• --Nhac Phật-Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Đinh Quang Minh Vương Đà La Ni-Amitāyus Buddha-ཚེ་དཔག་མེད.mp3
 • --Nhạc Phật--Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh-Heart of Perfect Wisdom Sutra-般若波羅蜜多心經-.mp3
 • --Nhạc Phật--Chú Đại Bi Tiếng Phạn - 大悲咒 - Great Compassion Mantra - Lợi Ích Không Thể Nghĩ Bàn.mp3
 • --Nhạc Phật--Thần Chú Lục Tự Đại Minh-Om Mani Padme Hum-Avalokitesvara Mantra-ॐ मणि पद्मे हूँ-唵嘛呢叭咪吽.mp3
 • --Nhạc Phật--Thần Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề Tiếng Phạn-Maha Cundi Dharani-Cunïdïhi-चुन्दी-Imee Ooi.mp3
 • --Nhạc Phật--Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát-Manjushri Mantra-文殊師利-Khai Mở Trí Tuệ-Đả Thông Vô Minh.mp3
 • --Nhạc Phật-Buddha Amitabha-Prayer for the Pure Land of Sukhavati-阿彌陀佛.mp3
 • --Nhạc Phật-The Guan Yin Mantra-Quán Thế Âm Bồ Tát Cứu Khổ Cứu Nạn-Avalokiteśvara-觀世音菩薩- Kanzeon.mp3
 • --Nhạc Phật-Thần Chú Di Lặc Mang Lại Hạnh Phúc Trong Cuộc Sống-Maitreya Mantra-彌勒-The Future Buddha.mp3
 • --Nhạc Phật-Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa-Vajrasattva Mantra-Diamond Mind Mantra-Tịnh Hóa Ác Nghiệp.mp3
 • --Nhạc Phật-Thần Chú Phật Thích Ca Mâu Ni-Sakyamuni Buddha Mantra-Om Muni Muni Maha Muniye Soha.mp3
 • --Nhạc Phật-Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật-Đại Nhật Như Lai Chú-Vairocana Mantra-大日如来-毘盧遮那佛.mp3
 • --Nhạc Phật-Thập Chú-Quán Thế Âm Bồ Tát Bí Mật Tạng Như Ý Luân Đà La Ni Thần Chú-觀世音菩薩秘密藏如意輪陀羅尼神咒經.mp3
 • --Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm-Boddhisattva-普賢菩薩-普贤菩萨 2.mp3
 • --Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm-Boddhisattva-普賢菩薩-普贤菩萨.mp3
 • --Thiện Nữ Thiên Chú-Lakshmi Devi Goddess-吉祥天女-善女天-吉祥天-Kichijoten-Thần Chú An Khang Thịnh Vượng 2021.mp3
 • --Thần Chú Bạch Độ Phật Mẫu-White Tara Goddess-Tăng Phước Đức-Trí Tuệ-Trường Thọ-Lòng Trắc Ẩn.mp3
 • --Thần Chú Bất Động Minh Vương-Hàng Phục Ma Quỷ-Acala Buddha Mantra-不動明王-Fudo Myoo.mp3
 • --Thần Chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật-Medicine Buddha Mantra-藥師佛- - Sức Khỏe Dồi Dào 2021.mp3
 • --Thần Chú Kim Cang Thủ-Đại Thế Chí Bồ Tát Thần Chú-Om Vajrapani Hum.mp3
 • --Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu-Green Tara Goddess-救度母-Green Tara Mantra-Om Tare Tuttare Ture Svaha.mp3
 • --Thần Chú Phật Mẫu Chuẩn Đề -Maha Cundi Dharani-Cunïdïhi-चुन्दी-Cundī Dhāraṇī Sūtra.mp3
 • --Thần Chú Thịnh Vượng 2021-Lord Ganesha Mantra-Kangiten-गणेशमंत्र-Om Gum Ganapatayei Namaha.mp3
 • --Thần Chú Tác Minh Phật Mẫu-Red Tara Goddess- 作 明 佛母-KuruKulle Mantra-Om Kuru kulle Hrih Svaha.mp3
 • --Thần Chú Tỳ Lô Giá Na Phật-Đại Nhật Như Lai Chú-Vairocana Mantra-大日如来-毘盧遮那佛-Quang Minh Chân Ngôn.mp3
 • --Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát-Manjushri Mantra-文殊師利-Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi-Khai Mở Trí Tuệ.mp3
 • --Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát-Ksitigarbha Bodhisattva Mantra-地藏 - Oai Lực Không Thể Nghĩ Bàn.mp3
 • 002-_a_di_da_phat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 003-NAM_MO_ADIDAPHAT-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 004-A_DI_DA_PHAT_2_GIONG-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 01 Nhạc Niệm Phật 4 Chữ Rất Hay - Tịnh Thất Quán Âm.mp3
 • 01. Lu-Huong-Tan_64bit.mp3
 • 01.NIEM PHAT KINH HANH.mp3
 • 01_-_Amituofo_-_Namo_Amituofo-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 01_-_Amituofo_-_Namo_Amituofo-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 02 Khai Khoa Le Phat.mp3
 • 02 Le Phat A Di Da.mp3
 • 02. a_mi_da_niem_cham-suonggiactamniemtruoc1niem3h-32kbps.mp3
 • 02. a_mi_da_tan_-_niem_phat_phap_hoi.mp3
 • 02.NAM MO TIEU TAI DIEN THO.mp3
 • 02SƯ BÀ NIỆM CHẬM.mp3
 • 02_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_1-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 02_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_1-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 03 Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat.mp3
 • 03. a_mi_đà_phật-lễ_phật_y_học.mp3
 • 03.NIEM PHAT KINH HANH.mp3
 • 03.Nhạc-Niệm-Phật-A-Mi-Da_intro-Ca-Sĩ-Nguyên-Đức.mp3
 • 03_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 03_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 04.TIEU TAI DIEN THO.mp3
 • 04_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_3-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 04_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_3-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 05 Nhac Niem Quan Am Bo Tat.mp3
 • 05. amidaphat_trungbinh-32kbps.mp3
 • 05MatChuNghelienduocgiaithoat-THEMANTRA-HAGANGA.mp3
 • 05_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_4-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 05_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_4-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 06 Om Mani Padme Hum - Various Artists.mp3
 • 06_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_5-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 06_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_5-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 07 Niem Phat 6 - Phap Am.mp3
 • 07. nam_mô_a_mi_đà_phật.mp3
 • 07_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_6-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 07_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_6-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 08 Niem A Di Da Phat - Su ba chua Ngoi Ha Dong.mp3
 • 08. nam-mo-bon-su-thich-ca-mo-ni-phat-thay-thich-tam-hai-1h-32kbps.mp3
 • 08_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_7-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 08_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_7-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 09 Nhac niem Nam mo Quan The Am Bo Tat - Tu Linh.mp3
