• 002-_a_di_da_phat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 003-NAM_MO_ADIDAPHAT-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 004-A_DI_DA_PHAT_2_GIONG-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 01 Nhạc Niệm Phật 4 Chữ Rất Hay - Tịnh Thất Quán Âm.mp3
 • 01. Lu-Huong-Tan_64bit.mp3
 • 01.NIEM PHAT KINH HANH.mp3
 • 01_-_Amituofo_-_Namo_Amituofo-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 01_-_Amituofo_-_Namo_Amituofo-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 02 Khai Khoa Le Phat.mp3
 • 02 Le Phat A Di Da.mp3
 • 02. a_mi_da_niem_cham-suonggiactamniemtruoc1niem3h-32kbps.mp3
 • 02. a_mi_da_tan_-_niem_phat_phap_hoi.mp3
 • 02.NAM MO TIEU TAI DIEN THO.mp3
 • 02SƯ BÀ NIỆM CHẬM.mp3
 • 02_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_1-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 02_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_1-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 03 Nam Mo Bon Su Thich Ca Mau Ni Phat.mp3
 • 03. a_mi_đà_phật-lễ_phật_y_học.mp3
 • 03.NIEM PHAT KINH HANH.mp3
 • 03.Nhạc-Niệm-Phật-A-Mi-Da_intro-Ca-Sĩ-Nguyên-Đức.mp3
 • 03_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 03_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 04.TIEU TAI DIEN THO.mp3
 • 04_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_3-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 04_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_3-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 05 Nhac Niem Quan Am Bo Tat.mp3
 • 05. amidaphat_trungbinh-32kbps.mp3
 • 05MatChuNghelienduocgiaithoat-THEMANTRA-HAGANGA.mp3
 • 05_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_4-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 05_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_4-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 06 Om Mani Padme Hum - Various Artists.mp3
 • 06_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_5-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 06_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_5-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 07 Niem Phat 6 - Phap Am.mp3
 • 07. nam_mô_a_mi_đà_phật.mp3
 • 07_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_6-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 07_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_6-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 08 Niem A Di Da Phat - Su ba chua Ngoi Ha Dong.mp3
 • 08. nam-mo-bon-su-thich-ca-mo-ni-phat-thay-thich-tam-hai-1h-32kbps.mp3
 • 08_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_7-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 08_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_7-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 09 Nhac niem Nam mo Quan The Am Bo Tat - Tu Linh.mp3
 • 09. nam-mo-dia-tang-vuong-bo-tat-32kbps.mp3
 • 09_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_8-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 09_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_8-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 10 Nhac niem Phat A Di Da Phat - A Di Da Phat.mp3
 • 10. nammoquantheambotat-cham.mp3
 • 108than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 108than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 10A-Mi-Da-Phat-(ngoi-niem)_trung-binh-nhanh_64bit.mp3
 • 10KhaiKinhTungChuPhoAm-HTThich_vzqj.mp3
 • 10_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_9-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 10_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_9-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 11 A di da phat - top ca.mp3
 • 11. nhạc_niệm_a_mi_đà_phật-kinh_hành_có_nhạc.mp3
 • 11_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_10-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 11_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_10-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 12. nhạc_niệm_nam_mô_a_mi_đà_phật_chậm.mp3
 • 12_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_11-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 12_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_11-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 13 Nam Mo A Di Da Phat - Hop Ca.mp3
