Home       MP3          Tìm kiếm
 • 00_271_Quyet_Long_Niem_Phat.mp3
 • 016-Q1-Loi-Gioi-Thieu-Quyet-Long-Niem-Phat.mp3
 • 017-Q1-Niem-Phat-De-Thanh-Phat.mp3
 • 018-Q1-Niem-Phat-Cau-phai-Dat-Den-Dinh-Cao.mp3
 • 019-Q1-Tu-Tinh-Nghiep-Chu-Khong-Phai-Thien-Nghiep.mp3
 • 01_272_Niem_Phat_De_Thanh_Phat.mp3
 • 020-Q1-Chet-Khong-Phai-La-Het.mp3
 • 021-Q1-Khuyen-Nguoi-Niem-Phat.mp3
 • 022-Q1-Niem-Phat-Khai-Mo-Tri-Hue.mp3
 • 023-Q1-Doi-Nghiep-Vang-Sanh.mp3
 • 024-Q1-Nhin-Cho-Thau-Buong-Cho-Trot.mp3
 • 025-Q1-Ta-Ba-Kho-Ta-Ba-Kho.mp3
 • 026-Q1-Buong-Xa-Thi-Tu-Tai.mp3
 • 027-Q1-Chuyen-Cu-Trieu-Vinh-Phuong-Vang-Sanh.mp3
 • 029-Q1-Tu-Chon-Canh-Gioi-Tuong-Lai.mp3
 • 02_273_Niem_Phat_Cau_Dat_Den_Dinh_Cao.mp3
 • 030-Q1-Can-Can-Than-Luc-Lam-Chung.mp3
 • 031-Q1-San-Gian-Duong-Ve-Dia-Nguc.mp3
 • 032-Q1-Dia-Nguc-O-Dau.mp3
 • 033-Q1-Dia-Nguc-O-Dau-tiep-theo.mp3
 • 034-Q1-Tu-Hanh-Vi-Nhu-Thi-Cu.mp3
 • 035-Q1-Thien-Can-Phuc-Duc-Nhan-Duyen.mp3
 • 036-Q1-Hiem-Hoa-Cua-Tien-Bac.mp3
 • 037-Q1-Niem-Phat-Co-10-Dai-Thien-Loi.mp3
 • 038-Q1-Can-Thanh-Tinh-Khong-Vong-Cau.mp3
 • 039-Q1-Dinh-Menh-Nhan-Qua-Danh-Vong.mp3
 • 03_274_Tu_Tinh_Nghiep_Chu_Khong_Phai_Thien_Nghiep.mp3
 • 040-Q1-Phat-O-Trong-Nha-Co-Cau-Co-Ung.mp3
 • 041-Q1-Su-Gia-Tri.mp3
 • 042-Q2-Cuu-Nguoi-Nhu-Cuu-Lua-Tra-Loi-Thu-Nguoi-Chi.mp3
 • 043-Q2-Cuu-Nguoi-Nhu-Cuu-Lua-Tra-Loi-Thu-Nguoi-Chi-(tt).mp3
 • 044-Q2-Loi-Khuyen-Chau-Gai-An-Lac-Va-Hieu-Nghia.mp3
 • 045-Q2-Loi-Khuyen-Nguoi-Bac-Doi-Nhu-Mot-Giac-Mong.mp3
 • 046-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Niem-Phat-Con-Duong-Cuu-Me.mp3
 • 047-Q2-Loi-Khuyen-Co-Bon-Niem-Phat-Phuong-Phap-Giai-Nan.mp3
 • 048-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Niem-Phat-Voi-Loi-Phat-Nguyen.mp3
 • 049-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Niem-Phat-Con-Duong-Thanh-Phat.mp3
 • 04_275_Chet_Khong_Phai_La_Het.mp3
 • 050-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Niem-Phat-Mot-Long-Tin-Phat.mp3
 • 051-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Niem-Phat-Can-Giu-Tam-Thanh-Tinh.mp3
 • 052-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Doi-La-Mong-Nhan-Qua-La-Thuc.mp3
 • 053-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Phai-Tu-Theo-Loi-Phat-Day.mp3
 • 056-Q2-Loi-Khuyen-Quy-Bac-Dong-Tu-Ho-Niem-Va-Gia-Dinh.mp3
 • 057-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Tu-Hanh-Can-Hop-Can-Hop-Thoi.mp3
 • 058-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Chuyen-Tu-Thanh-Tuu-Cao.mp3