 • 09. nam-mo-dia-tang-vuong-bo-tat-32kbps.mp3
 • 09_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_8-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 09_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_8-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 1 A Di Da_intro.m4r
 • 10 CÂU THẦN CHÚ PHẬT GIÁO ĐỌC HẰNG NGÀY CHO CUỘC SỐNG TỐT ĐẸP.mp3
 • 10 Nhac niem Phat A Di Da Phat - A Di Da Phat.mp3
 • 10. nammoquantheambotat-cham.mp3
 • 108 biến Thần Chú Trường Thọ Diệt Tội (tiếng PHẠN).mp3
 • 108than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 108than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 10A-Mi-Da-Phat-(ngoi-niem)_trung-binh-nhanh_64bit.mp3
 • 10KhaiKinhTungChuPhoAm-HTThich_vzqj.mp3
 • 10_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_9-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 10_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_9-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 11 A di da phat - top ca.mp3
 • 11. nhạc_niệm_a_mi_đà_phật-kinh_hành_có_nhạc.mp3
 • 11_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_10-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 11_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_10-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 12. nhạc_niệm_nam_mô_a_mi_đà_phật_chậm.mp3
 • 12_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_11-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 12_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_11-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 13 Nam Mo A Di Da Phat - Hop Ca.mp3
 • 13. Niem-Phat-Tro-Niem-A-Di-Da-Phat-Thay-Thich-Dao-Thinh-fullok.mp3
 • 13. nhạc_niệm_nam_mô_a_mi_đà_phật_nhạc_nền.mp3
 • 13_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_12-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 13_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_12-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 14 Nam Mo A Di Da Phat - Nhac Niem Phat rat hay Phap khi ket duyen.mp3
 • 14. niệm_a_mi_đà_phật_nguyên_chất_-_1tiếng.mp3
 • 14_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_13-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 14_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_13-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 15. a_di_da_phat_doi_nhau_1_tieng-32kbps.mp3
 • 15. niệm_a_mi_đà_phật_-trợ_niệm.mp3
 • 15_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_14-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 15_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_14-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 16 Nam Mô A Di Đà Phật.mp3
 • 16. niem_phat_tro_niem_thay_thich_dao_thinh-32kbps.mp3
 • 16_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_15-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 16_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_15-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 17 niệm chậm.mp3
 • 17. sám_hối_niệm_a_mi_đà_phật_-_niệm_nhanh_-_chùa_tản_viên.com-32kbps.mp3
 • 17KhaiKinhTungThatPhatDietToi-H_vzqu.mp3
 • 17_-_Amituofo_-_Niem_Phat_Tu_Am-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 17_-_Amituofo_-_Niem_Phat_Tu_Am-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 18 Nhac Niem A Di Da Phat Dao Trang Phuoc Ngoc - Dao Trang Phuoc Ngoc.m4r
 • 18 Nhac Niem A Di Da Phat Dao Trang Phuoc Ngoc - Dao Trang Phuoc Ngoc.mp3
 • 18. sám_hội_niệm_phật.mp3
 • 18_-_Amituofo_-_Niem_Phat_6_Chu-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 18_-_Amituofo_-_Niem_Phat_6_Chu-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 19 Nhac niem Phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - niem Phat.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Lien_Tri_Tan-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Lien_Tri_Tan-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Liên_Trì_Tán-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Liên_Trì_Tán-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 1_Nhac-NiemPhat-TiengViet-RatHay-NamMoADiDaPhat_(new)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 1_NhacNiemPhat-Moi-2012-RatHay-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 1_Niem_Phat_Tu_Ha_Noi-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 1_Niem_Phat_Tu_Ha_Noi_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 2 Di Kinh Hanh Niem Phat.mp3
 • 2 Ngoi Niem A Di Da Phat 52 phut.mp3
 • 20 Niem A Di Da Phat nhac Niem Phat rat hay - A Di Da Phat.mp3
 • 2000.a di đà phật phước ngọc.mp3
 • 2013 Pháp sư Tịnh Không niệm Phật nhịp chậm rất hay.mp3
 • 20_-_Amituofo_-_Tan_Phat_Ke-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 20_-_Amituofo_-_Tan_Phat_Ke-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 21 Niem A Di Da Phat TT Thich Tri Thoat - TT Thich Tri Thoat.mp3
 • 21_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Viet-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 21_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Viet-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 22 May 2020 💎 Bản Kinh- Ngọn Đèn Làm Sáng Mọi Điều Sự Tiên Tri Về Các Điều Sắp Đến ☀️🙏🌈.mp3
 • 22 Niem-Phat-A-Di-Da-Hung-Thanh.mp3
 • 22_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Hoa-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 22_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Hoa-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 23-Niem-Phat-voi-Cu-si-Dieu-Am.mp3
 • 23_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_(Co_Dich)_-_TTHH_Malaysia-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 23_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_(Co_Dich)_-_TTHH_Malaysia-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 24 Niem Phat Nam Mo A Di Da Phat - Phat Am.mp3