 • 13. Niem-Phat-Tro-Niem-A-Di-Da-Phat-Thay-Thich-Dao-Thinh-fullok.mp3
 • 13. nhạc_niệm_nam_mô_a_mi_đà_phật_nhạc_nền.mp3
 • 13_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_12-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 13_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_12-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 14 Nam Mo A Di Da Phat - Nhac Niem Phat rat hay Phap khi ket duyen.mp3
 • 14. niệm_a_mi_đà_phật_nguyên_chất_-_1tiếng.mp3
 • 14_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_13-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 14_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_13-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 15. a_di_da_phat_doi_nhau_1_tieng-32kbps.mp3
 • 15. niệm_a_mi_đà_phật_-trợ_niệm.mp3
 • 15_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_14-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 15_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_14-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 16 Nam Mô A Di Đà Phật.mp3
 • 16. niem_phat_tro_niem_thay_thich_dao_thinh-32kbps.mp3
 • 16_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_15-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 16_-_Amituofo_-_Amituofo_Chant_15-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 17 niệm chậm.mp3
 • 17. sám_hối_niệm_a_mi_đà_phật_-_niệm_nhanh_-_chùa_tản_viên.com-32kbps.mp3
 • 17KhaiKinhTungThatPhatDietToi-H_vzqu.mp3
 • 17_-_Amituofo_-_Niem_Phat_Tu_Am-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 17_-_Amituofo_-_Niem_Phat_Tu_Am-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 18 Nhac Niem A Di Da Phat Dao Trang Phuoc Ngoc - Dao Trang Phuoc Ngoc.mp3
 • 18. sám_hội_niệm_phật.mp3
 • 18_-_Amituofo_-_Niem_Phat_6_Chu-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 18_-_Amituofo_-_Niem_Phat_6_Chu-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 19 Nhac niem Phat Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat - niem Phat.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Lien_Tri_Tan-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Lien_Tri_Tan-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Liên_Trì_Tán-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 19_-_Amituofo_-_Liên_Trì_Tán-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 1_Nhac-NiemPhat-TiengViet-RatHay-NamMoADiDaPhat_(new)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 1_NhacNiemPhat-Moi-2012-RatHay-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 1_Niem_Phat_Tu_Ha_Noi-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 1_Niem_Phat_Tu_Ha_Noi_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 2 Di Kinh Hanh Niem Phat.mp3
 • 2 Ngoi Niem A Di Da Phat 52 phut.mp3
 • 20 Niem A Di Da Phat nhac Niem Phat rat hay - A Di Da Phat.mp3
 • 2013 Pháp sư Tịnh Không niệm Phật nhịp chậm rất hay.mp3
 • 20_-_Amituofo_-_Tan_Phat_Ke-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 20_-_Amituofo_-_Tan_Phat_Ke-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 21 Niem A Di Da Phat TT Thich Tri Thoat - TT Thich Tri Thoat.mp3
 • 21_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Viet-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 21_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Viet-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 22 Niem-Phat-A-Di-Da-Hung-Thanh.mp3
 • 22_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Hoa-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 22_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_Tieng_Hoa-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 23-Niem-Phat-voi-Cu-si-Dieu-Am.mp3
 • 23_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_(Co_Dich)_-_TTHH_Malaysia-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 23_-_Amituofo_-_Sam_Hoi_Tam_Thoi_He_Niem_-_(Co_Dich)_-_TTHH_Malaysia-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 24 Niem Phat Nam Mo A Di Da Phat - Phat Am.mp3
 • 24_-_Amituofo_-_Nhac_Hoa_Tau_Sam_Hoi-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 24_-_Amituofo_-_Nhac_Hoa_Tau_Sam_Hoi-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 25_-_Amituofo_-_Song_Of_Repentance-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 25_-_Amituofo_-_Song_Of_Repentance-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 26-hoi-huong.mp3