 • 059-Q2-Loi-Khuyen-Em-Gai-Buong-Xa-Niem-Phat-Vanh-Sanh.mp3
 • 05_276_Khuyen_Nguoi_Niem_Phat.mp3
 • 060-Q2-Loi-Khuyen-Nguoi-Co-Lam-Lanh-De-Chuyen-Nghiep.mp3
 • 061-Q2-Loi-Khuyen-Nguoi-Co-Sam-Hoi-Hoi-Huong.mp3
 • 062-Q2-Loi-Khuyen-Nguoi-Em-Kho-Tu-Dieu-Thanh-De.mp3
 • 063-Q2-Loi-Khuyen-Nguoi-Em-Doc-Tung-Kinh-Dien-Theo-Tin-Giai-Hanh-Chung.mp3
 • 064-Q2-Loi-Khuyen-Nguoi-Em-Quyet-Tam-Cuu-Do-Chung-Sanh.mp3
 • 065-Q2-Loi-Khuyen-Nguoi-Ban-Dung-Tu-Long-Vong-Nua-Het-Tap-02.mp3
 • 067-Q3-Loi-Khuyen-Dong-Tu-O-An-Thai-Tam-Chi-Thanh-Chi-Kinh.mp3
 • 068-Q3-Loi-Khuyen-Nguoi-Em-Trai-Canh-Gioi.mp3
 • 069-Q3-Loi-Khuyen-Vo-Chong-Nguoi-Em-Canh-Gioi-Nguoi.mp3
 • 06_277_Niem_Phat_Khai_Mo_Tri_Hue.mp3
 • 07_278_Doi_Nghiep_Vang_Sanh.mp3
 • 08_279_Nhin_Cho_Thau_Buong_Cho_Trot.mp3
 • 09_280_Ta_Ba_Kho!_Ta_Ba_Kho.mp3
 • 10_281_Buong_Xa_Thi_Tu_Tai.mp3
 • 11_282_Chuyen_Cu_Trieu_Vinh_Phuong_Vang_Sanh.mp3
 • 12_283_HO_NIEM.mp3
 • 13_284_Tu_Chon_Canh_Gioi_Tuong_Lai.mp3
 • 14_285_Can_Can_Than_Luc_Lam_Chung.mp3
 • 15_286_San_Gian_Duong_Ve_DiaNguc.mp3
 • 16_287_Dia_Nguc_O_Dau.mp3
 • 17_288_Tu_Hanh_Vi_Nhu_Thi_Cu.mp3
 • 18_289_Thien_Can_Phuoc_Duc_Nhan_Duyen.mp3
 • 19_290_Hiem_Hoa_Cua_Tien_Bac.mp3
 • 20_291_Niem_Phat_Co_10_Dai_Thien_Loi.mp3
 • 21_292_Can_Thanh_Tinh_Khong_Co_Vong_Cau.mp3
 • 22_293_Dinh_Menh_Nhan_Qua_Danh_Vong.mp3
 • 23_294_Phat_O_Trong_Nha_Co_Cau_Co_Ung.mp3
 • 24_295_Su_Gia_Tri.mp3
 • 25_296_Cuu_Nguoi_Nhu_Cuu_Lua.mp3
 • 26_297_An_Lac_&_Hieu_Nghia.mp3
 • 27_298_Doi_Nhu_Giac_Mong.mp3
 • 28_299_Niem_Phat_Con_Duong_Cuu_Me.mp3
 • 29_300_Niem_Phat_Phuong_Phap_Giai_Nan.mp3
 • 30_301_Niem_Phat_Voi_Loi_Phat_nguyen.mp3
 • 31_302_Niem_Phat_Con_Duong_Thanh_Phat.mp3
 • 32_303_Niem_Phat_Mot_Long_Tin_Phat.mp3
 • 33_304_Niem_Phat_Can_Giu_Tam_Thanh_Tinh.mp3
 • 34_305_Doi_La_Mong_Nhan_Qua_La_That.mp3
 • 35_306_Phai_Tu_Theo_Loi_Phat.mp3
 • 36_307_Tong_Quat_Ve_Su_HONIEM.mp3
 • 37_308_HONIEM_Va_Gia_Dinh.mp3
 • 38_309_Tu_Hanh_Can_Hop_Can,_Hop_Thoi.mp3
 • 39_310_Chuyen_Tu_Thanh_Tuu_Cao.mp3
 • 40_311_Buong_Xa_Niem_Phat_Vang_Sanh.mp3
 • 41_312_Lam_Lanh_De_Chuyen_Nghiep.mp3
 • 42_313_Sam_Hoi_Hoi_Huong.mp3
 • 43_314_Canh_Gioi_Trung_Am.mp3
 • 44_315_Kho_TU_DIEU_DE.mp3
 • 45_316_Doc_Tung_Kinh_Dien_Theo_TinGiaiHanhChung.mp3
 • 46_317_Quyet_Tam_Cuu_Do_CHung_Sanh.mp3
 • 47_318_Dung_Tu_Long_Vong_Nua.mp3
 • 48_319_Tam_Chi_Thanh_Chi_Kinh.mp3
 • 49_320_Canh_Gioi.mp3
 • 50_321_Canh_Gioi_Nguoi.mp3
 • 51_322_Ly_Su_Co.mp3
 • 52_323_Mo_Ve_Tien_Canh.mp3
 • 53_324_Mot_Duong_Thang_Tien.mp3