 • 24_-_Amituofo_-_Nhac_Hoa_Tau_Sam_Hoi-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 24_-_Amituofo_-_Nhac_Hoa_Tau_Sam_Hoi-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 25_-_Amituofo_-_Song_Of_Repentance-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 25_-_Amituofo_-_Song_Of_Repentance-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 26-hoi-huong.mp3
 • 26_-_Amituofo_-_Cuc_Lac_Thanh_Chung_Tam_Thanh_Tay_Phuong_Tiep_Dan_Hanh_Nhan_Niem_Phat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 26_-_Amituofo_-_Cuc_Lac_Thanh_Chung_Tam_Thanh_Tay_Phuong_Tiep_Dan_Hanh_Nhan_Niem_Phat-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 27_-_Amituofo_-_Tram_Huong-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 27_-_Amituofo_-_Tram_Huong-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 28_-_Amituofo_-_Chu_Dai_Bi_(Tieng_Phan)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 28_-_Amituofo_-_Chu_Dai_Bi_(Tieng_Phan)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 29_-_Amituofo_-_Yoji_Water_Purification-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 29_-_Amituofo_-_Yoji_Water_Purification-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 2A mi da tan - Niem phat phap hoi.mp3
 • 3 Hoi Huong Khoa Le Niem Phat.mp3
 • 30_-_Amituofo_-_Relaxing_Music_with_Water_Sounds_Meditation-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 30_-_Amituofo_-_Relaxing_Music_with_Water_Sounds_Meditation-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 401 Danh Hiệu Chư Phật và Chư Đại Bồ Tát thường gặp trong kinh Hồng Danh Sám Hối.mp3
 • 4Tung-kinh-dia-tang-tron-bo-3quyen-tung-nhanh-32bit.mp3
 • 7 nam-mo-dia-tang-vuong-bo-tat.mp3
 • 8Tung-kinh-A-Mi-Da_64bit.mp3
 • A Mi Da Niem Cham-SuOngGiacTamNiemTruoc1niem3h_mixdown.mp3
 • A Mi Da Phat - niem lien tuc 061_01.mp3
 • A Mi Da Phat - niem lien tuc 061_2h.mp3
 • A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 063_01.mp3
 • A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 063_2h.mp3
 • A Mi Da Phat -Cham Tach Cau SuOng NiepTruoc DC Niem Sau.mp3
 • A Mi Da Phat 060_01.mp3
 • A Mi Da Phat 060_2h.mp3
 • A Mi Da Phat Niem Cham-CKN-001.mp3
 • A Mi Da Phat lien tuc 059_01.mp3
 • A Mi Da Phat lien tuc 059_2h.mp3
 • A Mi Da Phat thay nhau niem 062_01.mp3
 • A Mi Da Phat thay nhau niem 062_2h.mp3
 • A Mi Da Phat-Le Phat y hoc.mp3
 • A Mi Tuo Fo - Hòa Thượng Tịnh Không Niệm Phật - Rất Hay (gần 2 tiếng ).mp3
 • A mi da tan - Niem phat phap hoi.mp3
 • A-MI-DA-PHAT-Phap-Su-Ngo-Thong-Nhanh-vang-3h.mp3
 • A-Mi-Da-Phat-Phap-Su-Ngo-Thong-6h00p.mp3
 • A-Mi-Da-Phat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • A-Mi-Da-Phat-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • AMiDaPhat-TrungBinh15h_64bit.mp3
 • AMiDaPhat_Cham_DiKinhHanhCoNhac_64bit.mp3
 • AMiDaPhat_PSNgoThong_cham_3h00p.mp3
 • AMiDaPhat_PSNgoThong_nhanh_3h.mp3
 • AMiDaPhat_TrungBinh-192bit.mp3
 • AMiDaPhat_cham.mp3
 • AMiDaPhat_nhanh.mp3
 • AMiDaPhat_trungbinh.mp3
 • A_Di_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • A_Di_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • A_Mi_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz (2)-192kbps.mp3
 • A_Mi_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • A_Mi_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Acala Mantra - Bất Động Minh Vương Chú.mp3
 • Acala Vidyaraja Mantra - Bất Động Minh Vương Chú -- Minh Vương Bộ.mp3
 • Adida-Phat-Sy-Luan-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Adida-Phat-Sy-Luan_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Adida-Phat-Sy-Luan_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Adida_Phat_-_Sy_Luan-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • AlbumArtSmall.jpg
 • Amitabha - A Di Đà Phật (1 hour).mp3
 • Amitabha Mantra - A Di Đà Tâm Chú.mp3
 • Amitayus Mantra - Vô Lượng Thọ Phật Chú 2.mp3
 • Amitayus Mantra - Vô Lượng Thọ Phật Chú.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 1.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 10.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 11.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 12.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 13.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 14.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 15.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 2.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 3.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 4.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 5.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 6.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 7.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 8.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 9.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Chú Đại Bi (Tiếng Phạn).mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Cực Lạc Thánh Chúng Tam Thánh Tây Phương Tiếp Dẫn Hành Nhân Niệm Phật.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Liên Trì Tán.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Namo Amituofo.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Nhạc Hoà Tấu Sám Hối.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Niệm Phật 6 Chữ.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Niệm Phật Tứ Âm.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Relaxing Music with Water Sounds Meditation.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Song Of Repentance.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Sám Hối Tam Thời Hệ Niệm (Có Dịch) - TTHH Malaysia.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Sám Hối Tam Thời Hệ Niệm - Tiếng Hoa.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Sám Hối Tam Thời Hệ Niệm - Tiếng Việt.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Trầm Hương.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Tán Phật Kệ.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Yoji Water Purification.mp3