 • 26_-_Amituofo_-_Cuc_Lac_Thanh_Chung_Tam_Thanh_Tay_Phuong_Tiep_Dan_Hanh_Nhan_Niem_Phat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 26_-_Amituofo_-_Cuc_Lac_Thanh_Chung_Tam_Thanh_Tay_Phuong_Tiep_Dan_Hanh_Nhan_Niem_Phat-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 27_-_Amituofo_-_Tram_Huong-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 27_-_Amituofo_-_Tram_Huong-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 28_-_Amituofo_-_Chu_Dai_Bi_(Tieng_Phan)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 28_-_Amituofo_-_Chu_Dai_Bi_(Tieng_Phan)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 29_-_Amituofo_-_Yoji_Water_Purification-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 29_-_Amituofo_-_Yoji_Water_Purification-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 2A mi da tan - Niem phat phap hoi.mp3
 • 3 Hoi Huong Khoa Le Niem Phat.mp3
 • 30_-_Amituofo_-_Relaxing_Music_with_Water_Sounds_Meditation-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • 30_-_Amituofo_-_Relaxing_Music_with_Water_Sounds_Meditation-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • 4Tung-kinh-dia-tang-tron-bo-3quyen-tung-nhanh-32bit.mp3
 • 7 nam-mo-dia-tang-vuong-bo-tat.mp3
 • 8Tung-kinh-A-Mi-Da_64bit.mp3
 • A Mi Da Niem Cham-SuOngGiacTamNiemTruoc1niem3h_mixdown.mp3
 • A Mi Da Phat - niem lien tuc 061_01.mp3
 • A Mi Da Phat - niem lien tuc 061_2h.mp3
 • A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 063_01.mp3
 • A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 063_2h.mp3
 • A Mi Da Phat -Cham Tach Cau SuOng NiepTruoc DC Niem Sau.mp3
 • A Mi Da Phat 060_01.mp3
 • A Mi Da Phat 060_2h.mp3
 • A Mi Da Phat Niem Cham-CKN-001.mp3
 • A Mi Da Phat lien tuc 059_01.mp3
 • A Mi Da Phat lien tuc 059_2h.mp3
 • A Mi Da Phat thay nhau niem 062_01.mp3
 • A Mi Da Phat thay nhau niem 062_2h.mp3
 • A Mi Da Phat-Le Phat y hoc.mp3
 • A Mi Tuo Fo - Hòa Thượng Tịnh Không Niệm Phật - Rất Hay (gần 2 tiếng ).mp3
 • A mi da tan - Niem phat phap hoi.mp3
 • A-MI-DA-PHAT-Phap-Su-Ngo-Thong-Nhanh-vang-3h.mp3
 • A-Mi-Da-Phat-Phap-Su-Ngo-Thong-6h00p.mp3
 • A-Mi-Da-Phat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • A-Mi-Da-Phat-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • AMiDaPhat-TrungBinh15h_64bit.mp3
 • AMiDaPhat_Cham_DiKinhHanhCoNhac_64bit.mp3
 • AMiDaPhat_PSNgoThong_cham_3h00p.mp3
 • AMiDaPhat_PSNgoThong_nhanh_3h.mp3
 • AMiDaPhat_TrungBinh-192bit.mp3
 • AMiDaPhat_cham.mp3
 • AMiDaPhat_nhanh.mp3
 • AMiDaPhat_trungbinh.mp3
 • A_Di_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • A_Di_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • A_Mi_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz (2)-192kbps.mp3
 • A_Mi_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • A_Mi_Da_intro-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Adida-Phat-Sy-Luan-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Adida-Phat-Sy-Luan_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Adida-Phat-Sy-Luan_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Adida_Phat_-_Sy_Luan-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • AlbumArtSmall.jpg
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 1.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 10.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 11.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 12.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 13.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 14.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 15.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 2.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 3.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 4.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 5.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 6.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 7.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 8.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Amituofo Chant 9.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Chú Đại Bi (Tiếng Phạn).mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Cực Lạc Thánh Chúng Tam Thánh Tây Phương Tiếp Dẫn Hành Nhân Niệm Phật.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Liên Trì Tán.