Home       MP3          Tìm kiếm
 • 2160.001_Tong-Quan-Nghi-Thuc-Sam-Hoi-ThyMai.mp3
 • 2160.002_Mo-Dau-Phap-Thoai-HHo.mp3
 • 2160.003_Tho-Luong-The-Ton-HHo.mp3
 • 2160.004_Phan-Biet-Ba-Than-TMai.mp3
 • 2160.005_Am-Thanh-Trong-Vang-TMai.mp3
 • 2160.006_Diet-Tru-Nghiep-Chuong-HHo.mp3
 • 2160.007_Minh-Chu-Tinh-Dia-TMai.mp3
 • 2160.008_Hoa-Sen-Ca-Tung-HHo.mp3
 • 2160.009_Man-Nguyen-vi-Khong-HHo.mp3
 • 2160.010_Thien-Vuong-Ho-Quoc-TMai.mp3
 • 2160.011_Thien-Vuong-Ho-Quoc-tt-TMai.mp3
 • 2160.013_Dai-Bien-Thien-Nu-TMai.mp3
 • 2160.014_Kien-Lao-Dia-Than-TMai.mp3
 • 2160.016_Chua-Tri-Benh-Kho-HHo.mp3
 • 2160.017_Xa-Bo-Than-Mang-TMai.mp3
 • 2160.018_Bo-Tat-Tan-Duong-TMai.mp3
 • Ashk_hn_ch1.m4a
 • Ashk_hn_ch2.m4a
 • Ashk_hn_ch2.mp3
 • Bạch Tản Cái Phật Mẫu hay Bạch Tản Cái Phật Đỉnh- Uṣṇīṣa Sitātapatrā.mp3
 • KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM 128kpbs.mp3
 • KINH ÁNH SÁNG HOÀNG KIM 320kpbs.mp3
 • LZA_RETREAT_2014_LZR_Golden_Light_Sutra_Oral_Transmission_full_version.mp3
 • SAMPLE 1- Sangahta Sutra.mp3
 • SAMPLE 2 - Sanghata Sutra.mp3
 • Short Namgyalma Mantra.mp3
 • Sutra of Golden Light Transmission1.mp3
 • Sutra of Golden Light Transmission2.mp3
 • Sutra of Golden Light Transmission3.mp3
 • Sutra of Golden Light Transmission4.mp3
 • Sutra of Golden Light Transmission5.mp3
 • Sutra of Golden Light Transmission6.mp3
 • chantings
 • index.php
 • kinh_duocsu_httq_hn.mp3
 • kinh_kimcuong_httq_hn.mp3
 • kinh_sanghata_hn_aug07_high.mp3
 • ktr_sanghatasutra-1-teaching+lung.mp3
 • ktr_sanghatasutra-2-lung.mp3
 • ktr_sanghatasutra-3-lung.mp3
 • ktr_sanghatasutra-4-lung.mp3
 • nagarjuna_giangvebodetam_jangchupsemdrel_all_2007.mp3
 • riburr_tkc-lp_all_ptbd[howtogeneratebodhicitta]_2006.mp3

 • Chú ý: Các file .php, .rar, .7zip, .zip và tên thư mục không phải tên bài pháp có dạng tên file .mp3 người nghe không nhấp chuột vào đường dẫn này, nó sẽ không chạy được những link thư mục đó. Mong rằng mọi người hiểu được cách thức hoạt động của web media scan tự động file mp3 bên trong thư mục này nó chỉ chạy được file .mp3 thôi ạ để tránh mất thời gian cho việc chọn bài!