 • Amituofo_chinkung-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Amituofo_chinkung-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Amituofo_lzzn-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Amituofo_lzzn-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Asking The Buddha (Cover by Thái Khang • Dongxiao Flute- Trần Tâm) • ZEN Melody.mp3
 • BatNhaTamKinh-tiengPhan.mp3
 • Black Jambhala - Dzambhala Mantra - Thần chú Hắc Thần Tài.mp3
 • Bo_re_xin_zhou_(jing_shan_yuan_xi_lie_fo_le)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Bo_re_xin_zhou_(jing_shan_yuan_xi_lie_fo_le)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Bodhisattvas mantra Đại Thế Chí Bồ Tát - Bản Mệnh Cho Người Tuổi Ngọ.mp3
 • Brainwave Alpha Music #02 - Nhạc sóng não Alpha #02 - ZEN Melody.mp3
 • Buddha-Crown Superb Victory Dharani (5,50 mins).mp3
 • Buddha-Crown Superb Victory Dharani (5,50 mins).ogg
 • Bài hát Nguyện Vãng Sanh Tây Phương - Nhạc chế.mp3
 • Bát Nhã Tâm Kinh - mật tông ( tiếng phạn ) - The Heart Sutra Mantra.mp3
 • CHUUMMANI.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Kim-Linh_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Kim-Linh_(1)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Nam-Du-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Nam-Du-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Ngoc-Lam_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Ngoc-Lam_(1)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang_(1)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phuong-Nghi-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phuong-Nghi-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • ChuThanTai.mp3
 • ChuThuLangNghiem-ShurangamaMantra.wma
 • Chuan-De-Bo-Tat-Chu-Cundi-Bodhisattva-mantra.mp3
 • Chuan-De-Da-Ra-NI.mp3
 • Chú Dược Sư (bản Việt Ngữ - 30 nghệ sỹ) - ZEN Melody.mp3
 • Chú Lăng Nghiêm - Thần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật Giáo - Trừ Bùa Ngải Hàng Tà Ma Tịnh Hóa Xấu Ác.mp3
 • Chú Lăng Nghiêm( tiếng phạn)–Shurangama Mantra--Thần Chú Uy Lực Nhất Trong Phật Giáo- chú trừ tà.mp3
 • Chú thần tài - Dzambala - (Jambala) - Chúa tể của thịnh vượng -The God of Wealth and Prosperity.mp3
 • Chú Đại Bi (Tiếng Phạn Có Chữ) - Great Compassion Mantra.mp3
 • Chú Đại Bi - Eleven Faced Avalokitesvara Heart Dharani Sutra -- TT. Thích Trung Đạo.mp3
 • Cintamani Cakravartin Dharani - Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni -- Võ Tá Hân (1 hour).mp3
 • Cundi Bodhisattva Mantra - Phật Mẫu Chuẩn Đề Bồ Tát Tâm Chú.mp3
 • Cầu Nguyện & Tán Thán 21 Đức Taara 💚.mp3
 • Dharani of Maha Cundi - Mother of Seven Kotis of Buddhas (11,20 mins).mp3
 • Dharani of Maha Cundi - Mother of Seven Kotis of Buddhas (11,20 mins).ogg
 • Di Kinh Hanh Niem Phat.mp3
 • Dia-Tang-Vuong-Than-Chu.mp3
 • DiaChung-NiemCham 2hMixdown 1.mp3
 • Diệt Định nghiệp chân ngôn, Nhạc Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoa Ngữ, Rất Hay, 摩诃萨, 地藏王菩萨超度心咒.mp3
 • Diệt Định nghiệp chân ngôn, Nhạc Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoa Ngữ, Rất Hay, 摩诃萨, 地藏王菩萨超度心咒.ogg
 • Dzambhala Mantra - Hoàng Thần Tài Tâm Chú.mp3
 • Dược Sư Tâm Chú Tiếng Phạn - Bài Nhạc Có Công Năng Chữa Bệnh.mp3
 • Emaho Penno Penno Soha - Pháp Âm - Nhạc Thiền - Lê Nguyễn Quỳnh - Dharma Dipo_Quỳnh Studio và 192 Studio.mp3
 • Emaho Penno Penno Soha -ga-lhakhang-rinpoche-doc-minh-chu.mp3
 • Folder.jpg
 • Great Compassion Mantra (4,52 mins).mp3
 • Great Compassion Mantra (4,52 mins).ogg
 • Great_Compassion_Mantra-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Great_Compassion_Mantra-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Green Tara - Om Tare Tuttare Ture Soha (60 Minutes) - ZEN Melody.mp3
 • Green Tara Mantra - Lục Độ Phật Mẫu Thần Chú -- Qiu Ye Rinpoche --.mp3
 • Green Tara Mantra- Om Mani Padme Hum Nama Tara Hrih - 1 Hours.mp3
 • HATCHUDAIBI.mp3
 • HOÀNG THẦN TÀI TÂM CHÚ.THẦN CHÚ HOÀNG THẦN TÀI.Yellow Jambhala.OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA..mp3
 • Heart Sutra Mantra (5,00 mins).mp3
 • Heart Sutra Mantra (5,00 mins).ogg
 • Hoa Vô Thường - Dizi Flute (Nhạc Phật Giáo Không Lời).mp3
 • Hoa Vô Thường Nhạc Không lời - mix nhạc sóng não.mp3
 • Hoa_Thuong_Tinh_Khong_Niem_Phat_88_phut_18.mp3
 • Hòa Thượng Tịnh Không Niệm Phật -Amitoufo- [60min] - 淨空老法師念佛號.mp3
 • I take refuge in the Buddha - Sanskrit (6,19 mins).mp3
 • I take refuge in the Buddha - Sanskrit (6,19 mins).ogg
 • Instrumental (1,50 mins).mp3
 • Instrumental (1,50 mins).ogg
 • Instrumental - Crystal Avalokitesvara (15,27 mins).mp3
 • Instrumental - Crystal Avalokitesvara (15,27 mins).ogg
 • Instrumental - Great Compassion Mantra (10,07 mins).mp3
 • Instrumental - Great Compassion Mantra (10,07 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (3,50 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (3,50 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,38 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,38 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,40 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,40 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Avalokitesvara (15,07 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Avalokitesvara (15,07 mins).ogg
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (7,23 mins).mp3
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (7,23 mins).ogg
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (9,54 mins).mp3
