Home       MP3          Tìm kiếm
 • 001.tap-001-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-09-ky-hoi.mp3
 • 002.tap-002-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-09-ky-hoi.mp3
 • 003.tap-003-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-09-ky-hoi.mp3
 • 004.tap-004-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-10-ky-hoi.mp3
 • 005.tap-005-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-10-ky-hoi.mp3
 • 006.tap-006-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-10-ky-hoi.mp3
 • 007a.tap-007a-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-11-ky-hoi.mp3
 • 007b.tap-007b-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-11-ky-hoi.mp3
 • 008a.tap-008a-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-12-ky-hoi.mp3
 • 008b.tap-008b-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-4-binh-ty-02-06-2020.mp3
 • 009a.tap-009a-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-4-binh-ty-03-06-2020.mp3
 • 009b.tap-009b-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-4-binh-ty-04-06-2020.mp3
 • 010.tap-010-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-5-2020.mp3
 • 011.tap-011-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-5-2020.mp3
 • 012.tap-012-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-khoa-chuyen-tu-phat-that-chua-tan-vien-thang-5-2020.mp3
 • 013.tap-013-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 014.tap-014-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 015.tap-015-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 016.tap-016-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 017.tap-017-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 018.tap-018-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 019.tap-019-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 020.tap-020-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 021.tap-021-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 022.tap-022-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-chua-tan-vien-2021.mp3
 • 023.tap-023-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-chua-tan-vien-2021.mp3
 • 024.tap-024-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-chua-tan-vien-2021.mp3
 • 025.tap-025-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 026.tap-026-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 027.tap-027-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 028.tap-028-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 029.tap-029-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 030.tap-030-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 031.tap-031-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 032.tap-032-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 033.tap-033-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 034.tap-034-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 035.tap-035-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 036.tap-036-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 037.tap-037-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 038.tap-038-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 039.tap-039-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 040.tap-040-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 041.tap-041-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 042.tap-042-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 043.tap-043-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 044.tap-044-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 045.tap-045-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • 045.tap-045-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-20211.mp3
 • 046.tap-046-giang-kinh-vo-luong-tho-lan-1-tai-tinh-that-chua-khai-nguyen-2021.mp3
 • Tập 020, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 022, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 023, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 024, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 025, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 026, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 027, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 028, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 029, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 030, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 031, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 032, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 033, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 034, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 035, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 036, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 037, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 038, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 039, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 040, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 041, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 042, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 043, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 044, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 045, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 046, Giảng kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, tại Tịnh Thất Chùa Khai Nguyên - Đại Đức Thích Đạo Thịnh.mp3
 • Tập 7A, Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên.mp3
 • Tập 7B, Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên.mp3
 • Tập 8B, Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên ngày 02-06-2020.mp3
 • Tập 9A, Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên.mp3
 • Tập 9B, Giảng Kinh Vô Lượng Thọ Lần 1, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên.mp3
 • index.php

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!