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Namo Amituofo.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Nhạc Hoà Tấu Sám Hối.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Niệm Phật 6 Chữ.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Niệm Phật Tứ Âm.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Relaxing Music with Water Sounds Meditation.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Song Of Repentance.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Sám Hối Tam Thời Hệ Niệm (Có Dịch) - TTHH Malaysia.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Sám Hối Tam Thời Hệ Niệm - Tiếng Hoa.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Sám Hối Tam Thời Hệ Niệm - Tiếng Việt.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Trầm Hương.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Tán Phật Kệ.mp3
 • Amituofo - Nhạc Niệm Phật - Yoji Water Purification.mp3
 • Amituofo_chinkung-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Amituofo_chinkung-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Amituofo_lzzn-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Amituofo_lzzn-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • BatNhaTamKinh-tiengPhan.mp3
 • Black Jambhala - Dzambhala Mantra - Thần chú Hắc Thần Tài.mp3
 • Bo_re_xin_zhou_(jing_shan_yuan_xi_lie_fo_le)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Bo_re_xin_zhou_(jing_shan_yuan_xi_lie_fo_le)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Buddha-Crown Superb Victory Dharani (5,50 mins).mp3
 • Buddha-Crown Superb Victory Dharani (5,50 mins).ogg
 • Bát Nhã Tâm Kinh - mật tông ( tiếng phạn ) - The Heart Sutra Mantra.mp3
 • CHUUMMANI.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Kim-Linh_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Kim-Linh_(1)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Nam-Du-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Nam-Du-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Ngoc-Lam_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Ngoc-Lam_(1)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang_(1)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phan-Ngu-Lieng-Kien-Quang_(1)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phuong-Nghi-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Chu-Dai-Bi-Phuong-Nghi-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • ChuThanTai.mp3
 • ChuThuLangNghiem-ShurangamaMantra.wma
 • Chuan-De-Bo-Tat-Chu-Cundi-Bodhisattva-mantra.mp3
 • Chuan-De-Da-Ra-NI.mp3
 • Chú thần tài - Dzambala - (Jambala) - Chúa tể của thịnh vượng -The God of Wealth and Prosperity.mp3
 • Dharani of Maha Cundi - Mother of Seven Kotis of Buddhas (11,20 mins).mp3
 • Dharani of Maha Cundi - Mother of Seven Kotis of Buddhas (11,20 mins).ogg
 • Di Kinh Hanh Niem Phat.mp3
 • Dia-Tang-Vuong-Than-Chu.mp3
 • DiaChung-NiemCham 2hMixdown 1.mp3
 • Diệt Định nghiệp chân ngôn, Nhạc Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoa Ngữ, Rất Hay, 摩诃萨, 地藏王菩萨超度心咒.mp3
 • Diệt Định nghiệp chân ngôn, Nhạc Thần Chú Địa Tạng Vương Bồ Tát, Hoa Ngữ, Rất Hay, 摩诃萨, 地藏王菩萨超度心咒.ogg
 • Folder.jpg
 • Great Compassion Mantra (4,52 mins).mp3
 • Great Compassion Mantra (4,52 mins).ogg
 • Great_Compassion_Mantra-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Great_Compassion_Mantra-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • HATCHUDAIBI.mp3
 • HOÀNG THẦN TÀI TÂM CHÚ.THẦN CHÚ HOÀNG THẦN TÀI.Yellow Jambhala.OM ZAMBALA ZALENDHRAYE SOHA..mp3
 • Heart Sutra Mantra (5,00 mins).mp3
 • Heart Sutra Mantra (5,00 mins).ogg
 • Hoa_Thuong_Tinh_Khong_Niem_Phat_88_phut_18.mp3
 • Hòa Thượng Tịnh Không Niệm Phật -Amitoufo- [60min] - 淨空老法師念佛號.mp3
 • I take refuge in the Buddha - Sanskrit (6,19 mins).mp3
 • I take refuge in the Buddha - Sanskrit (6,19 mins).ogg
 • Instrumental (1,50 mins).mp3
 • Instrumental (1,50 mins).ogg
 • Instrumental - Crystal Avalokitesvara (15,27 mins).mp3
 • Instrumental - Crystal Avalokitesvara (15,27 mins).ogg
 • Instrumental - Great Compassion Mantra (10,07 mins).mp3
 • Instrumental - Great Compassion Mantra (10,07 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (3,50 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (3,50 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,38 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,38 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,40 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Amitabha Buddha (5,40 mins).ogg