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (9,54 mins).ogg
 • Instrumental - The Pure Dharma Body (9,27 mins).mp3
 • Instrumental - The Pure Dharma Body (9,27 mins).ogg
 • KINH NGỌN ĐÈN LÀM SÁNG TỎ MỌI ĐIỀU - MUSIC.mp3
 • KINH NGỌN ĐÈN LÀM SÁNG TỎ MỌI ĐIỀU- SỰ TIÊN TRI VỀ CÁC ĐIỀU SẮP ĐẾN.mp3
 • Kinh Ngọn Đèn Sáng Tỏ - Sự Tiên Tri Về Tương Lai.mp3
 • Kinh Trường Thọ Diệt Tội (Có Chữ) - Thích Nữ Nguyên Chủng.mp3
 • KinhHanhCoNhac3hTV-128bit.mp3
 • Kurukulla Mantra - Tác Minh Phật Mẫu Thần Chú.mp3
 • Lu-Huong-Tan_64bit.mp3
 • Maitreya Buddha 2021 - Niệm Phật Di Lặc truyền năng lượng Như Ý Cát Tường - ZEN Melody.mp3
 • Manjushri Mantra - Mantra To Increase Intelligence & Wisdom - Mañjughoṣa -.mp3
 • Manjushri mantra - Thần chú văn thù sư lợi bồ tát - Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.mp3
 • Manjusri Bodhisattva Five-Character Mantra (4,16 mins)(1).mp3
 • Manjusri Bodhisattva Five-Character Mantra (4,16 mins).ogg
 • MatChuNghelienduocgiaithoat-THEMANTRA-HAGANGA.mp3
 • Matra-Om.mp3
 • Medicine Buddha Mantra - Dược Sư Phật Thần Chú.mp3
 • NHẠC NIỆM PHẬT A DI ĐÀ MỚI NHẤT 2020 -- Nghe Ngọt Ngào Thanh Thản Ngủ Ngon.mp3
 • NHẠC NIỆM PHẬT A DI ĐÀ PHẬT_320kbps.mp3
 • NIỆM PHẬT NHẠC... A MI ĐÀ PHẬT.mp3
 • Na_mo_o_mi_tuo_fo-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Na_mo_o_mi_tuo_fo-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Nam Mo A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 064_01.mp3
 • Nam Mo A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 064_2h.mp3
 • Nam Mo A Mi Da Phat.mp3
 • Nam Mô A Mi Đà Phật.mp3
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1h.mp3
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật-thay-thich-tam-hai-1h-127kbps.mp3
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật-thay-thich-tam-hai-3h64kbps.mp3
 • NamMoAMiDaPhat.mp3
 • NamMoAMiDaPhat_cham.mp3
 • NamMoAMiDaPhat_nhanh.mp3
 • NamMoAMiTuoFo_bg-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NamMoAMiTuoFo_bg-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • NamMoQuanTheAmBoTat-Cham.mp3
 • Namo Amituofo (11,40 mins).mp3
 • Namo Amituofo (11,40 mins).ogg
 • Namo Amituofo (5,12 mins).mp3
 • Namo Amituofo (5,12 mins).ogg
 • Namo Amituofo (7,25 mins).mp3
 • Namo Amituofo (7,25 mins).ogg
 • NamoAmituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NamoAmituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Namo_Amituofo_2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Namo_Amituofo_2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Native American Flute Music- Meditation Music for Shamanic Astral Projection, Healing Music.mp3
 • Nghi le cung thi thuc hanh ngay - Dai Duc Thich Dao Thinh.mp3
 • Ngu-Bo-Chu.mp3
 • Nguyện Sanh Tây Phương Cực Lạc - Bảo Hưng ft Nhiều Ca Sĩ.mp3
 • Nguyện Sanh Tây Phương Cực Lạc - Như Hoa ft Bảo Hưng Miền Tây.mp3
 • Ngũ Bộ Thần Chú tiếng Việt - đốt cháy lửa nghiệp, tăng trưởng công đức.mp3
 • Ngũ bộ thần tài - Hồng thần tài - Hoàng thần tài - Hắc thần tài - Bạch thần tài - Lục thần tài.mp3
 • Nhac Niem A Di Da Phat Khong Loi - Dao Trang Phuoc Ngoc.mp3
 • Nhac-Niem-Phat-6-Chu-Nam-Mo-A-Di-Da-Phat-Nhac-Niem-Phat.mp3
 • Nhac-niem-Chu-dai-bi-tieng-Viet-84-cau-chuan-de-thuoc-128kbs.mp3
 • Nhac-niem-Chu-dai-bi-tieng-Viet-84-cau-chuan-de-thuoc-320kbs.mp3
 • Nhạc Nam Bồ Tát Quan Thế Âm _ Từ Bi Vô Lượng - Nghiệp Chướng Tiêu Trừ _ Mới thu âm 2020_320kbps.mp3
 • Nhạc Nam Mô A Di Đà Phật - Hồi hướng công đức cuối Video Pháp Âm HD.mp3
 • Nhạc Nam Mô A Mi Đà Phật - Hồi hướng công đức cuối Video Pháp Âm full 4k.mp3
 • Nhạc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát _ Bình An Vượt Qua Khổ Nạn _ Mới thu âm 2020_320kbps.mp3
 • Nhạc Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát _ Vượt Qua Hoạn Nạn Tiêu Trừ Nghiệp Chướng _ Mới thu âm_320kbps.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Thích Nhuận Hiếu.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Thích Nhuận Hiếu.mp3
 • Nhạc Niệm A mi đà Phật-kinh hành có nhạc.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - RẤT HAY.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật chậm.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật nhạc nền.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật trống.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật 19 thg 8, 2018.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện Cầu Dịch Bệnh Covid-19 Tan Biến.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật Đại Đức Thích Bản Hoan.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Dài 6 Tiếng.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thích Nhuận Hiếu.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tâm Trí.mp3
 • Nhạc Niệm Phật - Nam Mô A Di Đà Phật.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 4 Chữ A Di Đà Phật Rất Hay - Tịnh Thất Quán Âm - Thầy Thích Giác Nhàn 002.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 4 Chữ A Di Đà Phật Rất Hay - Tịnh Thất Quán Âm - Thầy Thích Giác Nhàn.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 4 Chữ A Di Đà Phật Thích Nhuận Hiếu 004.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 4 Chữ A Di Đà Phật Đạo Tràng Phước Ngọc.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 4 Chữ (A Di Da Phat)_320kbps.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật - Nhẹ Nhàng Rất Hay - 18-07-2017.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật Thích Nhuận Hiếu 003.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật Đạo Tràng Phước Ngọc.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 6 Chữ -Nam Mô A Di Đà Phật- Hay Nhất - Giúp Tịnh Tâm, Giảm Phiền Muộn Và Vui Sống.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 6 Chữ Mới Nhẹ Nhàng Rất Hay Nam Mô A Di Đà Phật.mp3
