Home       MP3          Tìm kiếm
DANH MỤC THƯ MỤC PHÁP ÂM
2 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 2 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
4 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 4 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
5 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 5 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
6 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 6 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
7 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 7 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
8 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 8 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
9 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 9 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
10 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 10 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
11 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 11 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
12 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 12 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
13 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 13 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
14 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 14 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
17 . Nghe Niệm Phật, Tâm Phật - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
18 . Nghe Chú Giải Kinh Vô Lượng Thọ Lần thứ 15 - Pháp Sư Ngộ Thông chủ giảng
19 .
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .