100 Thiên Thứ Năm Nghìn Phật (5 5).mp3
 • 013. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 13 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (1 5).mp3
 • 014. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 14 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (2 5).mp3
 • 015. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 15 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (3 5).mp3
 • 016. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 16 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (4 5).mp3
 • 017. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 17 100 Thiên Thứ Sáu Kính Phật (5 5) - Thiên Thứ Bảy Kính Pháp (1 2).mp3
 • 018. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 18 100 Thiên Thứ Bảy Kính Pháp (2 2).mp3
 • 019. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 19 100 Thiên Thứ Tám Kính Tăng.mp3
 • 020. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 20 100 Thiên Thứ Chín Trí Kính.mp3
 • 021. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 21 100 Thiên Thứ 10 Phước Điền - Thiên Thứ 12 Nam Nữ.mp3
 • 022. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 22 100 Thiên Thứ Mười Ba Vào Đạo.mp3
 • 023. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 23 100 Thiên Thứ Mười Bốn Xấu Hổ - - Thiên Thứ Mười Sáu Nói Và Nghe.mp3
 • 024. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 24 100 Thiên Thứ Mười Sáu Nói Và Nghe (Tiếp theo).mp3
 • 025. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 25 100 Thiên Thứ Mười Bảy Kiến Giải.mp3
 • 026. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 26 100 Thiên Thứ Mười Tám Túc Mệnh.mp3
 • 027. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 27 100 Thiên Thứ Mười Chín Chí Thành.mp3
 • 028. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 28 100 Thiên Thứ Hai Mươi Thần Dị.mp3
 • 029. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 29 100 Thiên Thứ Hai Mươi Mốt Cảm Thông.mp3
 • 030. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 30 100 Thiên Thứ Hai Mươi Hai Trú Trì.mp3
 • 031. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 31 100 Thiên Thứ 23 Tiềm Độn & Thiên Thứ 24 Yêu Quái.mp3
 • 032. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 32 100 Thiên Thứ Hai Mươi Lăm Biến Hóa.mp3
 • 033. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 33 100 Thiên Thứ Hai Mươi Bảy Hưng Phước.mp3
 • 034. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 34 100 Thiên Thứ 28 Nhiếp Niệm & Thiên Thứ 29 Phát Nguyện.mp3
 • 035. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 35 100 Thiên Thứ 30 Pháp Phục & Thiên Thứ 31 Nhiên Đăng.mp3
 • 036. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 36 100 Thiên Thứ 32 Huyền Phan - 33 Hoa Hương - 34 Bối Tán.mp3
 • 037. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 37 100 Thiên Thứ 35 Kính Tháp -1 2.mp3
 • 038. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 38 100 Thiên Thứ 35 Kính Tháp -2 2.mp3
 • 039. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 39 100 Thiên Thứ 36 Già Lam.mp3
 • 040. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 40 100 Thiên Thứ 37 Xá Lợi.mp3
 • 041. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 41 100 Thiên Thứ 38 Cúng Dường & Thiên Thứ 39 Thọ Thỉnh.mp3
 • 042. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 42 100 Thiên Thứ 39 Thiên Thứ 39 Thọ Thỉnh (Tiếp theo).mp3
 • 043. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 43 100 Thiên Thứ 40 Luân Vương.mp3
 • 044. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 44 100 Thiên Thứ 41 Quân Thần.mp3
 • 045. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 45 100 Thiên Thứ 42 Nạp Gián & Thiên Thứ 43 Thầm Sát.mp3
 • 046. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 46 100 Thiên Thứ 44 Tư Thân & Thiên Thứ 45 Kiêm Ước.mp3
 • 047. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 47 100 Thiên Thứ 46 Trừng Quá & Thiên Thứ 47 Hòa Thuận.mp3
 • 048. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 48 100 Thiên Thứ 4 Giới Húc.mp3
 • 049. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 49 100 Thiên Thứ 49 Trung Hiếu & Thiên Thứ 50 Bất Hiếu.mp3
 • 050. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 50 100 Thiên Thứ 51 Báo Ân & Thiên Thứ 52 Bội Ân.mp3
 • 051. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 51 100 Thiên Thứ 53 Thiện Hữu & Thiên Thứ 54 Ác Hữu.mp3
 • 052. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 52 100 Thiên Thứ 56 Quyến Thuộc & Thiên Thứ 57 Giảo Lượng.mp3
 • 053. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 53 100 Thiên Thứ 58 Cơ Biện & Thiên Thứ 59 Ngu Trang.mp3
 • 054. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 54 100 Thiên Thứ 60 Trá Ngụy & Thiên thứ 61 Đạo Mạn.mp3
 • 055. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 55 100 Thiên Thứ 62 Phá Tà.mp3
 • 056. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 56 100 Thiên Thứ 63 Phú Quý & Thiên Thứ 64 Bần Tiện.mp3