 • Nhạc Niệm Phật 6 chữ (RẤT HAY) hình động.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Mới - Nam Mô A Di Đà Phật 12112020.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mo A Di Đà Phật - TT. Thích Minh Quang_320kbps.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát 4k, 2020 Tuyệt Hay Ngủ Ngon Tiêu Tai Nghiệp Chướng An Lạc.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Sáu Chữ - Đạo Tràng Phước Ngọc_320kbps.mp3
 • Nhạc Niệm Phật Tuyệt Hay Mới Nhất 2020, Nam Mô A Di Đà Phật An Lạc Hạnh Phúc Mỗi Đêm.mp3
 • Nhạc Niệm Phật [Nam Mô A Di Đà Phật] 6 Chữ Bản Mới Chùa Hoằng Pháp.mp3
 • Nhạc Niệm Phật mới - A DI ĐÀ PHẬT 4 CHỮ bản mới - 320kbps.mp3
 • Nhạc Niệm Phật mới - Nam Mô A Di Đà Phật - 320kbps - 21112020.mp3
 • Nhạc Niệm Phật mới - Nam Mô A Di Đà Phật Liên Hoa Thanh Tịnh Tội Diệt Phước Sanh - An Lành Hạnh Phúc.mp3
 • Nhạc Niệm Phật mới - Nam Mô A Di Đà Phật Thanh Tịnh Hoá Giải Muộn Phiền - chất lượng cao 1080HD.mp3
 • Nhạc Niệm Phật mới 2020 - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - 320kbps.mp3
 • Nhạc Niệm Phật mới 2020 - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - nghe êm dịu nhẹ cõi lòng -- chất lượng cao full 1080.mp3
 • Nhạc niệm - Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm - Mới Nhất 320kbps.mp3
 • Nhạc niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật giúp NGỦ NGON BÌNH AN HẠNH PHÚC -- chất lượng cao 1080HD.mp3
 • Nhạc niệm A Di Đà Phật _ Sâu Lắng Thanh Tịnh Tiêu Nghiệp Phước Sanh _ Mới thu âm_320kbps.mp3
 • Nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật Âm Điệu Rất Thanh Tịnh Hoá Giải Muộn Phiền Mới thu âm 82020 320kbp.mp3
 • Nhạc niệm Nam mô A Di Đà Phật, nhất tâm cùng niệm, thoát phiền não - sanh về Tịnh Độ.mp3
 • Nhạc niệm Phật - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật..mp3
 • Nhạc niệm Phật - Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát - Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.2017.mp3
 • Nhạc niệm Phật 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật Êm Dịu Và Hay.mp3
 • Nhạc niệm Phật Nam Mô Adi Đà Phật.Nhạc Phật Giáo.mp3
 • Nhạc niệm Phật bốn chữ (Niệm nhanh)- Đạo Tràng Phước Ngọc (mới nhất)_320kbps.mp3
 • Nhạc niệm Phật mới nhất - Thượng tọa Thích Minh Quang_320kbps.mp3
 • Nhạc niệm Phật.Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay nhất.2017.mp3
 • Nhạc niệm phật mới nhất 2019 (RẤT HAY).mp3
 • Nhạc thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu - vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ (1 giờ).mp3
 • Nhạc thần chú Tara Xanh Lục Độ Phật Mẫu - vượt qua nỗi sợ hãi và giận dữ - mix nhạc sóng não.mp3
 • Nhạc tụng kinh Nam Mô Adi Đà Phật. Mùa vu lan đến.mp3
 • Nhẹ Nhàng. Nhạc niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT [ Full HD ] bản đẹp - 6 chữ.mp3
 • Niem Phat - Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật (không quảng cáo).mp3
 • Niem Phat Kinh Hanh 074_01.mp3
 • Niem Phat Kinh Hanh 074_2h.mp3
 • Niem-A-Di-Da-Phat-Nguyen-Duc.mp3
 • Niem-Phat-A-Di-Da-Hung-Thanh.mp3
 • NiemPhatADiDa-HungThanh-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NiemPhatADiDa-HungThanh-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • NiemPhatAmidaSociety-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NiemPhatAmidaSociety-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 002.mp3
 • Niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 003.mp3
 • Niệm A Mi Đà Phật -Trợ Niệm.mp3
 • Niệm A Mi Đà Phật Nguyên Chất - 1tiếng.mp3
 • Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Niệm Phật 6 chữ - Giọng nữ, âm vang, có khánh.mp3
 • Niệm Phật Nam Mô Dược Sư Phật Hoàng Quý Sơn.mp3
 • Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội).mp3
 • Niệm Phật 4 chữ - A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí Thoát.mp3
 • Niệm Phật 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật Thích Nhuận Hiếu 001.mp3
 • Niệm Phật 6 Chữ Nam Mô A Di Đà Phật Thích Nhuận Hiếu 002.mp3
 • Niệm Phật 6 Chữ liên tục 10 giờ - Nam Mô A Di Đà Phật [ bản mới ].mp3
 • Niệm Phật Hộ Niệm - Nam mô A Di Đà Phật_320kbps.mp3
 • Niệm Phật sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.mp3
 • Niệm Phật_Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật_320kbps.mp3
 • Niệm Quán Thế Âm Bồ-tát có thể phù hộ cả nhà bình an không bị tai nạn không.mp3
 • OM CALE CULE CUNDE SVAHA (6,34 mins).mp3
 • OM CALE CULE CUNDE SVAHA (6,34 mins).ogg
 • OM(1).mp3
 • OM(1).ogg
 • OM-108-times.mp3
 • OM_MA_NI_PAD_ME_HUM-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • OM_MA_NI_PAD_ME_HUM-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om Mani Padme Hum (2,39 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (2,39 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum (23,57 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (23,57 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum (4,52 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (4,52 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum (5,30 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (5,30 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum (NDT Version) - ZEN Melody.mp3
 • Om Mani Padme Hum - Mongolian (8,46 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum - Mongolian (8,46 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum Original Extended Version (x9).mp3
 • Om Mani Padme Hum mix nhac nền sóng não.mp3
 • Om Tare Tuttare Ture Svaha (3 Hours) - ZEN Melody.mp3
 • Om ah ra pa tsa na dhi - Thần chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát.mp3
 • Om-Ma-Mi-Pad-Me-Hum.mp3