 • 54_325_Phai_Giu_Hanh_KhiemCung.mp3
 • 55_326_Tap_Trung_Nang_Luc_Ve_Mot_Huong.mp3
 • 56_327_Dao_Ly_Duy_Tam.mp3
 • 57_328_BAN_HO_NIEM.mp3
 • 58_329_Dung_Tu_Doan_Mat_Duong_Giai_Thoat.mp3
 • 59_330_Phat_Bo_De_Tam.mp3
 • 60_331_Lam_Thien_Tich_Phuoc_De_Ho_Tro_Vang_Sanh.mp3
 • 61_332_Dia_Nguc_Va_Van_De_Nhan_Qua.mp3
 • 62_333_Noi_Chung_Ve_Cach_Tu_Hanh.mp3
 • 63_334_Phan_Phu_Luc.mp3
 • 64_335_May_Dong_To_Bay.mp3
 • 65_336_Nhat_Mon_Tham_Nhap.mp3
 • 66_337_Y_Thuc_Ve_Su_Chuong_Ngai.mp3
 • 67_338_Khoc_Loc_Moi_Nguy_Hai.mp3
 • 68_339_Ho_Niem_Kho_Hay_De.mp3
 • 69_340_Ho_Niem_Kho_Hay_De_(tt).mp3
 • 70_341_Can_Biet_Ro_Duong_Vang_Sanh.mp3
 • 71_342_Niem_Phat_Xuat_Tam_Gioi.mp3
 • 72_343_Buong_Xa_Moi_Duoc_Vang_sanh.mp3
 • 73_344_Van_De_Cam_Ung.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (01 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (02 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (03 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (04 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (05 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (07 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (08 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (10 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (12 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (13 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (14 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (15 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (16 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (17 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (18 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (19 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (20 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (21 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (22 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (23 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (24 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (25 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (26 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (27 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (28 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (29 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (30 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • Khuyên Người Niệm Phật (Rất Hay) (Trọn Bộ, 31 Phần) (31 31) - Cư Sĩ Diệu Âm.mp3
 • index.php

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!