 • 057. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 57 100 Thiên Thứ 65 Trái Phụ & Thiên Thứ 66 Tranh Tụng.mp3
 • 058. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 58 100 Thiên Thứ 67 Mưu Báng (Phần 1).mp3
 • 059. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 59 100 Thiên Thứ 67 Mưu Báng (Phần 2).mp3
 • 060. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 60 100 Thiên Thứ 68 Chú Thuật (Phần 1).mp3
 • 061. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 61 100 Thiên Thứ 68 Chú Thuật (Phần 2).mp3
 • 062. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 62 100 Thiên Thứ 69 Tế Từ & Thiên Thứ 70 Chiêm Tướng.mp3
 • 063. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 63 100 Thiên Thứ 71 Kỳ Vũ & Thiên Thứ 72 Viên Quả.mp3
 • 064. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 64 100 Thiên Thứ 73 Ngư Liệp & Thiên Thứ 74 Từ Bi.mp3
 • 065. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 65 100 Thiên Thứ 75 Phóng Sanh & Thiên Thứ 76 Cứu Ách.mp3
 • 066. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 66 100 Thiên Thứ 77 Oán Khổ (Phần 01).mp3
 • 067. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 67 100 Thiên Thứ 78 Oán Khổ (Phần 02).mp3
 • 068. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 68 100 Thiên Thứ 78 Nghiệp Nhân.mp3
 • 069. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 69 100 Thiên Thứ 79 Thọ Báo.mp3
 • 070. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 70 100 Thiên Thứ 79 Thọ Báo (Tiếp theo).mp3
 • 071. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 71 100 Thiên Thứ 80 Tội Phước & Thiên Thứ 81 Dục Cái.mp3
 • 072. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 72 100 Thiên Thứ 82 82 Tứ Sanh & Thiên Thứ 83 Thập Sử.mp3
 • 073. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 73 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Đầu).mp3
 • 074. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 74 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Hai).mp3
 • 075. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 75 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Ba).mp3
 • 076. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 76 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Bốn).mp3
 • 077. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 77 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Năm).mp3
 • 078. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 78 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Sáu).mp3
 • 079. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 79 100 Thiên Thứ 84 Thập Ác (Phần Bảy).mp3
 • 080. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 80 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Một).mp3
 • 081. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 81 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Hai).mp3
 • 082. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 82 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Ba).mp3
 • 083. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 83 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Bốn).mp3
 • 084. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 84 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Năm).mp3
 • 085. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 85 100 Thiên Thứ 85 Lục Độ (Phần Sáu).mp3
 • 086. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 86 100 Thiên Thứ 86 Sám Hối.mp3
 • 087. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 87 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Một).mp3
 • 088. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 88 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Hai).mp3
 • 089. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 89 100 Thiên Thứ 87 Thọ Giới (Phần Ba).mp3
 • 090. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 90 100 Thiên Thứ 88 Phá Giới.mp3
 • 091. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 91 100 Thiên Thứ 89 Thọ Trai.mp3
 • 092. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 92 100 Thiên Thứ 92 Lợi Hại.mp3
 • 093. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 93 100 Thiên Thứ 93 Tửu Nhục.mp3
 • 094. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 94 100 Thiên Thứ 93 Tửu Nhục (TT) & Thiên Thứ 94 Uế Trược.mp3
 • 095. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 95 100 Thiên Thứ 95 Bệnh Khổ.mp3
 • 096. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 96 100 Thiên Thứ 96 Xả Thân.mp3
 • 097. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 97 100 Thiên Thứ 97 Tống Chung.mp3
 • 098. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 98 100 Thiên Thứ 98 Pháp Diệt.mp3
 • 099. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 99 100 Thiên Thứ 99 Tạp Yếu.mp3
 • 100. Pháp Uyển Châu Lâm Quyển 100 100 Thiên Thứ 100 Truyền Ký.mp3
 • THANH TÂM PHỔ THIỆN CHÚ - NHẠC THIỀN - TĨNH TÂM - AN NHIÊN TỰ TẠI.mp3
 • index.php

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!