 • Om-Mani-Padme-Hum-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om-Mani-Padme-Hum-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum-3-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum-3-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Original_Version_-_Origin-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Original_Version_-_Origin-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Sanskrit_Short_Form_(108_Repetitions)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Sanskrit_Short_Form_(108_Repetitions)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Various_Artists-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Various_Artists-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_hay_nhat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_hay_nhat-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • On_Ma_Bani_Mo-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • On_Ma_Bani_Mo-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • PHÁP SƯ Tịnh Không Niệm Phật nhanh.mp3
 • PSNT_NPNC_CN_GiacQuang_Cham_Nhanh_46_phut_11.mp3
 • PSNT_NPNC_CN_GiacQuang_Cham_Nhanh_59_phut_12.mp3
 • PSNT_NPNC_CN_PhatTo_Cham_Nhanh_59_phut_13.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Cham_1_60_phut_1.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Cham_2_60_phut_2.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Cham_80_phut_6.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Nhanh_180_phut_10.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Nhanh_60_phut_5.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Nhanh_80_phut_9.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh _1_60_phut_3.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh_1_80_phut_7.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh_2_60_phut_4.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh_2_80_phut_8.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Cham_82_phut19.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Cham_Moi_150_phut.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Cham_Moi_180_phut.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Nhanh_210_phut20.mp3
 • PSNgoThong_KinhVoLuongTho_Tung_60.mp3
 • PSNgoThong_KinhVoLuongTho_Tung_70.mp3
 • PS_NgoThong_KinhADiDa_Tung_1.mp3
 • Phát Nguyện Hồi Hướng Vãng Sanh.mp3
 • Phật nói về UY LỰC của KinhChú Trường Thọ Diệt Tội - Bảo Hộ Các Em Bé.mp3
 • Praise Of The Twenty One Taras - Xưng Tán 21 Đức Tara.mp3
 • Ragaraja Vidyaraja Mantra - Ái Nhiễm Minh Vương Chú -- Master Lu.mp3
 • SAMHOINIEMPHATAMIDA-TrungBinh_64bit.mp3
 • Sakra Devanam Indra Mantra - Đế Thích Thiên Chú.mp3
 • SamHoiNiemPhat.mp3
 • Sanskrit-Mantras
 • Shurangama Mantra Song • Tâm Chú Lăng Nghiêm • Tần số 963Hz tiêu trừ những năng lượng tiêu cực.mp3
 • Sám Hội Niệm Phật.mp3
 • Sám Văn Phổ Hiền Hạnh Nguyện.mp3
 • THE-MANTRA-HA-GAN-GA-A-TERMA-LE-MANTRA-HA-GAN-GA-UN-TERMA-(English- French)-DORJE LAM SANGHA_.mp3
 • THẦN CHÚ VĂN THÙ- OM AH RA PA TSA NA DHI.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Cham_Nhanh_180_phut_17.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Cham_Nhanh_79_phut_16.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Cham_Trungbinh_78_phut_15.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Trungbinh_92_phut_14.mp3
 • Teyata_Om_Gate_Gate_Paragate_Parasamgate_Bodhi_Soha_-_Praja_Paramita_Heart_Mantra_-Buddha-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Teyata_Om_Gate_Gate_Paragate_Parasamgate_Bodhi_Soha_-_Praja_Paramita_Heart_Mantra_-Buddha-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Than-chu-Dai-tri-Van-Thu-Su-Loi-Bo-tat-Om-A-Ra-Pa-Sa-Na-Dhih-Om-A-Ra-Pa-Sa-Na-Dhih.mp3
 • Than-chu-Kim-Cang-Tat-Doa-Hang-phuc-ta-ma.mp3
 • Than-chu-giai-nan.mp3
 • Than-chu-phat-mau.mp3
 • ThanChuTriTue
 • Than_Chu_Kim_Cang_Tat_Doa_Thanh_Tinh_Than_Tam_-_Tieu_Tru_Nghiep_Chuong_-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Than_Chu_Kim_Cang_Tat_Doa_Thanh_Tinh_Than_Tam_-_Tieu_Tru_Nghiep_Chuong_-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Than_chu_Dai_tri_Van_Thu_Su_Loi_Bo_tat_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih_-_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Than_chu_Dai_tri_Van_Thu_Su_Loi_Bo_tat_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih_-_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • ThanchuUMMANI.mp3
 • The Perfection of Wisdom Heart Sutra - Sanskrit (3,15 mins).mp3
 • The Perfection of Wisdom Heart Sutra - Sanskrit (3,15 mins).ogg
 • The Surangama Mantra _ Lăng Nghiêm Chú.mp3
 • ThinhLinhDeVi-HTThichTuPhuong_4f228.mp3
 • Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Tiếng Phạn Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi.mp3
 • Thần Chú Bất Động Minh Vương - khiến cho quỷ ác, yêu ma, phải khiếp sợ - Trung Tâm Dần Nguyệt.mp3
 • Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu - Green Tara Mantra - 2 Hours - (Tiếng Phạn).mp3
 • Thần Chú Lục Độ Phật Mẫu - Green Tara Mantra mix nhạc nền.mp3
 • Thần Chú Mật Tông - Buddhist Mantra Music (p4).mp3
 • Thần Chú Mật Tông - Buddist Mantra Music (p3).mp3
 • Thần Chú Phật Dược Sư - nhẹ nhàng và thanh thoát. Tayatha Om Bekanze Bekanze- Medicine Buddha Mantra.mp3
 • Thần Chú Phật Thích Ca Mâu Ni - Om Muni Muni Maha Muniye Svaha - Tibetan Monk [Buddha Buddha].mp3
 • Thần Chú Trường Thọ Diệt Tội và Thần Chú Bảo Hộ Các Em Bé - TIẾNG PHẠN.mp3
 • Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ( Om Ah Ra Pa Tsa Na Dhi )Khai Mở Trí Tuệ - Xóa Tan Vô Minh.mp3
 • Thần Chú Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát - Om A Ra Pa Ca Na Dhih [BUDDHA BOOKS].mp3
 • Thần chú Chuẩn Đề Bồ Tát trừ tà mang lại sự an bình trừ tà trừ dịch bệnh - cundi mantra.mp3
 • Thần chú Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (Medicine Buddha Mantra) -Thần chú Mật tông chữa bệnh !.mp3
 • Thần chú Đại Bi tiếng Phạn_Dharma Dipo.mp3
 • Thập Nhị Dược Xoa Thần Tướng Thần Chú (Dược Sư Đà La Ni Kinh).mp3
 • Tri-Niem-Thap-Chu-Tieng Phan.mp3
 • Trì Cú Thần Chú (dài 3 tiếng) - Tiêu trừ sợ hãi và nguy hiểm - Thầy Hoàng Quý Sơn.mp3
 • Trì Cú Thần Chú - Giọng đọc Trì Cú Thần Chú Thầy Hoàng Quý Sơn #Shorts.mp3
 • Trì Cú Thần Chú - Tiêu trừ sợ hãi và nguy hiểm - Thầy Hoàng Quý Sơn.mp3
 • Tán Thán Cõi Phật A DI ĐÀ - Ca Sĩ Hùng Thanh.mp3
 • Tánh Không - Dizi Flute (Nhạc Phật Giáo Không Lời).mp3
 • Tần số 174 Hz - • - Loại Bỏ Mọi Nỗi Đau - Chữa Lành Các Cơ Quan Bên Trong.mp3
 • Tần số 285 Hz - • - Tái tạo và chữa lành các tế bào bị hư tổn - Hữu hiệu trong điều trị vết thương.mp3
 • Tần số 396 Hz - • - Vượt qua nỗi sợ hãi - Giải phóng suy nghĩ tiêu cực mặc cảm sâu trong tiềm thức.mp3
 • Tổng hợp 5 loại Nhạc Sóng Não 396hz-285hz-174hz- Loại Bỏ Mọi Nỗi Đau - Chữa Lành Các Cơ Quan Bên Trong.mp3
 • Tổng hợp 5 loại Nhạc Sóng Não 396hz-528hz-825hz-174hz-Nhac-Kích Thich thịnh vượng.mp3
 • Vajrakilaya Mantra - Kim Cang Phổ Ba Chú.mp3
 • Vajrasattva 100 Syllable Mantra - Thần Chú Trăm Âm - Kim Cang Tát Đỏa _ Xoay.mp3
 • Vajrasattva Mantra - Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát Chú.mp3
 • Vajrasattva Mantra - Thần Chú Kim Cang Tát Đỏa.mp3
 • Vajravidarana Mantra - Kim Cang Tối Thắng Vương Thần Chú.mp3
 • Văn Thù Sư Lợi Thần Chú - Manjushri Mantra 2.mp3
 • Văn Thù Sư Lợi Thần Chú - Manjushri Mantra.mp3
 • White Jambhala - Dzambhala Mantra - Thần chú Bạch Thần Tài.mp3
 • Yellow Jambhala - Dzambahla Mantra - Thần chú Hoàng Thần Tài.mp3
 • a-di-da-phat-lo-dung-nhac-phat-giao_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • a-di-da-phat-lo-dung-nhac-phat-giao_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • a-di-da-phat-niem-phat-tro-niem-khi-lam-chungdai-chung-vien-chuyen-tu-tinh-that-quan-the-am_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • a-di-da-phat-niem-phat-tro-niem-khi-lam-chungdai-chung-vien-chuyen-tu-tinh-that-quan-the-am_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • a_mitofo_nhac-tieng-chim-hot-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • a_mitofo_nhac-tieng-chim-hot-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • amitabha-hd-1080p_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • amitabha-hd-1080p_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • amituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • amituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • aparimita-ayur-jnana-suviniscita-tejo-raja dharani (0,57 mins).mp3
 • aparimita-ayur-jnana-suviniscita-tejo-raja dharani (0,57 mins).ogg
 • bhaisajya-guru dharani (0,59 mins).mp3
 • bhaisajya-guru dharani (0,59 mins).ogg
 • cakravarti-cintamani dharani (1,22 mins).mp3
 • cakravarti-cintamani dharani (1,22 mins).ogg
 • chu-om-mani-padme-hum-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • chu-om-mani-padme-hum-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • chu-tram-am.mp3
 • chu8000.mp3
 • diet-dinh-nghiep-chan-ngon-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • diet-dinh-nghiep-chan-ngon-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • guna-ratna-parvata dharani (0,52 mins).mp3
 • guna-ratna-parvata dharani (0,52 mins).ogg
 • index.php
 • kinhhanhconhac.mp3
 • lokesvara dharani (1,58 mins).mp3
 • lokesvara dharani (1,58 mins).ogg
 • mat-chu-chuan-de-vuong-bo-tat-MANTRA-OM-CALE-CULE-CUNDE-SVAHA.mp3
 • namo-guan-shi-yin-pusa-music-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • namo-guan-shi-yin-pusa-music-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • namo_adidaphat24-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • namo_adidaphat24-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • nhacniemphat-amida01-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • nhacniemphat-amida01-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • niem a di nhanh 01.mp3
 • niem-a-di-da-phat-nhanh-1h.mp3
 • ommanipadmehum-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • ommanipadmehum-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • santika-sriya dharani (1,04 mins).mp3
 • santika-sriya dharani (1,04 mins).ogg
 • sapta-buddha-ksaya dharani (1,23 mins).mp3
 • sapta-buddha-ksaya dharani (1,23 mins).ogg
 • sri-maha-devi dharani (25,15 mins).mp3
 • sri-maha-devi dharani (25,15 mins).ogg
 • sukhavati-vyuha dharani (0,20 mins).mp3
 • sukhavati-vyuha dharani (0,20 mins).ogg
 • than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni-2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni-2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • than-chu-dai-bi-tieng-phan-nghe-niem-chu-dai-bi-tranh-duoc-ta-ma-hung-khi-an-tan-va-de-ngu-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • than-chu-dai-bi-tieng-phan-nghe-niem-chu-dai-bi-tranh-duoc-ta-ma-hung-khi-an-tan-va-de-ngu-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • than-chu-mat-tong-quy-vi-nao-biet-ten-bai-than-chu-hoan-hi-cho-admin-biet-voi-nhe-cam-on-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • than-chu-mat-tong-quy-vi-nao-biet-ten-bai-than-chu-hoan-hi-cho-admin-biet-voi-nhe-cam-on-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • thap-chu-thich-tri-thoat.mp3
 • Đại Bi Tâm Đà La Ni (大悲咒 - The Great Compassion Mantra - Nīlakaṇṭha Dhāraṇī).mp3
 • 《NHẬP BẤT TƯ NGHỊ GIẢI THOÁT CẢNH GIỚI PHỔ HIỀN BỒ TÁT HẠNH NGUYỆN PHẨM KỆ》.mp3
 • 大日如来-Tỳ Lô Giá Na Phật - Nhạc Phật Giáo.mp3

 • Chú ý: Các file .php và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file.mp3 và tên trùng với tên sách nói trong danh mục Pháp Âm bên phía trên người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này nó sẽ không chạy được những link thư mục của bài này. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media này chỉ chạy được file.mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!