Home       MP3          Tìm kiếm
 • 1 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 1 6 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 10 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 11 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 12 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 13 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 14 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 15 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 16 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 17 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 18 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 19 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 2 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 2 6 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 20 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 21 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 22 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 23 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 24 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ (hết) - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 3 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 3 6 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 3572.01_Chuong-1-chuong-5.mp3
 • 3572.02_Chuong-6-den-chuong-13.mp3
 • 3572.03_Chuong-14-den-chuong-28.mp3
 • 3572.04_Chuong-29-den-chuong-38.mp3
 • 3572.05_Chuong-39-den-het.mp3
 • 4 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 4 6 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 5 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 5 6 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 6 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 6 6 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 7 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 8 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • 9 24 - Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ - Hoàng Niệm Tổ Lão Cư Sĩ.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 01.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 02.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 03.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 04.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 05.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 06.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 07.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 08.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 09.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 10.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 11.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 12.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 13.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 14.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 15.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 16.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 17.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 18.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 19.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 20.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 21.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 22.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 23.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho 24.mp3
 • ChuGiaiKinhVoLuongTho1994.pdf
 • HocKVLT-HV-48pham-mp3.zip
 • HocKVLT-HV-Title.jpg
 • HocKVLT-HV_v3_HinhCua48TrangTuaPham-20190412T163225Z-001.zip
 • HocKVLT_HV_v3-p01.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p02.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p03.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p04.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p05.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p06.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p07.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p08.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p09.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p10.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p11.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p12.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p13.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p14.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p15.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p16.mp4
 • HocKVLT_HV_v3-p17.mpg
 • HocKVLT_HV_v3-p18.mpg
 • HocKVLT_HV_v3-p19.mpg
 • HocKVLT_HV_v3-p20.mpg
 • HocKVLT_HV_v3-p21.mpg
 • HocKVLT_HV_v3_LoiTựa Phẩm.xlsx
 • HocKinhVoLuongTho-HV-all.mp4
 • HocKinhVoLuongTho-HV-p22.mpg
 • HocKinhVoLuongTho-HV-p23.mpg
 • HocKinhVoLuongTho-HV-p24.mpg
 • HocKinhVoLuongTho-HV-p25.mpg
 • HocKinhVoLuongTho-HV-p26.mpg
 • HocKinhVoLuongTho-HV-p27.mpg
 • Học Kinh Vô Lượng Thọ (Hán Việt).mp3
 • Học phẩm 01 48 Pháp hội thánh chúng (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 02 48 Ðức tuân Phổ Hiền (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 03 48 Ðại giáo duyên khởi (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 04 48 Pháp Tạng nhân địa (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 05 48 Chí tâm tinh tấn (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 06 48 Phát đại thệ nguyện (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 07 48 Tất thành Chánh Giác (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 08 48 Tích công lũy đức (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 09 48 Viên mãn thành tựu (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 10 48 Giai nguyện tác Phật (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 11 48 Quốc giới nghiêm tịnh (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 12-48- Quang minh biến chiếu (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 13 48 Thọ chúng vô lượng (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 14 48 Bảo thụ biến quốc (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 15 48 Bồ Ðề đạo tràng (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 16 48 Đường Xá Lâu Quán (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 17 48 Tuyền Trì Công Đức (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 18 48 Siêu thế hy hữu (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 19 48 Thọ Dụng Cụ Túc (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 20 48 Đức Phong Hoa Vũ (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 21 48 Bảo Liên Phật Quang (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 22 48 Quyết Chứng Cực Quả (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 23 48 Thập Phương Phật Tán (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 24 48 Tam Bối Vãng Sanh (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 25 48 Vãng Sanh Chánh Nhân (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 26 48 Lễ Cúng Thính Pháp (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • Học phẩm 27 48 Ca Thán Phật Đức (Hán Việt) - Kinh Vô Lượng Thọ.mp3
 • KVLTGCDG-Disc01.mp3
 • KVLTGCDG-Disc02.mp3
 • KVLTGCDG-Disc03.mp3
 • KVLTGCDG-Disc04.mp3
 • KVLTGCDG-Disc05.mp3
 • KVLTGCDG-Disc06.mp3
 • KVLTGCDG-Disc07.mp3
 • KVLTGCDG-Disc08.mp3
 • KVLTGCDG-Disc09.mp3
 • KVLTGCDG-Disc10.mp3
 • KVLTGCDG-Disc11.mp3
 • KVLTKhaiNiem.pdf
 • Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ.jpg
 • Kinh_Vo_Luong_Tho_Ban_viet_dich_giong_Trung_Nam_hoan_chinh_part01.pdf
 • Kinh_Vo_Luong_Tho_Ban_viet_dich_giong_Trung_Nam_hoan_chinh_part02.pdf
 • Phần - 01-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 02-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 03-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 04-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 05-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 06-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 07-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 08-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 09-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 10-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 11-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 12-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • Phần - 13-13 Vô Lượng Thọ Kinh - Giản Chú Dịch Giải.mp3
 • VI080 Dai Thua VLT Kinh Chu Giai-NguyenTrung.pdf
 • index.php
 • kinhVoLuongTho-HV-DangTho.pdf
 • kinhVoLuongTho-HV-p01.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p02.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p03.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p04.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p05.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p06.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p07.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p08.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p09.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p10.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p11.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p12.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p13.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p14.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p15.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p16.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p17.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p18.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p19.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p20.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p21.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p22.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p23.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p24.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p25.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p26.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p27.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p28.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p29.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p30.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p31.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p32.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p33.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p34.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p35.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p36.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p37.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p38.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p39.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p40.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p41.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p42.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p43.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p44.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p45.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p46.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p47.mp3
 • kinhVoLuongTho-HV-p48.mp3
 • player_public_show.html

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!