 • Instrumental - Namo Avalokitesvara (15,07 mins).mp3
 • Instrumental - Namo Avalokitesvara (15,07 mins).ogg
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (7,23 mins).mp3
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (7,23 mins).ogg
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (9,54 mins).mp3
 • Instrumental - Om Mani Padme Hum (9,54 mins).ogg
 • Instrumental - The Pure Dharma Body (9,27 mins).mp3
 • Instrumental - The Pure Dharma Body (9,27 mins).ogg
 • KinhHanhCoNhac3hTV-128bit.mp3
 • Lu-Huong-Tan_64bit.mp3
 • Manjusri Bodhisattva Five-Character Mantra (4,16 mins)(1).mp3
 • Manjusri Bodhisattva Five-Character Mantra (4,16 mins).ogg
 • MatChuNghelienduocgiaithoat-THEMANTRA-HAGANGA.mp3
 • Matra-Om.mp3
 • NIỆM PHẬT NHẠC... A MI ĐÀ PHẬT.mp3
 • Na_mo_o_mi_tuo_fo-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Na_mo_o_mi_tuo_fo-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Nam Mo A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 064_01.mp3
 • Nam Mo A Mi Da Phat - thay nhau niem go mo 064_2h.mp3
 • Nam Mo A Mi Da Phat.mp3
 • Nam Mô A Mi Đà Phật.mp3
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 1h.mp3
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật-thay-thich-tam-hai-1h-127kbps.mp3
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật-thay-thich-tam-hai-3h64kbps.mp3
 • NamMoAMiDaPhat.mp3
 • NamMoAMiDaPhat_cham.mp3
 • NamMoAMiDaPhat_nhanh.mp3
 • NamMoAMiTuoFo_bg-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NamMoAMiTuoFo_bg-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • NamMoQuanTheAmBoTat-Cham.mp3
 • Namo Amituofo (11,40 mins).mp3
 • Namo Amituofo (11,40 mins).ogg
 • Namo Amituofo (5,12 mins).mp3
 • Namo Amituofo (5,12 mins).ogg
 • Namo Amituofo (7,25 mins).mp3
 • Namo Amituofo (7,25 mins).ogg
 • NamoAmituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NamoAmituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Namo_Amituofo_2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Namo_Amituofo_2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Nghi le cung thi thuc hanh ngay - Dai Duc Thich Dao Thinh.mp3
 • Ngu-Bo-Chu.mp3
 • Ngũ bộ thần tài - Hồng thần tài - Hoàng thần tài - Hắc thần tài - Bạch thần tài - Lục thần tài.mp3
 • Nhac-niem-Chu-dai-bi-tieng-Viet-84-cau-chuan-de-thuoc-128kbs.mp3
 • Nhac-niem-Chu-dai-bi-tieng-Viet-84-cau-chuan-de-thuoc-320kbs.mp3
 • Nhạc Niệm A mi đà Phật-kinh hành có nhạc.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật chậm.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật nhạc nền.mp3
 • Nhạc Niệm Nam Mô A Mi Đà Phật trống.mp3
 • Nhạc niệm Phật - Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật..mp3
 • Nhạc niệm Phật - Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát - Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn.2017.mp3
 • Nhạc niệm Phật Nam Mô Adi Đà Phật.Nhạc Phật Giáo.mp3
 • Nhạc niệm Phật.Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát hay nhất.2017.mp3
 • Nhạc tụng kinh Nam Mô Adi Đà Phật. Mùa vu lan đến.mp3
 • Niem Phat Kinh Hanh 074_01.mp3
 • Niem Phat Kinh Hanh 074_2h.mp3
 • NiemPhatADiDa-HungThanh-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NiemPhatADiDa-HungThanh-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • NiemPhatAmidaSociety-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • NiemPhatAmidaSociety-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Niệm A Mi Đà Phật -Trợ Niệm.mp3
 • Niệm A Mi Đà Phật Nguyên Chất - 1tiếng.mp3
 • Niệm Phật (Tiếng Hoa) (Địa Chung, Tịnh Tông Học Hội).mp3
 • Niệm Phật 4 chữ - A Di Đà Phật - Thầy Thích Trí Thoát.mp3
 • OM CALE CULE CUNDE SVAHA (6,34 mins).mp3
 • OM CALE CULE CUNDE SVAHA (6,34 mins).ogg
 • OM(1).mp3
 • OM(1).ogg
 • OM-108-times.mp3
 • OM_MA_NI_PAD_ME_HUM-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • OM_MA_NI_PAD_ME_HUM-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om Mani Padme Hum (2,39 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (2,39 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum (23,57 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (23,57 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum (4,52 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (4,52 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum (5,30 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum (5,30 mins).ogg
