Home       MP3          Tìm kiếm
DANH MỤC THƯ MỤC PHÁP ÂM
1 . Nghe [0001-0022] Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của HT Tuyên Hóa
2 . Nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa Khai Thị Tổng Hợp
3 . Nghe [0023-0026] Cuộc Đời Đạo Nghiệp HT Tuyên Hóa - Giai Đoạn Ở Hồng Kông
4 . Nghe [0027-0035] Ngữ Lục - HT Tuyên Hóa 32kbps
5 . Nghe [0036-0037] - Quê Hương Cực Lạc HT Tuyên Hóa 32kbps
6 . Nghe [0038-0048] - Văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm HT Tuyên Hóa 32kbps
7 . Nghe [0049-0055] - Gậy Kim Cang Hét 1 HT Tuyên Hóa 32kbps
8 . Nghe [0056-0064] - Gậy Kim Cang Hét 2 HT Tuyên Hóa 32kbps
9 . Nghe [0065-0084]- Tam Bộ Nhất Bái HT Tuyên Hóa 32kbps
10 . Nghe [0085-0098] - Bát Nhã Tâm Kinh HT Tuyên Hóa 32kbps
11 . Nghe [0099-0113] - Kinh Phật Thuyết A Di Đà HT Tuyên Hóa 32kbps
12 . Nghe [0114-0139] - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1 giảng thuật HT Tuyên Hóa 32kbps
13 . Nghe [0140-0165] - Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2 giảng thuật HT Tuyên Hóa 32kbps
14 . Nghe [0166-0273] - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải HT Tuyên Hóa 32kbps
15 . Nghe [0274-0296] - Kinh Thủ Lăng Nghiêm 50 Hiện Tượng Ấm Ma HT Tuyên Hóa 32kbps
16 . Nghe [0297-0411] - Kinh Thủ Lăng Nghiêm giảng thuật HT Tuyên Hóa 32kbps
17 . Nghe [0412-0419] - Đại Bi Chú giảng giải HT Tuyên Hóa 32kbps
18 . Nghe [0420-0445] - Chú Lăng Nghiêm tập 1-3 - HT Tuyên Hóa 32kbps
19 . Nghe [0446-0479] - Chú Lăng Nghiêm tập cuối HT Tuyên Hóa 32kbps
20 . Nghe [0480-0488] - Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn HT Tuyên Hóa 32kbps
21 . Nghe [0489-0585] - Kinh Hoa Nghiêm giảng giải Tập 01-06 - HT Tuyên Hóa 32kbps
22 . Nghe [0586-0666] - Kinh Hoa Nghiêm giảng giải Tập 07-10 HT Tuyên Hóa 32kbps
23 . Nghe [0667-0755] - Kinh Hoa Nghiêm giảng giải Tập 11-14 HT Tuyên Hóa 32kbps
24 . Nghe [0756-0768] - Công Án HT Tuyên Hóa 32kbps
25 . Nghe [0769-0787] - Cẩm Nang Tu Đạo HT Tuyên Hóa 32kbps
26 . Nghe [0788-0801] - Khai Thị 1 - HT Tuyên Hóa 32kbps
27 . Nghe [0802-0806] - Khai Thị 2 - HT Tuyên Hóa 32kbps
28 . Nghe [0807-0818] - Khai Thị 3 - HT Tuyên Hóa 32kbps
29 . Nghe [0819-0828] - Khai Thị 4 - HT Tuyên Hóa 32kbps
30 . Nghe [0829-0875] - Khai Thị 5 - HT Tuyên Hóa 32kbps
31 . Nghe [0876-0893] - Khai Thị 6 - HT Tuyên Hóa 32kbps
32 . Nghe [0894-0898] - Phật Thuyết Tứ Thập Nhị Chương Kinh HT Tuyên Hóa 32kbps
33 . Nghe [0899-0899] - Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Lược Giải HT Tuyên Hóa 32kbps
34 . Nghe [0900-0905] - Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương HT Tuyên Hóa 32kbps
35 . Nghe [0906-0925] - Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn HT Tuyên Hóa 16kbps
36 . Nghe [0926-0961] - Kinh Kim Cang HT Tuyên Hóa 32kbps
37 . Nghe [0962-0968] - Chứng Đạo Ca HT Tuyên Hóa 32kbps
38 . Nghe [0969-1069] - Từ Hư Không Đến Trở Về Hư Không HT Tuyên Hóa 32kbps
39 . Nghe [1070-1081] - Hoa Sen Ngày Xuân HT Tuyên Hóa 32kbps
40 . Nghe [1082-1101] - Lục Tổ Đàn Kinh HT Tuyên Hóa 32kbps
41 . Nghe [1102-1133] - Pháp Nhũ Thâm Ân HT Tuyên Hóa 32kbps
42 . Nghe [1134-1162] - Thủy Kính Hồi Thiên Lục HT Tuyên Hóa 48kbps
43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .
49 .
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60 .
61 .
62 .
63 .
64 .