 • Om Mani Padme Hum - Mongolian (8,46 mins).mp3
 • Om Mani Padme Hum - Mongolian (8,46 mins).ogg
 • Om-Ma-Mi-Pad-Me-Hum.mp3
 • Om-Mani-Padme-Hum-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om-Mani-Padme-Hum-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum-3-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum-3-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Original_Version_-_Origin-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Original_Version_-_Origin-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Sanskrit_Short_Form_(108_Repetitions)-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Sanskrit_Short_Form_(108_Repetitions)-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Various_Artists-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_-_Various_Artists-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_hay_nhat-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Om_Mani_Padme_Hum_hay_nhat-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • On_Ma_Bani_Mo-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • On_Ma_Bani_Mo-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • PHÁP SƯ Tịnh Không Niệm Phật nhanh.mp3
 • PSNT_NPNC_CN_GiacQuang_Cham_Nhanh_46_phut_11.mp3
 • PSNT_NPNC_CN_GiacQuang_Cham_Nhanh_59_phut_12.mp3
 • PSNT_NPNC_CN_PhatTo_Cham_Nhanh_59_phut_13.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Cham_1_60_phut_1.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Cham_2_60_phut_2.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Cham_80_phut_6.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Nhanh_180_phut_10.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Nhanh_60_phut_5.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Nhanh_80_phut_9.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh _1_60_phut_3.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh_1_80_phut_7.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh_2_60_phut_4.mp3
 • PSNT_NiemPhatNguyenChat_Trungbinh_2_80_phut_8.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Cham_82_phut19.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Cham_Moi_150_phut.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Cham_Moi_180_phut.mp3
 • PSNT_NiemPhat_Paltalk_Nhanh_210_phut20.mp3
 • PSNgoThong_KinhVoLuongTho_Tung_60.mp3
 • PSNgoThong_KinhVoLuongTho_Tung_70.mp3
 • PS_NgoThong_KinhADiDa_Tung_1.mp3
 • SAMHOINIEMPHATAMIDA-TrungBinh_64bit.mp3
 • SamHoiNiemPhat.mp3
 • Sanskrit-Mantras
 • Sám Hội Niệm Phật.mp3
 • THE-MANTRA-HA-GAN-GA-A-TERMA-LE-MANTRA-HA-GAN-GA-UN-TERMA-(English- French)-DORJE LAM SANGHA_.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Cham_Nhanh_180_phut_17.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Cham_Nhanh_79_phut_16.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Cham_Trungbinh_78_phut_15.mp3
 • TTHH_NPNC_NPDHueQuang_Trungbinh_92_phut_14.mp3
 • Teyata_Om_Gate_Gate_Paragate_Parasamgate_Bodhi_Soha_-_Praja_Paramita_Heart_Mantra_-Buddha-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Teyata_Om_Gate_Gate_Paragate_Parasamgate_Bodhi_Soha_-_Praja_Paramita_Heart_Mantra_-Buddha-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Than-chu-Dai-tri-Van-Thu-Su-Loi-Bo-tat-Om-A-Ra-Pa-Sa-Na-Dhih-Om-A-Ra-Pa-Sa-Na-Dhih.mp3
 • Than-chu-Kim-Cang-Tat-Doa-Hang-phuc-ta-ma.mp3
 • Than-chu-giai-nan.mp3
 • Than-chu-phat-mau.mp3
 • ThanChuTriTue
 • Than_Chu_Kim_Cang_Tat_Doa_Thanh_Tinh_Than_Tam_-_Tieu_Tru_Nghiep_Chuong_-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Than_Chu_Kim_Cang_Tat_Doa_Thanh_Tinh_Than_Tam_-_Tieu_Tru_Nghiep_Chuong_-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • Than_chu_Dai_tri_Van_Thu_Su_Loi_Bo_tat_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih_-_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • Than_chu_Dai_tri_Van_Thu_Su_Loi_Bo_tat_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih_-_Om_A_Ra_Pa_Sa_Na_Dhih-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • ThanchuUMMANI.mp3
 • The Perfection of Wisdom Heart Sutra - Sanskrit (3,15 mins).mp3
 • The Perfection of Wisdom Heart Sutra - Sanskrit (3,15 mins).ogg
 • ThinhLinhDeVi-HTThichTuPhuong_4f228.mp3
 • Tri-Niem-Thap-Chu-Tieng Phan.mp3
 • Vajrasattva 100 Syllable Mantra - Thần Chú Trăm Âm - Kim Cang Tát Đỏa _ Xoay.mp3
 • White Jambhala - Dzambhala Mantra - Thần chú Bạch Thần Tài.mp3
 • Yellow Jambhala - Dzambahla Mantra - Thần chú Hoàng Thần Tài.mp3
 • a-di-da-phat-lo-dung-nhac-phat-giao_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • a-di-da-phat-lo-dung-nhac-phat-giao_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • a-di-da-phat-niem-phat-tro-niem-khi-lam-chungdai-chung-vien-chuyen-tu-tinh-that-quan-the-am_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • a-di-da-phat-niem-phat-tro-niem-khi-lam-chungdai-chung-vien-chuyen-tu-tinh-that-quan-the-am_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • a_mitofo_nhac-tieng-chim-hot-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • a_mitofo_nhac-tieng-chim-hot-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • amitabha-hd-1080p_0-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • amitabha-hd-1080p_0-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • amituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • amituofo_chant-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • aparimita-ayur-jnana-suviniscita-tejo-raja dharani (0,57 mins).mp3
 • aparimita-ayur-jnana-suviniscita-tejo-raja dharani (0,57 mins).ogg
 • bhaisajya-guru dharani (0,59 mins).mp3
 • bhaisajya-guru dharani (0,59 mins).ogg
 • cakravarti-cintamani dharani (1,22 mins).mp3
 • cakravarti-cintamani dharani (1,22 mins).ogg
 • chu-om-mani-padme-hum-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • chu-om-mani-padme-hum-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • chu-tram-am.mp3
 • chu8000.mp3
 • diet-dinh-nghiep-chan-ngon-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • diet-dinh-nghiep-chan-ngon-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • guna-ratna-parvata dharani (0,52 mins).mp3
 • guna-ratna-parvata dharani (0,52 mins).ogg
 • index.php
 • kinhhanhconhac.mp3
 • lokesvara dharani (1,58 mins).mp3
 • lokesvara dharani (1,58 mins).ogg
 • mat-chu-chuan-de-vuong-bo-tat-MANTRA-OM-CALE-CULE-CUNDE-SVAHA.mp3
 • namo-guan-shi-yin-pusa-music-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • namo-guan-shi-yin-pusa-music-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • namo_adidaphat24-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • namo_adidaphat24-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • nhacniemphat-amida01-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • nhacniemphat-amida01-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • ommanipadmehum-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • ommanipadmehum-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • santika-sriya dharani (1,04 mins).mp3
 • santika-sriya dharani (1,04 mins).ogg
 • sapta-buddha-ksaya dharani (1,23 mins).mp3
 • sapta-buddha-ksaya dharani (1,23 mins).ogg
 • sri-maha-devi dharani (25,15 mins).mp3
 • sri-maha-devi dharani (25,15 mins).ogg
 • sukhavati-vyuha dharani (0,20 mins).mp3
 • sukhavati-vyuha dharani (0,20 mins).ogg
 • than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni-2-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • than-chu-bao-khiet-an-da-ra-ni-2-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • than-chu-dai-bi-tieng-phan-nghe-niem-chu-dai-bi-tranh-duoc-ta-ma-hung-khi-an-tan-va-de-ngu-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • than-chu-dai-bi-tieng-phan-nghe-niem-chu-dai-bi-tranh-duoc-ta-ma-hung-khi-an-tan-va-de-ngu-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • than-chu-mat-tong-quy-vi-nao-biet-ten-bai-than-chu-hoan-hi-cho-admin-biet-voi-nhe-cam-on-PhapAmHD.Com-432hz-192kbps.mp3
 • than-chu-mat-tong-quy-vi-nao-biet-ten-bai-than-chu-hoan-hi-cho-admin-biet-voi-nhe-cam-on-PhapAmHD.Com-432hz.mp3
 • thap-chu-thich-tri-thoat.mp3

 • Chú ý: Các file .php và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file.mp3 và tên trùng với tên sách nói trong danh mục Pháp Âm bên phía trên người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này nó sẽ không chạy được những link thư mục của bài này. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media này chỉ chạy được file.mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!